Zvolte si oblast:

SOMA: Projekt péče o tělesné zdraví a nácvik schopností samostatného života

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita I. Psychiatrická péče

Název projektuSOMA: Projekt péče o tělesné zdraví a nácvik schopností samostatného života
Číslo projektuNF-CZ11-OV-2-030-2015
Příjemce

Psychiatrická nemocnice Bohnice

www.plbohnice.cz

 

Partner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Místní partner projektu

České vysoké učení technické v Praze – FBMI v Kladně

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému screeningu kardiovaskulárních a metabolických rizik u všech nemocných PNB a vytvoření dvou standardů – metodiky ucelené rehabilitační péče o tělesné zdraví pacientů s duševním onemocněním a metodiky ucelené rehabilitační péče nácviku samostatného života v přechodné fázi (tedy fázi od ukončení léčby do přechodu do domácího prostředí). Metodika ucelené RP o tělesné zdraví se skládá ze čtyř základních modulů, jsou to metodika pro fyzioterapii, kinezioterapii, ergoterapii a nutriční péči pro psychiatrické pacienty. V rámci prvotního vyšetření musí být u každého pacienta v rámci běžného somatického vyšetření provedeno hodnocení Prevence kardiovaskulárního rizika a rizika diabetu. Z praktického hlediska je nejjednodušší funkční variantou implementace tohoto systému do již existujícího a všemi používaného Nemocničního Informačního Systému (NIS) HIPPO. Naměřené hodnoty budou vloženy do systému, který na základě nového algoritmu u všech pacientů dokáže vyhodnotit jejich rizikovost/náchylnost ke kardiovaskulárním onemocněním nebo k onemocnění DMII. Psychiatr může následně upravit léčbu a snížit riziko výskytu rozvoje tohoto onemocnění. Paralelně k tomu může odeslat pacienta na další vyšetření a následnou péči, aby pravděpodobnost somatického onemocnění byla snížena na minimum.

Metodika ucelené péče nácviku samostatného života je navazující metodikou pro vybrané vhodné dlouhodobé pacienty s duševním onemocněním jako poslední fáze rehabilitace (nácviku schopností samostatného života) v rámci lůžkové péče. Obě tyto metodiky si kladou za cíl zlepšit rehabilitaci dlouhodobě nemocných psychiatrických pacientů a snížit počet rehospitalizovaných pacientů tedy zvýšit výslednou efektivitu léčby pacientů.

V závěru realizace projektu by měli být proškoleni zaměstnanci PNB, kterých se týká přímá péče s pacienty v obou metodikách ucelených rehabilitačních procesů. Vzhledem k tomu, že oba systémy přímo navazují na ostatní systémy RP, důraz bude kladen na informovanost všech zaměstnanců PNB. Oba systémy budou závaznou metodikou pro práci s pacienty a informační materiály budou mít povinnost prostudovat a řídit se jimi všichni zaměstnanci PNB.

Druhým, navazujícím, cílem projektu je vytvořit stavebně a materiálně plně dostačující prostory, ve kterých bude realizována péče o tělesné zdraví duševně nemocných pacientů. Primárně se tyto stavební části týkají rehabilitační fáze zaměřené na fyzioterapii, která vyžaduje vhodné vybavení a dostatečné prostory upravené pro práci s pacienty. Dále je cílem projektu vytvoření stavebně a materiálně připravených a vybavených prostor pro nácvik samostatného života.

Současný stav pro péči o tělesné zdraví v PNB probíhá ve zcela nevyhovujících prostorách, které neodpovídají požadavkům na poskytování adekvátní péče. Prostory pro nácvik samostatného života v současné době v PNB zcela schází.

Schválená změna spočívá zejména v:

  • proškolení 10- ti zaměstnanců PNB v oblasti pohybových aktivity pacientů s metabolickým syndromem a zakoupení dvou setů testů - Ergoterapeutické standardizované testové baterie
  • navýšení aktivit v oblasti pořizování vybavení
  • „Vytvoření PEER KLUBU“- primárně se jedná o navýšení výstupů celého projektu a zvýšení kvality a efektivity léčebných procesů s cílem snížení délky doby hospitalizace psychiatrických pacientů.
Schválený grant

19 690 497 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016