Zvolte si oblast:

Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ02 - Životní prostředí
Název programové oblasti

Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Název projektuVýchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity
Internetové stránky projektu

http://vychova.ldf.mendelu.cz

Příjemce

Mendelova univerzita v Brně

http://mendelu.cz/

Partner

N/A

Místní partner projektu

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání v oblasti biodiverzity, přičemž aktivity v projektu povedou ke zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb, včetně povědomí a vzdělávání ve spojení s biodiverzitou a změnou klimatu a s ekonomickým hodnocením ekosystémů. Výstupy projektu budou vytvořené a realizované nové environmentální vzdělávací programy.

Cílem projektu je harmonické skloubení ochrany a šetrného využívání přírodních zdrojů a vzdělávání veřejnosti k respektu ke všem funkcím lesních ekosystémů. Projekt klade důraz na vyváženost hlavních aspektů řešené oblasti a na to, aby cílové skupiny na praktických příkladech získaly povědomí o složitosti procesů v přírodě. Projekt přispěje k rozšíření povědomí společnosti v oblasti biodiverzity a nástrojích a podmínkách pro její udržování a tím budou naplněny cíle základních strategických dokumentů v této oblasti.

Očekávaným přínosem projektu je zlepšené povědomí cílových skupin v oblasti biodiverzity a kvalitní vzdělávací programy, které budou řešitelskými pracovišti dále využívány. Projekt přinese i významné posílení dosavadní spolupráce řešitelských pracovišť, vzájemnou výměnu zkušeností, sdílení metodik a celkové zkvalitnění vzdělávání. Nejvýznamnější dopad na cílové skupiny budou mít vzdělávací aktivity.

Společným úsilím obou pracovišť bude realizována vzdělávací kampaň zaměřená na veřejnost. Při ní bude rozšířeno vzdělávání studentů MENDELU a následně budou proškolení studenti samostatně pracovat s veřejností. V rámci této aktivity bude realizována i rozsáhlá kampaň na veletrhu Silva regina 2016. Aktivita zaměřená na vzdělávání žáků základních škol bude založena na realizaci dvou environmentálních pobytových výukových programech a jednoho jednodenního výukového programu pro žáky ZŠ. Každý pobyt bude pilotně zrealizován 4x a jednodenní program 3x. Všechny vytvořené výukové programy budou plně v souladu s platným rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a pedagogům škol pomohou při naplňování jeho očekávaných výstupů.

Osvěta veřejnosti bude realizována tak, že na pracovišti partnera vybudujeme systém interpretativní infrastruktury a zrealizujeme 3 tematicky zaměřené osvětové akce pro veřejnost. Systém infrastruktury bude zahrnovat informační tabuli - mapu areálu, 5 informačních tabulí, tabuli k sadu a dřevěné cedulky s popisy odrůd ovocných stromů.

V rámci projektu bude i samostatná aktivita zaměřená na podporu samostatné tvůrčí práce studentů. Výsledkem aktivity bude vedle kvalitních závěrečných prací studentů i řada materiálů o vlivu sledovaných faktorů na diverzitu prostředí, které studenti budou zpracovávat jako výstup svých dílčích úkolů na projektu. Tyto výstupy budou dále využity v informačních materiálech pro vzdělávání veřejnosti a na modelové lokality bude uspořádána tematická vícedenní exkurze pro žáky základních škol.

Na pracovišti partnera bude v rámci projektu realizována přístavba nové vzdělávací učebny k ubytovací části pracoviště Jezírko. Místnost bude mít široké vzdělávací využití - bude sloužit především pro výuku tříd účastnících se pobytových programů a při osvětových akcích pro veřejnost. V další činnosti Jezírka pak bude využita i pro vzdělávání učitelů a jednodenní výukové programy v případě potřeby.

Schválený grant

9 039 443 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016