Zvolte si oblast:

Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně - Monumentum sacrum Brunense

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuKulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16
Název projektuRekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně - Monumentum sacrum Brunense
Číslo projektu---
Příjemce

Římskokatolická farnost u kostela sv.Jakuba, Brno

svatyjakubbrno.wz.cz

Partner

KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)

Místní partner projektu

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

Obec Horní Maršov

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

Popis projektu

Chrám sv. Jakuba v Brně je národní kulturní památkou a jednou z umělecko-historicky nejvýznamnějších pozdně gotických staveb na Moravě. Je typem městského síňového gotického kostela redukovaného katedrálního typu. V podzemí kostela se nachází druhá největší kostnice v Evropě (po Paříži) ve které je asi 50 000 lidských koster. Ta byla objevena při archeologickém průzkumu v roce 2001. Cílem projektu je obnova celého interiéru kostela, který je dnes v téměř havarijním stavu, restaurování movitých prvků a uchování chrámu jako místa mimořádného kulturního a duchovního významu. V rámci projektu proběhne restaurování movitých prvků, kamenných a štukových částí klenby, kružeb oken, malovaných svorníků a erbů klenby a dále opravy krovu a příprava tohoto prostoru spolu věží pro zpřístupnění veřejnosti, oprava dlažby, elektroinstalace, úprava dřevěných i kamenných schodišť, výmalba interiéru, statické zajištění jihozápadního rohu a poruch zdiva sakristie, repase oken a dveří, lokální opravy střešního pláště atp. Movité prvky interiéru budou restaurovány všechny vyjma barokních lavic (obnovovány z Programu restaurování movitých kulturních památek MK ČR) a varhan (budou v budoucnu samostatným projektem). Koncepce restaurování je uspořádána podle materiálu – dřevo, polychromie, umělý mramor, kámen, etc. Ke každému materiálu jsou uvedeny základní charakteristiky stavu a způsob obnovy. Primárním úkolem prací bude, ihned po zpřístupnění uměleckých děl např. z lešení atp., provedení detailních průzkumů, které mohou zpřesnit technologické postupy a výrazně ovlivnit finální podobu jednotlivých prvků (např. rozsah snímání druhotných přemaleb). Samotný průběh restaurování poslouží edukativním a výzkumným účelům (účast studentů dějin umění FF MU v Brně). Projekt má i významný sociální aspekt - zpřístupnění pro hadnikepované v rámci spolupráce s norským partnerem KA a dalšími partnery z ČR. Součástí projektu je kromě samotné obnovy a restaurování interiéru vybudování muzeální expozice ve věži a krovech, který spolu s nedávným zpřístupněním krypty vytvoří prohlídkový okruh po kostele. Koncept expozice počítá s využitím moderních multimediálních prezentačních technologií v kombinaci s vystavením originálních památek v střeženém a vhodném režimu.

Schválený grant

29 019 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016