Zvolte si oblast:

Festivaly živého kina – Spolupráce české (PAF) a norské (SCREEN CITY) platformy pro film a současné umění pohyblivého obrazu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajOlomoucký kraj
Název programuCZ06 - Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - Programová oblast č. 17

Název projektuFestivaly živého kina – Spolupráce české (PAF) a norské (SCREEN CITY) platformy pro film a současné umění pohyblivého obrazu
Internetové stránky projektu

http://www.pifpaf.cz/

Příjemce

"PASTICHE FILMZ"

http://www.pastichefilmz.org/

Partner

Screen City

Popis projektu

Zamýšlený projekt “Festivaly živého kina” se zaměřuje na zprostředkování projevů “živého kina” (Live Cinema), které existují v tradici kinematografie, současného umění a hudby, a to ve specifickém českém a norském kontextu.

Fenomén živého kina byl v polovině minulé dekády deklarován řadou evropských kurátorů a teoretiků jako výrazný projev současné kultury, skrze který lze nahlížet mediální, sociální i technologické proměny západoevropské kultury. Mimo jiné jde např. o sociokulturně a historicky determinovaný posun vztahu k vizualitě (tzv. vizuální obrat) v kulturní a sociální praxi kulturních národů, vzrůstající technologizaci národní kultury a s tím souvisejících projevů umělecké činnosti ad.

Stále vzrůstající důraz na vizualitu a technologizaci má výrazný celospolečenský dopad a ovlivňuje vnímání kultury vlastního národa jeho příslušníky. Předkladatel projektu, kulturní platforma a festival PAF, se otázkami živé audiovizuální performance v tradici kinematografie, animace a vizuálního umění zabývá již třináct let. Jeho aktivity v této oblasti se v mezinárodním kontextu těší mimořádně kladným kritickým odezvám, a to jak ze strany odborníků, tak široké veřejnosti.

PAF je realizován profesionálním týmem, jehož aktivity jsou celoroční. Každoročně jsou přizváni studenti filmových, divadelních a mediálních studií, kteří mají v rámci této platformy možnost prosadit své kurátorské programy a nabýt praktické zkušenosti. Akademické zázemí dodává na evropské jedinečnosti PAFu, který má vlastní ediční vydavatelskou řadu (Edice PAF) a vytváří databázi produkčně podpořených filmů a videí. PAF má dlouhodobé zkušenosti s mezinárodními spolupracemi a zahraničními produkcemi.

Hlavním cílem zde předkládaného projektu “Festivaly živého kina” je propojit rozličná místa prezentace současných projevů filmu a vizuálního umění - prezentace propojí sociálně velmi odlišné prostory, jako jsou kina, galerie, kluby, ale především též veřejné prostory měst, kdy se lidé všech sociálních kategorií budou moci setkat se současným uměním skrze projekce, performance, prezentace a instalace v bezbariérovém veřejném prostoru.

Program bude geograficky, ale i sociálně reagovat na konkrétní města v České republice (Olomouc) a v Norsku (Stavanger). S norským festivalem a kulturní platformou Screen City jsme spolupracovali poprvé v roce 2013 v rámci výměny projekčního programu filmů. Současný projekt je rozvinutím možnosti spolupráce s norským partnerem (jehož produkční tým se na problematiku řešenou v projektu dlouhodobě úzce specializuje, a to jak ve vlastní teoretické a akademické práci, tak prostřednictvím platformy Screen City v praktickém uvádění a zpřístupňování audiovizuálního umění do veřejného prostoru) do komplexního systému a produkce unikátního programu pro česká i norská města, přičemž na projektu se bude podílet mezinárodní tým kurátorů společně s norskými a českými umělci.

V souvislosti s projektem budeme vycházet z naší dlouhodobé zkušenosti během mezinárodní spolupráce s umělci na audiovizuálních vystoupeních a během přípravy projekčních programů a výstav pohyblivých obrazů.

Reference na naše aktivity lze nalézt na stránkách http://www.pifpaf.cz. Rozmanitost umění Live Cinema bude analyzována prostřednictvím mezinárodního týmu zkušených kurátorů, teoretiků a umělců, kteří se budou podílet na přípravě původního programu pro norské i české výstupy – projekce, audiovizuální performance a instalace, workshopy a přednášky. Zohledněny budou nastavené společenské podmínky a zaměření na cílové skupiny. Program bude určen pro širokou veřejnost bez demografických, etnických a sociálních rozdílů. Informace získané v souvislosti s projektem budou průběžně zpřístupňovány odborné i široké na česko-anglických internetových stránkách projektu - tyto dvojjazyčné výstupy zpřístupní specifika kulturního dědictví projevů živého kina v mezinárodním kontextu.

Schválený grant

2 234 812 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 7.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016