Zvolte si oblast:

Využití dlouhodobých (pasivních) vzorkovacích metod v kombinaci s in situ mikrokosmy k posouzení potenciálu (bio)degradace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuVyužití dlouhodobých (pasivních) vzorkovacích metod v kombinaci s in situ mikrokosmy k posouzení potenciálu (bio)degradace
Internetové stránky projektu

http://passes.cz/

Číslo projektu7F14045
Příjemce

Univerzita Karlova v Praze

Partner

ALS Laboratory Group Norway AS

Popis projektu

Projekt PASSES se zabývá výzkumem a inovací progresivních metod a nástrojů umožňujících detailní popis procesů probíhajících v saturované zóně kontaminovaných lokalit před, v průběhu a po uskutečnění sanačních zásahů (např. zasáknutí organického substrátu, biologického preparátu obsahujícího alochtonní mikroorganismy). Detailní znalosttěchto procesů je zásadní ve smyslu zhodnocení dopadů sanačního zásahu a dosažení jeho maximální účinnosti. Hlavním cílemprojektu je posouzení možnosti biodegradace organických polutantů (především chlorovaných uhlovodíků) pomocístimulace autochtonních nebo alochtonních mikrobiálních společenstev, což zahrnuje návrh a testování vybraných kombinací analytických a genomových přístupů, které umožní přesně predikovat, zda je biodegradace na dané lokalitě proveditelná. Hlavní výzkumný záměr projektuje doplněno dlouhodobé zhodnocení ekotoxicity prováděných sanačních zásahů, což je velmi potřebné, neboť v praxi je častovyužíváno kombinace několika sanačních metod, kdy stimulace biodegradace zpravidlatvoří závěrečný krok, zajišťující dočištění lokality, a proto může být ovlivněna (pozitivně či negativně) předchozími sanačními zásahy.

Schválený grant

17 043 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 8.7.2015, Datum ukončení: 30.4.2017