Zvolte si oblast:

Virtuální vzpomínky Zpodobnění historie a válek v počítačových hrách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuVirtuální vzpomínky Zpodobnění historie a válek v počítačových hrách
Internetové stránky projektu

http://cs3889.ff.cuni.cz/research/

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-4-325-2016
Příjemce

Univerzita Karlova

Partner

UiT – Norská arktická univerzita, Fakulta humanitních a sociálních věd a pedagogiky

Popis projektu

Primárního cíle bylo dosaženo třemi různými – byť vzájemně provázanými – klíčovými aktivitami v rámci projektu: (1) Spolupráce na učebních plánech a vzdělávacích materiálech. Spolupracovali jsme na vytvoření a/nebo zkvalitnění učebních plánů a výukových materiálů pro kurzy sdílející společné znalostní domény. Na UK se jednalo o tyto kurzy „AISE00022: Počítačové hry jako sociokulturní fenomén“ a „AISExxxxx Současné problémy studií her“. První kurz byl na UK vyučován již dříve a byl přístupný českým studentům v rámci oboru Studia nových médií a zahraničním studentům v rámci programu Erasmus. Druhý kurz byl otevřen v zimním semestru 2016/2017 v souladu s novou akreditací oboru Studia nových médií. Oba kurzy vyučoval Vít Šisler. Obor je relativně nový, a neexistovaly proto žádné zavedené výukové či výzkumné metody ani pokyny pro studenty. Při tvorbě a zlepšování učebních plánů těchto dvou kurzů byly tedy zkušenosti Holgera Pötzsche a jeho týmu na UiT pro fakultu UK výrazným přínosem. Oblast Pötzschova výzkumu zahrnovala audiovizuální válečnou kulturu (zejména válečný film a válečné hry), filmovou a kulturní paměť, nová média a počítačové hry. (2) Překlad digitální simulace Československo 38–89: Atentát. Jak bylo naplánováno, přeložili existující digitální simulace Československo 38–89: Atentát byla přeložena do anglického jazyka a zavedena na UK a UiT jako sdílený výzkumný a výukový nástroj. Simulace byla vyvinuta Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky. Simulace představovala klíčové události ze soudobých dějin Československa a umožnila hráčům „zažít“ dané události z různých úhlů pohledu. Simulace obsahuje úhly pohledu dříve marginalizovaných skupin (např. Romů, sudetských Němců atd.). Simulace si kladla za cíl rozvíjet schopnost chápání a analýzy faktických zdrojů a vytváření kritických úsudků. V červenci 2015 získala první cenu Games Learning Society Showcase & Awards v Madisonu v USA. Simulaci jsme zavedli na UK a byla použita v kurzu „AISE00022: Počítačové hry jako sociokulturní fenomén“ a na UiT byla použita v nově vzniklém kurzu MA „MDV-3xxx: Sociální média a elektronické hry“, který vyučoval Holger Pötzsch. Rozvinuli jsme společnou metodiku pro smysluplnou integraci této simulace do vysokoškolského vzdělávání, a to s důrazem na kritickou reflexi různých a/nebo protichůdných vzpomínek na minulost a pochopení odlišných historických úhlů pohledu marginalizovaných skupin. Prostřednictvím využívání anglické verze simulace ve výuce na UK a aktivní spolupráce s fakultou a studenty UiT jsme měli možnost zlepšovat jazykové dovednosti, vědecké kompetence a vyšší kognitivní schopnosti českých studentů, včetně kritického hodnocení a diskuse. (3) Seminář pro pedagogy a výzkumné pracovníky. Dle plánu jsme v Praze uspořádali intenzivní třídenní seminář pro pedagogy, výzkumníky a doktorandy obou institucí, kde byly sdíleny znalosti a metody týkající se výuky a výzkumu elektronických her jako kulturních artefaktů. Tento seminář současně posloužil jako výchozí platforma pro obě výše uvedené aktivity. Celkovým cílem projektu bylo zvýšit a posílit institucionální spolupráci mezi UK a UiT a posílit lidský kapitál a znalostní základnu UK.

Schválený grant

1 225 426,5 Kč / 46 243 €

Doba realizace projektu01.01.2016 až 30.09.2016