Zvolte si oblast:

CZ12 Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 16. 10. 2014
  • Webové stránky programu
  • Doplnění informací v tabulce
  • Aktualizace informací v tabulce
  • Aktualizace alokací

Obecné informace o Programu CZ12 Dejme (že)nám šanci

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU CZ12
NÁZEV PROGRAMU Dejme (že)nám šanci
(Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života / Domácí násilí a násilí založené na pohlaví)
ČÍSLO PROGRAMU CZ12
HRAZENO Z Norské fondy 2009 - 2014
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ Nejpozději do 30. 4. 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Cílem programu je přispět k vytvoření celospolečenských podmínek pro efektivní slaďování pracovního, soukromého a rodinného života; zamezení stereotypního nahlížení na ženy a muže (včetně těch s odlišnou sexuální orientací) ve společnosti; rozvinutí spolupráce veřejné správy, sociálních partnerů, nestátních neziskových organizací, akademické obce a občanské společnosti v prosazování rovných příležitostí žen a mužů; prevenci a snížení výskytu domácího násilí a rozvoj služeb pro jeho oběti.

Alokace Programu 6 735 817 EUR 178 499 151 CZK
Datum podpisu Dohody o Programu 10. ledna 2014
Zprostředkovatel Programu Nadace Open Society Fund Praha
Kontaktní osoba

Mgr. Barbora Hořavová
Tel.: 226 227 736
E-mail: barbora.horavova@osf.cz

Webové stránky programu: www.dejmezenamsanci.cz

Partner Programu Program nemá Partnera.
Kontaktní osoba

Program nemá Partnera.

Partner na úrovni Programu z donorského státu Program nemá Partnera z donorského státu.
Kontaktní osoba Program nemá Partnera z donorského státu.
Hlavní cíl Programu Podpora rovného postavení žen a mužů a rovnováhy soukromého a pracovního života a prevence a snížení násilí na ženách.
Programové oblasti Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života otevřená výzva
malé grantové schéma
Alokace: přibližně 60 828 423 CZK
Domácí násilí a násilí založené na pohlaví otevřená výzva
malé grantové schéma
Alokace: přibližně 74 345 763 CZK
Bilaterální spolupráce

Bilaterální spolupráce na programové úrovni:
- Pro žadatele: kontaktní seminář pro hledání partnera pro projekty.
- Pro konečné příjemce: Další rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec realizovaných projektů.

Alokace přibližně 2 412 825 CZK / 91 050 EUR