Zvolte si oblast:

2,3 mld. Kč ročně. Tolik stojí léčba zdravotních dopadů sexualizovaného násilí, ukázal výzkum.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

2,3 mld. Kč ročně je vynaloženo z veřejného zdravotního pojištění na léčbu dopadů sexualizovaného násilí. Vyplývá to z nového výzkumu organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. a agentury MindBridge Consulting a.s. Dle výzkumu se s nějakou formou sexualizovaného násilí setkalo 58 % žen. Konkrétně se znásilněním pak každá pátá žena (20 %). 76 % obětí znásilnění uvedlo dopady na své psychické nebo fyzické zdraví, vztahy, studium, práci, či dokonce život ohrožující dopady. Ženy, které zažily znásilnění ve věku do 15 let, téměř všechny uvedly, že to mělo negativní dopady na jejich život (93 % respondentek).

Výstupy reprezentativního výzkumu mezi 5042 ženami ve věku 18-65 let v ČR zveřejnila  organizace ProFem o.p.s. u příležitosti Evropského dne obětí trestných činů a upozorňuje tím na závažnost sexualizovaného násilí.


„Náš unikátní výzkum zaplnil mezeru v dostupných datech o sexualizovaném násilí: máme konkrétní vyčíslení nákladů na zdravotní péči a léčbu některých z dopadů tohoto násilí. Přestože utrpení a bolest obětí nelze vyčíslit, jde o důležitý ukazatel toho, o jak závažný a rozsáhlý problém jde”, uvádí Jitka Poláková, ředitelka proFem, o.p.s. „Výzkum také ukázal, že oběti čelí často dlouhodobě různým dopadům na psychické zdraví, vztahy, práci, studium. A právě specializované služby jako ty, které poskytujeme v proFem, hrají v podpoře obětí a řešení těchto dopadů nezastupitelnou roli. Obětem pomáháme v procesu uzdravování a vyrovnávání se s následky prožitého násilí. Tím předcházíme prohlubování psychických i fyzických dopadů a pomáháme tak snižovat náklady na další léčbu.” dodává Poláková.

„Analýza proFem ukázala, že náklady spojené se sexualizovaným násilím jsou enormní. Potvrzuje se, že investice do prevence tohoto násilí jsou nejen správné, ale také ekonomicky racionální. Proto považuji za důležité, aby vláda v souladu se svým akčním plánem prevence genderově podmíněného násilí zajistila dostatek finančních prostředků na prevenci a na zajištění dostupnosti specializovaných služeb pro oběti. Zásadní je také vzdělávat všechny profese, které přicházejí do kontaktu s oběťmi tak, aby se zabránilo jejich další traumatizaci a aby poskytovaná pomoc byla co nejvíce citlivá a profesionální," říká zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková Šimáčková.

Více o dopadech sexualizovaného násilí

Z výzkumu vyplynulo, že oběti čelí v různé míře těmto dopadům: 

  • psychickým následkům (př. zvýšená citlivost, snížení sebevědomí, sebeúcty, pocity viny); 
  • chronickým onemocněním, tedy onemocněním, která přetrvávají dlouhou dobu a vyžadují opakovanou lékařskou péči nebo omezují běžné denní činnosti, a to jak psychickým chronickým onemocněním (př. deprese, posttraumatická stresová porucha, panické ataky), tak fyzickým chronickým onemocněním (př. migrény, zažívací potíže, bolesti zad);
  • sociálním dopadům (př. ukončení/přerušení studia, pracovní neschopnost, ztráta přátel);
  • dopadům na reprodukční zdraví (př. pohlavní choroby, infekce, neplánované těhotenství);
  • život ohrožujícím dopadům (př. sebevražedné myšlenky, pokus/y o sebevraždu). 

Například v případě znásilnění (zažitého kdykoliv v průběhu života) uvedly respondentky: 62 % psychické a související následky, 44 % sociální následky, 39 % chronická onemocnění (30 % psychická chronická onemocnění a 23 % fyzická chronická onemocnění), 20 % dopady na reprodukční zdraví, 12 % na životě ohrožující následky.

Z výzkumu také vyplynulo, že násilí prožité před 15. rokem života mívá na oběti a přeživší hlubší dopady. U znásilnění, které respondentky zažily, když jim ještě nebylo 15 let, tak uvádí 78 % psychické následky, 62 % chronická onemocnění, 58 % sociální následky, 33 % dopady na reprodukční zdraví a 28 % dokonce uvedlo na životě ohrožující následky. Oproti rozšířené představě o fyzických zraněních, výzkum ukázal, že je mělo pouze 5 % respondentek, které zažily znásilnění v průběhu života a 8 % těch, které ho zažily ve věku do 15 let.

Zdravotní péče a léčba dopadů sexualizovaného násilí

Ve výzkumu jsme se také zaměřili na oblast léčby zdravotních dopadů sexualizovaného násilí: chronických onemocnění, dopadů na reprodukční zdraví, zranění, i psychických následků. Ročně tuto léčbu vyhledá přibližně 123 550 žen. Roční náklady z veřejného zdravotního pojištění na tuto léčbu činí 2,3 mld. Kč. Tato částka nezahrnuje vlastní výdaje obětí jako je úhrada léčiv nebo péče nad rámec zdravotního pojištění. Největší část, přes 1,7 miliardy Kč, představují náklady na léčbu psychických následků.

Z výzkumu také vyplynulo, že 32 % žen nevyhledalo lékařskou pomoc, i když ji v důsledku prožitého násilí potřebovaly. 

Zdroj, infografiky a foto: ProFem o.p.s. - kompletní tiskovou zprávu si můžete přečíst zde


Více o projektu: Rozvoj Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí

Projekt Rozvoj Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí je podpořen Norskými fondy 2014 - 2021 prostřednictvím Programu Lidská práva. Cílem programu je zlepšit situaci v oblasti lidských práv (včetně oblasti domácího a genderově podmíněného násilí) a bojovat proti diskriminaci a extremismu v České republice. Program podporuje implementaci lidskoprávních standardů v České republice. Je také přímo zaměřen na podporu ohrožených skupin s vysokým rizikem diskriminace a sociálního vyloučení, jako jsou například Romové.

Více o programu: Program Lidská práva
Více o Norských fondech: Fondy EHP a Norska 
 

Název projektu: Rozvoj Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí
Realizátor projektu: ProFem, o.p.s.
Partneři projektu: MindBridge Consulting a.s.
Program: Lidská práva
Grant: 4 112 797 Kč
Cíl projektu:

Systém pomoci obětem sexuálního násilí je fragmentarizovaný, v Praze a Středočeském kraji není koordinován a jednotlivé organizace a instituce často s oběťmi jednají nevhodně: dezinterpretují jejich jednání, nechápou projevy traumatu, násilí bagatelizují. Systém pomoci tak přenáší na oběti extrémní zátěž, odrazuje je od řešení své situace a k vhodnému řešení sexuálního násilí často nedochází. 

Na tuto problémovou situaci reaguje tento projekt, jehož cílem je přispět k efektivnímu nastavení mezioborové spolupráce v oblasti pomoci obětem sexuálního násilí, a to posílením kapacit existující Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí a přenosem zkušeností z této Platformy do širšího systému pomoci. 

To bude zajištěno prostřednictvím 
-    rozšíření datové základny; 
-    vzdělávání a rozvoje kompetencí odborníků; 
-    metodického ukotvení Platformy
-    informování o mezioborové spolupráci a přenosu know-how