Zvolte si oblast:

CZ09 Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 29. 5. 2017
  • Aktualizace základních informací - podpis smlouvy ze dne 31.10.2013
  • Aktualizace výše alokací, kontaktů, období realizace projektů
  • Aktualizace kontaktů
  • změna Alokace Programu
  • Aktualizace kontaktů
  • aktualizace kontaktů a alokace
  • Změna kontaktních adres

Obecné informace o Programu CZ09 Česko-norský výzkumný program

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU CZ09
NÁZEV PROGRAMU ČESKO-NORSKÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM
ČÍSLO PROGRAMU CZ09
HRAZENO Z Norské fondy 2009 - 2014
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ Nejpozději do 30. 4. 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE Cílem Programu je zvýšit vědeckovýzkumnou spolupráci mezi českými a norskými subjekty ve vybraných oblastech a finančně podpořit tvorbu nových vědeckých znalostí a kvalitních výsledků prostřednictvím bilaterálních vědeckovýzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Program podporuje dosažení uvedeného cíle v následujících vybraných oblastech:
• Sociální a humanitní vědy,
• Životní prostředí,
• Zdraví.
Z Programu lze podporovat interdisciplinární projekty - oblast tvořená překryvem výše uvedených tematických oblastí.
Program klade důraz na horizontální aspekty, tj. součástí bilaterálních vědeckovýzkumných projektů jsou aktivity zaměřené na podporu mladých výzkumných pracovníků/pracovnic (zapojení Ph.D. studentů/studentek do projektu, zapojení výzkumných pracovníků vracejících se z rodičovské dovolené, podpora mobility nejen mladých výzkumných pracovníků bezprostředně související s projektem aj.)
Alokace Programu celková alokace 17 078 091 EUR / z Norských fondů 14 516 377 EUR 452 569 411 CZK / 384 683 991 CZK
Datum podpisu Dohody o Programu Smlouva podepsána 31. 10. 2013
Zprostředkovatel Programu Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Odbor podpory vysokých škol a výzkumu
Kontaktní osoba

Mgr. Bc. Štěpán Obrtlík
stepan.obrtlik@msmt.cz
Tel.: 234 812 928

 

Mgr. Věra Krpcová
vera.krpcova@msmt.cz
Tel.: 234 812 925

 

Mgr. Veronika Macková
Veronika.mackova@msmt.cz
Tel.: 234 812 926        

Partner Programu Program nemá Partnera.
Kontaktní osoba Program nemá Partnera.
Partner na úrovni Programu z donorského státu

Norská vědecká rada
Ms Birgit Jacobsen
Tel.: +47 22 03 70 95; Mob.: +47 4004 1931
E-mail: bija@forskningsradet.no

Kontaktní osoba
Hlavní cíl Programu Zvýšení vědeckovýzkumné spolupráce mezi českými a norskými subjekty ve vybraných oblastech
Programové oblasti Bilaterální vědeckovýzkumná spolupráce otevřená výzva
Alokace: 388 901 025 CZK/
15 138 226 EUR
Bilaterální spolupráce

Bilaterální spolupráce na programové úrovni:
Pro žadatele (3 282 353 CZK/132 353 EUR): vyhledávání projektových partnerů z Norska před nebo během přípravy projektové žádosti, rozvíjení takových partnerství a přípravu žádostí pro partnerský projekt s donory. Takto vzniklé cestovní náklady budou patřit mezi uznané náklady projektu a mohou být uhrazeny paušální částkou až do výše 5 000 € (po schválení programu). Pro Opatření I nebude Zprostředkovatel vyhlašovat výzvu.
Pro konečné příjemce (2 188 228 CZK/88 235 EUR): týká se pouze uchazečů, kteří už se stali příjemci podpory v rámci otevřené výzvy Programu. Pro toto Opatření vyhlásí Zprostředkovatel otevřenou výzvu.
- Pro konečné příjemce: rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec realizovaných projektů.