Zvolte si oblast:

Přehled schválených žádostí - Program CZ09

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 3. 8. 2016
  • doplnění rezervních projektů

Přehled schválených projektů - Program CZ09
Pořadí Název projektu Žadatel Schválený grant (Kč)
1 Získávání velkých textových dat pro jazyky s nedostatečným množstvím jazykových zdrojů Masarykova univerzita 24 468 000
2 Zhodnocení možností zlepšování kvality povrchové a podzemní vody z hlediska zátěže živinami a farmaky v malých povodích Česká zemědělská univerzita v Praze 24 990 000
3 Vývoj a evaluace rehabilitačních programů pro řidiče pomocí neurobehaviorálních metod Masarykova univerzita 25 541 000
4 Vliv zemědělství na fungování a stabilitu společenstev: makroekologická analýza paleobiologických dat Univerzita Karlova v Praze 25 516 000
5 Vliv submerzních makrofyt na trofické vazby a distribuci ryb v hlubokých jezerech Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 21 999 000
6 Vládnutí, sociální investice a sociální inovace v oblasti služeb denní péče v České republice a Norsku Masarykova univerzita 16 562 000
7 Fosforylační signální dráhy v odpovědi na poškození DNA a v onkogenezi Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 25 677 000
8 Určení zdrojového členu úniku radiace pomocí inverzního disperzního modelování atmosféry Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. 21 796 000
9 Srovnávací studie Huntingtonovy choroby pomocí biochemických, imunocytochemických a molekulárně genetických metod na tkáních a buňkách myši, miniprasete a člověka Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. 24 819 000
10 Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka Západočeská univerzita v Plzni 23 828 000
11 Příprava geneticky stabilních buněk rohovky a spojivky pro transplantace v humánní medicíně Univerzita Karlova v Praze 23 121 000
12 Polymerní stavebnice pro biomedicinální aplikace Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. 25 548 000
13 Pokročilé detektory pro lepší stanovování neutronů a gama záření v prostředí České vysoké učení technické v Praze 25 096 000
14 Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 22 960 000
15 Nová metodika identifikace průmyslového znečištění: Izotopové stopování a sledování změn bakteriáních komunit Česká zemědělská univerzita v Praze 17 174 000
16 JaderArch: Jaderná architektura během regulace autofágie, DNA reparace a při genové expresi Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 25 599 000
17 Genomika trojrozměrných kvasinkových kolonií: Model pro studium vývoje nádorů a resistence biofilmů Univerzita Karlova v Praze 25 388 000
18 Fázové přechody v CCS systémech Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 16 466 000
19  Biomateriály a kmenové buňky v léčbě iktu a míšního poranění Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i  17 000 000 
20  Využití dlouhodobých (pasivních) vzorkovacích metod v kombinaci s in situ mikrokosmy k posouzení potenciálu (bio)degradace  Univerzita Karlova v Praze  17 043 000 
21  Konzervace a šlechtitelský potenciál původních druhů ovoce v České republice a v Norsku  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., AV ČR  13 134 000 
22   Regulace metabolizmu buněčné stěny rostlin prostřednictvím cytokininů: Nové vývojové mechanizmy pro kvalitnější biomasu Masarykova Univerzita  22 889 000 
23   Fosfinové ligandy pro C-C spojovací reakce šetrné k životnímu prostředí  Univerzita Karlova v Praze  11 460 000
24 Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky Centrum pro Studium Vysokého Školství, v.v.i., AV ČR 19 967 000
SCHVÁLENÉ CELKEM 518 041 000