Zvolte si oblast:

Výsledky výzvy Posilování kapacit intervenčních center (HRMGSB)

Vydáno

Ve výzvě malého grantového schématu s názvem „Posilování kapacit intervenčních center (HRMGSB)“ vyhlášené v programu Lidská práva jsme jako Zprostředkovatel programu do uzávěrky v dubnu 2022 obdrželi 9 žádostí o grant.

Všechny žádosti o grant splnily formální náležitosti a podmínky oprávněnosti a prošly hodnocením ze strany nezávislých odborných hodnotitelů a hodnotitelek. Na základě jejich posudků pak v říjnu 2022 doporučila hodnoticí komise podpořit grantem 4 projekty.

V rámci neúspěšných projektů externí hodnotitelé identifikovali u 4 žádostí o grant nesplnění specifického kritéria kvality, které bylo zároveň eliminačním kritériem, a 1 projekt hodnoticí komise nedoporučila ke grantové podpoře z důvodu nízké kvality.

Od poloviny října 2022 probíhala verifikace procesu hodnocení výzvy a jednotlivých žádostí o grant. Nezávislá externí kontrola potvrdila, že hodnocení Ministerstvem financí (Zprostředkovatelem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Norských fondů 2014 – 2021, programu Lidská práva a vyhlášené výzvy.

Výsledky hodnoticího procesu výzvy HRMGSB (tj. seznam projektů doporučených ke grantové podpoře) jsou k dispozici níže v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Mezioborovou spolupráci vnímáme jako klíčovou pro adekvátní a komplexní řešení případů domácího a genderově podmíněného násilí a zároveň jako nezbytnou součást systému pro účinnou prevenci těchto forem násilí. Grantovou podporu jsme tudíž nasměřovali na budování kapacit organizací působících v oblasti pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí a pevně věříme, že podpořené projekty zefektivní mezioborovou spolupráci na regionální úrovni.

Úspěšným žadatelům o grant gratulujeme a všechny podpořené projekty Vám postupně představíme na našem webu.

Dokumenty ke stažení