Zvolte si oblast:

Knihy znovu nalezené

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuKnihy znovu nalezené
Internetové stránky projektu

http://www.knihyznovunalezene.eu/cs/

Číslo projektu---
Příjemce

Národní knihovna České republiky

www.nkp.cz

Partner

Stiftelsen Arkivet

Popis projektu

Národní knihovna ČR je největší knihovnou na území České republiky držící vedoucí postavení v systému českých veřejných knihoven. Její knižní fond je univerzální s celoevropským významem. Uchovává národní produkci, výběr zahraniční vědecké literatury, rozsáhlou sbírku historických dokumentů i speciální sbírky. Celkem spravuje a zpřístupňuje téměř 7 milionů dokumentů s ročním přírůstkem zhruba 70 000 titulů. V minulosti sloužila mimo jiné i jako centrální instituce určená pro deponování mnoha separátních knižních sbírek pocházejících z různých zdrojů – například knižních deponátů pocházejících z uzavřených paměťových institucí či rušených církevních řádů, konfiskátů zabavených v průběhu II. světové války a krátce po ní atd. Většina deponovaných fondů spravovaných Národní knihovnou ČR nebyla doposud nikdy řádně zpracována (ve výjimečných případech existovaly pouze dílčí katalogy a lístková evidence neodpovídající reálnému fyzickému množství dokumentů). V současné době tak není znám přesný obsah deponovaných fondů, jejich struktura a právní rámec. Předkládaný projekt by měl umožnit základní evidenci a popis dokumentů zkonfiskovaných či jinak získaných v průběhu II. světové války či v období krátce po ní a zpřístupnit je široké odborné veřejnosti a dalším paměťovým institucím. Zabývat se bude nejen dokumenty samotnými (zmapování počtu, evidence dle platných standardů, bezpečné uložení etc.) a jejich prezentací (odborné výstupy, virtuální a fyzické výstavy, odborné workshopy a semináře apod.), nýbrž i dějinným kontextem. V tomto případě totiž knihovní dokumenty nelze chápat pouze jako tištěné nosiče informací, ale v širším kontextu jako svědky válečných i poválečných událostí odehrávajících se ve střední Evropě. Uvedené dokumenty mohou být často jedinými doklady existence svých původních vlastníků (fyzických osob, spolků či sdružení), jenž během válečných událostí přestali existovat a je možné je dohledat prostřednictvím provenienčních razítek, vpisků či exlibris. Zároveň věrně ilustrují násilné přesuny evropského kulturního dědictví a způsob, jakým si poválečná státní správa snažila vyrovnat s těmito pozůstatky třetí říše. Je zde třeba podniknout důkladný archivní průzkum, který by veřejnosti a odborným pracovištím (univerzity, výzkumná střediska) pomohl otevřít další informační zdroje ke studiu válečného i poválečného období, tedy úseku, jež poznamenal každodenní život našich obyvatel po více než 60 let. Podklady získané zevidováním knihovních dokumentů a archivním výzkumem tak bude třeba adekvátně prezentovat i prostřednictvím specializovaných interdisciplinárních webových portálů a vzdělávacích akcí. Zde poskytnou cenné zkušenosti pracovníci norské nadace Stiftelsen Arkivet, kteří se obdobným záležitostem dlouhodobě věnují a mají dostatečné kompetence s prezentací válečného období stejným cílovým skupinám, o něž se bude usilovat i v měřítku České republiky.

Schválený grant

10 547 858 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016