Zvolte si oblast:

Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuRozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím
Internetové stránky projektu

http://www.urbanadapt.cz

Číslo projektu---
Příjemce

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

www.czechglobe.cz

Partner

Institute for the Sustainability Studies, University of Iceland

Místní partner projektu

CI2, o.p.s
České vysoké učení technické v Praze
Institut plánová a rozvoje hl. m. Prahy
Nadace Partnerství
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Popis projektu

Cílem navrhovaného projektu je spustit a rozvíjet proces přípravy adaptační strategie měst a navržení a vyhodnocení vhodných adaptačních opatření ve vybraných pilotních urbánních oblastech velkých měst - Praha, Brno, Plzeň v České republice za podpory ekosystémově založených přístupů. Dílčími cíli projektu je provést posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu na lokální urbánní úrovni, ve spolupráci se zainteresovanými subjekty identifikovat relevantní adaptační opatření, kvantifikovat náklady a přínosy preferovaných adaptačních opatření, připravit a formulovat adaptační strategie měst v návaznosti na „Strategii přizpůsobení změně klimatu v podmínkách ČR“ a zahájit implementační proces adaptační strategie a s ní spojených opatření.

Strategií přípravy projektu je zahrnutí širokého spektra partnerů, kteří se budou podílet na procesu přípravy strategií, hodnocení zranitelnosti, participativních sezeních, informační podpoře, testování jednotlivých přístupů apod. Cílem je v pilotních městech v rámci projektu zahájit diskuze o přípravě adaptačních strategií, identifikovat vhodná opatření, přinést příklady správné praxe a vytvořit odbornou, informační a metodickou podporu pilotním městům v oblasti adaptací na změny klimatu. Významnou součástí je začlenění prvků „zelené a modré infrastruktury“ (zeleň a vodní ekosystémy) a ekosystémových služeb do adaptačního cyklu a do jednotlivých opatření a adaptačních alternativ. Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (2013) podporuje ekosystémově založené přístupy k adaptacím jako nákladově efektivní řešení, která jsou snadno dostupná a poskytují široké spektrum přínosů jako je rozvoj biologické rozmanitosti, snížení povodňového rizika, snížení eroze půdy, lepší kvalita vody a ovzduší a snížení efektu městských tepelných ostrovů. Využití ekosystémově založených přístupů při tvorbě adaptačních opatření tedy přispěje k zlepšení biologické rozmanitosti.

Dílčí cíle projektu zahrnují:
1. Rozvoj adaptačních alternativ ve vybraných městech (Praha, Brno, Plzeň) se zaměřením na začlenění prvků „zelené a modré infrastruktury“
2. Přípravu adaptačního procesu, identifikace hlavních témat v oblasti urbánních adaptací
3. Posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu na místní úrovni jednotlivých měst
4. Navržení nových adaptačních opatření na změnu klimatu se zaměřením na ekosystémově založené přístupy
5. Kvantifikace nákladů a přínosů preferovaných adaptačních opatření
6. Příprava a formulace adaptačních strategií pro pilotní města (Praha, Brno, Plzeň)
7. Příprava a nastavení procesu implementace a monitoringu adaptační strategie a s ní spojených opatření

Vzhledem k zaměření navrhovaného projektu dojde k podpoře rozvoje dovedností a budování kapacit v oblasti pracovníků v oblasti adaptací na změnu klimatu ve městech. V tomto kontextu je téma adaptivní kapacity měst velmi podstatné a prolíná se projektovými aktivitami. Ve spolupráci se žadatelem, cílovou skupinou a dalšími partnery projektu budou navržena a specifikována jednotlivá adaptačních opatření, stanoveny jejich preference a navrženy adaptační alternativy, s cílem podpory rozvoje návrhu adaptačních strategií na úrovni vybraných pilotních měst.

Navrhovaný projekt podporuje rozvoj bilaterální spolupráce mezi žadatelem z České republiky a islandským partnerem Institute for Sustainability Studies, Islandské univerzity. Spolupráce dále přispěje k rozvoji znalostní základny v oblasti dopadů změny klimatu, adaptací a rozvoji adaptačních opatření a povede k budování kapacit v této oblasti.

Schválený grant

14 392 566 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016