Zvolte si oblast:

Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajÚstecký kraj
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuRevitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku
Číslo projektu---
Příjemce

Společnost pro obnovu památek Úštěcka

www.pamatky-ustecko.cz

Partner

ARFO forlag for arkitektur og kunst

Místní partner projektu

Nadační fond obětem holocaustu

Univerzita Jana Evangelisty Prurkyně

Popis projektu

Cílem projektu je záchrana a zpřístupnění nemovité kulturní památky, kostela Nanabevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku, a to včetně v něm se nacházejících movitých kulturních památek. Kostel je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek a od 08/2012 je na doporučení statika pro veřejnost uzavřen. Záchrana kostela spočívá v jeho celkové obnově, zahrnující statické zajištění, opravu fasád včetně repase výplní oken, obnovu interiéru včetně restaurování dveří a zachovaného mobiliáře, oprava krovu a výměna krytiny nad sakristií, obnovení podlahy v 1. patře sakristie, přeložení stávající krytiny nad lodí a presbyteriem včetně ošetření krovu proti dřevokazným škůdcům. Součástí projektu je kromě stavebních a restaurátorských zásahů také záměr prezentace památky coby součásti českého kulturního a historického dědictví. Objekt kostela je zásadně staticky narušen, pro veřejnost uzavřen, interiér kostela je zdevastován a rozkraden. Projekt přispívá k naplňování komplexního přístupu k obnově památky, kombinuje obnovu nemovitých a movitých hodnot a řeší bezpečné uložení movitého majetku (7 oltářů, kazatelnya souboru dubových lavic). Další přínos spočívá v přidané hodnotě projektu formou zvyšování odbornosti/kvalifikace - do odborných činností projektu budou zapojeni studenti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (partner projektu). Projekt také přispěje k podnícení a prohloubení interdisciplinární spolupráce, na přípravě i realizaci se budou podílet odborníci řady oborů a jen díky této spolupráce je možné provést práce tohoto rozsahu a významu. V rámci projektu bude realizována bilaterální aktivita s dalším, norským partnerem, formou spolupráce na zhotovení a distribuci populárně naučné publikace/sborníku. Projekt bude mít dále také pozitivní dopad na posilování vzájemného porozumění a integrace majoritní skupiny obyvatel a Romské minority: dalším z cílů projektu je využít obnovenou památku jako místo pro pořádání kulturních a společenských aktivit. S přispěním třetího partnera, Nadačního fondu obětem holokaustu v součinnosti s Muzeem romské kultury bude památka využita k prezentaci romského umění s cílem přispět k poznání a porozumění všech skupin veřejnosti.

Schválený grant

29 071 748 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016