Zvolte si oblast:

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuMonitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků
Číslo projektu---
Příjemce

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

www.vuv.cz

Partner

Norwegian Institute for Nature Research

Místní partner projektu

Povodí Vltavy, státní podnik

Popis projektu

Hlavní cíl projektu je zaměřen na sledování populace kriticky ohroženého raka kamenáče (Austropotamobius torrentium Schrank, 1803) na vyhlášených evropsky významných lokalitách (EVL) a na kriticky ohroženého raka říčního (Astacus astacus Linnaeus 1758), včetně sledování kvality jejich stanovišť.

Kvalita stanoviště původních druhů raků je ovlivněna hydromorfologií toku, kvalitou vody a sedimentů a má vliv na bioakumulaci polutantů v různých orgánech raků. Monitoring početnosti populace raků, kvality jejich stanovišť, vztahů s ostatními složkami ekosystému a možnosti jejich udržitelnosti budou hlavními cíly projektu.

Pro udržitelnost populace původních raků je důležitá i predace invazními živočichy. Vzhledem k tomu, že invazi již rozšířených nepůvodních druhů často nelze zabránit, je důležité formou osvěty informovat veřejnost o nebezpečnosti rozšiřování těchto druhů a souvislostech s ochranou původních druhů raků. Publicita projektu, osvěta a informování veřejnosti budou proto významnou částí navrhovaného projektu.

Návaznost sledování antropogenních tlaků a vztahů se složkami ekosystému na aktivity v projektu:
• bodové a plošné znečištění - aktivity Monitoring kvality vody, Monitoring zatížení sedimentů chemickými látkami a Bioakumulace toxických látek,
• nevhodné úpravy toků - aktivita Mapování hydromorfologických parametrů sledovaných lokalit,
• vysoce intenzivní rybářské hospodaření na tocích i rybnících a v jejich povodích - aktivita Mapování struktury společenstev ryb,
• rozšiřování geograficky nepůvodních druhů živočichů, kteří představují pro autochtonní druhy riziko přenosu chorob či parazitů, konkurenci nebo významné predátory - aktivita Behaviorální interakce raků, ryb a významných predátorů,
• studium vztahů populací raků s dalšími složkami ekosystému - aktivity Monitoring populačních charakteristik raků, Mapování struktury společenstev makrozoobentosu, Mapování struktury společenstev ryb a Behaviorální interakce raků, ryb a významných predátorů.
Hlavními aktivitami projektu jsou:
• Behaviorální interakce raků, ryb a významných predátorů
Na 3 modelových lokalitách budou studovány behaviorální interakce a vztahy mezi početností kořisti (raků) a predátorů - ryb, pomocí fotopastí bude sledována aktivita terestrických predátorů.
• Monitoring kvality vody
Monitoring bude zaměřen na parametry, které mohou ohrozit populaci původních raků. Rozsah parametrů byl vybrán z vyhodnocení národního monitoringu, z parametrů, které v letech 2010 až 2012 překročily doporučený limit alespoň na 5 sledovaných lokalitách v ČR.
• Monitoring zatížení sedimentů chemickými látkami
Monitoring bude zaměřen na parametry, které mohou ohrozit populaci původních raků a které se postupně váží na sedimenty nebo biomasu (toxické kovy, pesticidy, organické látky, polyaromatické uhlovodíky, atd.)
• Bioakumulace toxických látek
V rámci projektu bude zkoumána kumulace toxických kovů ve směsném vzorku z raků, a dále ve svalovině, na žábrách, v hepatopankreatu a v hemolymfě. Porovnání bioakumulace polutantů v těle raka říčního s referenčními lokalitami v Norsku.
• Mapování struktury společenstev makrozoobentosu a ryb
Kvantitativní i kvalitativní sledování rybích společenstev a monitoring makrozoobentosu především z pohledu funkce potravní nabídky pro populace raků
• Monitoring populačních charakteristik raků
Bude proveden monitoring na 13 ELV s výskytem raka kamenáče (37 monitorovacích ploch), na 5 lokalitách s výskytem raka říčního (15 monitorovacích ploch), na 8 lokalitách s výskytem invazních raků (24 monitorovacích ploch) a na 4 lokalitách, kde došlo k úhynu původních raků z nezjištěných důvodů (15 monitorovacích ploch).
• Porovnání metod odchytu raků
Testování alternativních metod stanovení početnosti raků - porovnání s metodami v Norsku, včetně porovnání metod odchytu v ČR a v Norsku a vyhodnocení jejich úspěšnosti.
• Zpracování návrhu managementu lokalit s výskytem autochtonních populací raka

Schválený grant

8 988 674 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016