Zvolte si oblast:

CZ13 Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 13. 4. 2017
  • Aktualizace základních informací - podpis smlouvy ze dne 31.10.2013
  • Aktualizace alokací
  • Aktualizace kontaktů
  • Aktualizace kontaktů
  • Aktualizace kontaktu
  • Přidání závěrečných zpráv

Obecné informace o Programu CZ13 Rovné příležitosti žen a mužů

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU CZ13
NÁZEV PROGRAMU UPLATŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽEN A MUŽŮ A PODPORA SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA / DOMÁCÍ NÁSILÍ A GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉ NÁSILÍ
ČÍSLO PROGRAMU CZ13
HRAZENO Z Norské fondy 2009 - 2014
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ Nejpozději do 30. 4. 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Program je zaměřen na prevenci domácího násilí a násilí založeného na pohlaví a současně také na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Program je složen z jednoho předem definovaného projektu, který usiluje o zvýšení veřejného povědomí v uvedených oblastech a o oslovení co nejširšího publika za pomoci mediální kampaně. Projekt je dále zaměřen na výzkum v oblasti domácího násilí a na podporu kapacity veřejných institucí a dalších zaměstnavatelů v rámci efektivního slaďování pracovního a soukromého života.

Alokace Programu 840 000 EUR přibližně 22 260 000 CZK
Datum podpisu Dohody o Programu Smlouva podepsána 31. 10. 2013
Zprostředkovatel Programu Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo
Odbor Mezinárodní vztahy
Kontaktní osoba

Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Suzana Jovaševićová
Tel.: +420 257 044 594
E-mail: suzana.jovasevicova@mfcr.cz

Oddělení realizace, monitoringu a hodnocení

Mgr. Lenka Mařincová
Tel.: +420 257 042 604
E-mail: Lenka.Marincova@mfcr.cz

Centrální finanční a kontraktační jednotka

Mgr. Petra Mládková
Tel.: +420 257 042 750
E-mail: petra.mladkova@mfcr.cz

Partner Programu Program nemá Partnera.
Kontaktní osoba

Program nemá Partnera.

Partner na úrovni Programu z donorského státu Program nemá Partnera z donorského státu.
Kontaktní osoba Program nemá Partnera z donorského státu.
Hlavní cíl Programu Podpora rovného postavení žen a mužů a rovnováhy soukromého a pracovního života a prevence a snížení násilí na ženách.
Programové oblasti Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života předem definovaný projekt
Alokace: přibližně 9 636 593 CZK
Domácí násilí a násilí založené na pohlaví předem definovaný projekt
Alokace: přibližně 11 563 408 CZK
Bilaterální spolupráce

Bilaterální spolupráce na programové úrovni:
- Pro konečné příjemce: Další rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec realizovaných projektů.

Alokace: přibližně 463 750 CZK / 17 500 EUR
Zprávy o programu