Zvolte si oblast:

Předběžné výsledky – Podpora práce s násilnými osobami v případech domácího a genderově podmíněného násilí (HRMGSD)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve výzvě malého grantového schématu programu Lidská práva jsme do února 2022 obdrželi celkem 6 žádostí o grant, přičemž 1 z nich byla připravena ve spolupráci s partnery z Norska. 5 žádostí o grant splnilo formální náležitosti a podmínky oprávněnosti a následně bylo hodnoceno odbornými hodnotiteli. Na základě jejich posudků doporučila hodnoticí komise podpořit 4 z nich. Seznam s předběžnými výsledky je ke stažení na této stránce v přiložené tabulce.

Od června 2022 probíhá verifikace procesu hodnocení. Bylo potvrzeno, že hodnocení Ministerstvem financí (zprostředkovatelem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Norských fondů 2014 – 2021, programu Lidská práva a vyhlášené výzvy.

S ohledem na probíhající verifikaci jednotlivých žádostí, upozorňujeme žadatele, že zveřejněné výsledky jsou předběžné a mohou se měnit, a to včetně výše grantu (např. dle podmínek stanovených hodnoticí komisí včetně případného krácení, dostupné alokace či jiných navržených změn).

Finální výsledky budou zveřejněny po ukončení celého procesu verifikace na www.eeagrants.cz. Žadatelé budou o výsledcích vyrozuměni prostřednictvím datové schránky a v IS CEDR. Informace o detailech hodnocení jednotlivých žádostí nebudou zveřejněny.

Všechny podpořené projekty Vám postupně představíme na našem webu.

Prostřednictvím realizace projektů se podaří navýšit kapacitu a dostupnost terapeutických intervencí pro původce a původkyně domácího násilí a genderově podmíněného násilí. Pevně věříme, že projekty přispějí ke snížení těchto stále přetrvávajících sociálně patologických jevů v české společnosti.

Dokumenty ke stažení