Zvolte si oblast:

Vyhlášení výsledků v rámci 1. uzávěrky výzvy v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tímto vyhlašuje výsledky první uzávěrky ze dne 12. září 2016 v rámci výzvy SMSM20167F1 vyhlášené dne 18. července 2016 financované z Fondu pro bilaterální spolupráci pro účel splnění cílů Opatření B v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09.

Více informací o výzvě lze obdržet zde.

Do první uzávěrky dne 12. září 2016 bylo doručeno celkem 16 návrhů iniciativ. Z tohoto počtu 2 návrhy byly Komisí pro přijímání návrhů projektů (dále jen „Komise“) označeny za neúplné z důvodů formální nedostatečnosti (Seznam č. 2 - Seznam iniciativ neschválených k podpoře). Dále bylo zbylých 14 formálně způsobilých návrhů iniciativ hodnoceno Komisí z hlediska naplňování cílů výzvy a programové oblasti. Výstup hodnocení, kdy 12 návrhů bylo shledáno v souladu s cíli výzvy, byl následně projednán s Programovým výborem Česko-norského výzkumného programu CZ09 (dále jen „Výbor“), který se souhlasně vyjádřil k výstupu Komise.

Ministryně na základě doporučení Komise a Výboru schválila poskytnutí institucionální podpory pro celkem 12 iniciativ s finančním rozmezím od 200 tis. Kč do 800 tis. Kč (Seznam č. 1 - Seznam iniciativ schválených k poskytnutí institucionální podpory). MŠMT tedy podpoří iniciativy schválené k jejich realizaci částkou ve výši 6 650 000 Kč.

Celková alokace pokrývá schválenou výši podpory, proto nebyl sestaven žádný rezervní seznam.

Celkem 4 návrhy z 16 obdržených iniciativ nejsou podpořeny z Česko-norského výzkumného programu CZ09 (viz seznam č. 2).

Výsledky 1. uzávěrky byly schváleny dne 25. října 2016 následovně:

1. Seznam č. 1: Seznam iniciativ schválených k poskytnutí institucionální podpory

2. Seznam č. 2: Seznam iniciativ neschválených k poskytnutí institucionální podpory