Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 17. 1. 2022 14:30
  • Zjednodušení názvu programu
  • Základní informace o programu - aktualizace
  • PA přidána
  • PA výměna
  • Aktualizace kontaktní osoby
  • Doplněna roční zpráva o programu
  • Aktualizace přílohy - Factsheet
  • Pridána příloha APR
  • Kontaktní údaje aktualizovány

Název programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí
Základní informace
Výše grantu 19 000 000 EUR
Spolufinancování programu 3 352 941 EUR
Hrazeno z Norské fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu Ministerstvo financí
Odbor Mezinárodní vztah        
Kontaktní osoby

Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Vlastimil Vaněk
Tel.: +420 257 044 593
E-mail: vlastimil.vanek@mfcr.cz

 

Oddělení realizace, monitorování a hodnocení

Ing. Veronika Imrich Dudková

Tel.: +420 257 044 563

E-mail: Veronika.ImrichDudkova@mfcr.cz

 

Centrální finanční a kontraktační jednotka

Jitka Soudková, PhDr.

Tel.: +420 257 254 552

E-mail: Jitka.Soudkova@mfcr.cz

Partner programu  
Partner programu z donorského státu Rada Evropy (Council of Europe – CoE)
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Cíl programu Zlepšení situace v oblasti lidských práv a boj proti diskriminaci a extremismu na národní úrovni
Programová oblast Lidská práva – uplatňování v jednotlivých zemích
Začleňování Romů a posilování jejich postavení
Domácí a genderové násilí
Základní informace o programu

Obecným cílem programu je zlepšit situaci v oblasti lidských práv (včetně oblasti domácího a genderově podmíněného násilí) a bojovat proti diskriminaci a extremismu v České republice. Program bude podporovat implementaci lidskoprávních standardů v České republice. Bude také přímo zaměřen na podporu ohrožených skupin s vysokým rizikem diskriminace a sociálního vyloučení, jako jsou například Romové.

Program se bude dále cílit na oběti a svědky domácího a genderově podmíněného násilí, zvláště pak na děti a zranitelné skupiny, včetně migrantů, migrantek a romských žen. Dále bude program řešit také nové formy genderově podmíněného násilí, jako je online obtěžování a šikana nebo stalking. Program se zaměří na boj proti všem formám diskriminace a vyloučení a na posílení kapacit příslušných vnitrostátních institucí zabývajících se výše uvedenými otázkami.

Informace ke stažení:

Roční zpráva o programu

Executive Summary_2019: APR_CZ-HUMAN RIGHTS_2019 - executive summary (.PDF, 420 kB)

Executive Summary_2020APR-CZ-Human Rights - 2020-executive summary (.PDF, 105kB)