Zvolte si oblast:

Získejte grant na podporu bilaterální spolupráce!

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Finanční podpora navázání či prohloubení spolupráce s Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem.

Fondy EHP a Norské fondy a všechny jejich programy se již překlopily do fáze realizace. To však neznamená, že skončila možnost finanční podpory ze strany těchto států.

V rámci Fondů EHP a Norských fondů byl vytvořen tzv. Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni, ze kterého je stále možné získat podporu (dále jen „Fond“). Cílem tohoto Fondu je posílit bilaterální spolupráci mezi institucemi Norska, Lichtenštejnska a Islandu na straně jedné a subjekty z České republiky na straně druhé. Fond je primárně zaměřen na podporu krátkodobých akcí, jakými jsou například studijní a pracovní cesty, uspořádání bilaterálních setkání, workshopů, seminářů a dalších aktivit za účelem prohloubení stávajícího partnerství nebo navázání nových vztahů.

Mezi zajímavé příklady již realizovaných projektů patří např. iniciativa s názvem „Island: ústava vzniklá na principech crowd-sourcingu“, která byla samostatnou částí výstavy Mody demokracie v Centru současného umění DOX. V rámci expozice byla realizována řada přednášek a také diskuzí. Příkladem jiné velmi přínosné iniciativy byla Příprava projektu analýzy izotopického znečištění oblasti Arktidy a Subarktidy. Pracovníci České zemědělské univerzity se na Islandu a v Norsku setkali se svými partnery za účelem projednání budoucího společného výzkumu zaměřeného na analýzu znečištění oblasti Arktidy a Subarktidy. Díky přístupu do tamních knihoven a databází a také díky rozsáhlé terénní exkurzi získali čeští experti množství cenných informací, vztahujících se k výzkumnému záměru.

Pro získání grantu je nutné splnit hlavní podmínku, kterou je nalezení partnerské instituce z donorského státu, s níž bude iniciativa realizována. Ministerstvo financí, v roli Národního kontaktního místa, je ve spolupráci s Velvyslanectvím Norského království v Praze a dalšími subjekty připraveno nabídnout pomoc při konzultaci vašeho záměru a hledání vhodného partnera pro zamýšlenou aktivitu. Následný proces předkládání žádosti a s ní spojené administrace byl nastaven tak, aby byl flexibilní, pro žadatele co možná nejjednodušší a nejefektivnější. Přidělení grantu navíc nevyžaduje zajištění spolufinancování tak, jak tomu bývá u většiny jiných fondů. Je tedy zpětně propláceno 100 % všech vynaložených způsobilých výdajů. Maximální výše grantu, kterou je možné získat, je 15 000 eur.

První výzva z Fondu byla ukončena na konci roku 2014. V tuto chvíli jsou v rámci Fondu vyhlášeny další dvě průběžně otevřené výzvy. Druhá výzva pro předkládání žádostí o grant byla vyhlášena již 20. října 2014 a je výhradně zaměřena na podporu bilaterální spolupráce českých obcí a krajů, příp. jimi zřízených institucí, a to pouze s Norskem. Třetí výzva byla vyhlášena na začátku tohoto roku a nabízí možnost spolupráce se subjekty ze všech tří donorských zemí. Celková výše alokace obou výzev je 230 000 EUR, tedy přes 6 mil. Kč. Výzvy jsou otevřeny do konce roku 2016, nebo do vyčerpání uvedené výše finančních prostředků. Přehled čerpání finančních prostředků v rámci obou probíhajících výzev je měsíčně aktualizován skrze tabulku schválených iniciativ, kterou naleznete na našich stránkách. Neváhejte tedy využít této možnosti a prostřednictvím Fondu navazujte kvalitní spolupráci s partnery z donorských zemí.

Texty výzev a všechny relevantní informace a dokumenty včetně kontaktních údajů naleznete na těchto webových stránkách.

V případě jakýchkoli dotazů jsme vám k dispozici – neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailové adresy czp@mfcr.cz