Zvolte si oblast:

Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuPohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů
Číslo projektu7F14500
Příjemce

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

www.ujep.cz

Partner

The Norwegian School of Sport Sciences

Popis projektu

Projekt „Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů“ je koncipován jako interdisciplinární výzkum na rozhraní oblasti zdraví, sociálních a humanitních věd. Jeho cílem je rozšířit vědeckou, výzkumnou a inovační spolupráci mezi českou a norskou výzkumnou organizací v základním a aplikovaném výzkumu – v ČR reprezentovanou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a v Norsku Norwegian School of Sport Sciences v Oslu. Projekt vychází z výsledků českých i zahraničních studií, které zkoumaly vliv pohybové aktivity na zdraví osob dlouhodobě duševně nemocných v psychiatrických léčebnách. Záměrem projektu je navázat na dosavadní výzkumné práce v této oblasti v ČR a Norsku a přispět novými poznatky založenými na vědeckém bádání. Přispívá k zlepšení kvality života dlouhodobě duševně nemocných pacientů v psychiatrických léčebnách prostřednictvím začlenění vybraných pohybových aktivit v pravidelném denním léčebném programu a navrhnout další výzkumné projekty vyplývající z výsledků výzkumu. V rámci projektu předpokládáme spolupráci s vybranými psychiatrickými léčebnami v ČR i Norsku. Vzhledem k citlivosti a náročnosti zvoleného tématu předpokládáme využití kvantitativních a kvalitativních metod, které by respektovaly interkulturní rozdíly, práva a etiku při práci s duševně nemocnými jedinci s ohledem na jejich aktuální psychický i fyzický stav. Předpokládaným přínosem výzkumu bude zvýšení kvalifikační struktury týmu řešitelů, publikování výsledků v odborném periodiku, prezentace výstupů projektu na mezinárodních vědeckých konferencích, poskytnutí podkladů pro další možné výzkumné a aplikační studie této problematiky v ČR i jiných zemích světa. V současné době již probíhá spolupráce s Belgií, Německem, Kanadou, atd. V oblasti psychiatrické rehabilitace budou výsledky použity pro zkvalitnění léčby a zavedení stabilních pohybových programů pro duševně nemocné jedince v psychiatrických léčebnách. Závěry studie umožní zvyšování vzdělanostní úrovně terapeutů pracujícími s touto cílovou skupinou nemocných, a také jako zpětná vazba pro terapeuty i vedení v psychiatrických léčebnách.

Schválený grant

22 960 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 15.7.2014, Datum ukončení: 30.4.2017