Zvolte si oblast:

Podali jste žádost v programu Kultura?

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 16. 6. 2020
  • Aktualizace textu

V průběhu dubna 2020 byly ukončeny první výzvy v programu Kultura. Podali jste žádost o grant a zajímá vás, kdy můžete očekávat výsledek a jak do této doby hodnotící proces probíhá? Shrnuli jsme pro vás hlavní kroky.

Celkem bylo ve čtyřech výzvách zaregistrováno téměř 250 žádostí o grant. Harmonogram hodnotícího procesu se odvíjí od počtu podaných žádostí, a tak se níže uvedené termíny mohou pro každou výzvu mírně lišit.

1) Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti

Po ukončení výzvy jsou Ministerstvem kultury / Institutem umění – Divadelním ústavem posuzovány formální náležitosti a oprávněnost všech předložených žádostí. V případě, že je do projektu zapojen partner z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska potvrzuje jejich oprávněnost v souladu s podmínkami výzvy také partner programu z Arts Council Norway / Icelandic Centre for Research / Norwegian Directorate for Cultural Heritage nebo zástupce Lichtenštejnska (podle zaměření žádosti a původu partnera).

  • V případě, že v této fázi zjistíme formální nedostatky (chybějící, neúplné nebo nečitelné přílohy žádosti), budeme žadatele informovat prostřednictvím IS CEDR a vyzveme ho k doplnění. Kontaktní osoby, které v žádosti zatrhli notifikaci, obdrží upozornění o zprávě v IS CEDR na email uvedený v žádosti.
    Žadatel bude moci napravit nedostatky do stanoveného termínu v IS CEDR (obdobný postup jako při práci s přílohami v žádosti – žadatel nahraje požadované a případně také podepsané přílohy a překlopí žádost zpět ke kontrole). V rámci doplnění není možné vlastní žádost jinak doplňovat a zvyšovat její kvalitu. V závislosti na množství posuzovaných žádostí budou žadatelé kontaktováni v průběhu měsíce od ukončení výzvy.
  • Žádosti, které splní všechny formální náležitosti i oprávněnost postoupí do další fáze hodnocení (lze si všimnout změny stavu žádosti v IS CEDR).
  • Žádosti, které nesplní kritéria formálních náležitostí a oprávněnosti budou z dalšího hodnocení vyřazeny. O této skutečnosti budou žadatelé informováni dopisem. Proti vyřazení žádosti z důvodu nesplnění formálních náležitostí a oprávněnosti má žadatel možnost se do 15 dnů od doručení zamítnutí žádosti odvolat vložením odvolání jako přílohu prostřednictvím IS CEDR.

2) Hodnocení kvality

Od července do srpna se předpokládá hodnocení žádostí externími hodnotiteli (v závislosti na množství předložených žádostí a případných třetích posudků) následované posouzením žádostí ze strany hodnotící komise ve druhé polovině srpna 2020.

3) Verifikace, rozhodnutí a zveřejnění výsledků hodnotícího procesu

Následně provede Ministerstvo financí verifikaci hodnotícího procesu a také verifikaci jednotlivých žádostí doporučených hodnotící komisí k podpoře. Náročnost a délka verifikace se odvíjí od počtu předložených a podpořených žádostí, ale předpokládá se, že v průběhu září a října 2020 budou zveřejněny seznamy podpořených žádostí na www.fondyehp.cz. Informace o průběhu hodnocení a hodnocení jednotlivých žádostí nebudou zveřejněny.

  • Úspěšní žadatelé budou informování dopisem a vyzváni k přijetí podmínek pro schválení grantu. Po jejich přijetí bude vydán Dopis o schválení grantu, který specifikuje další postup včetně případného požadavku na doložení zbývajících podkladů pro vydání právního aktu o přidělení finančních prostředků (např. smlouva o partnerství).
  • Neúspěšní žadatelé obdrží právní akt o neudělení finančních prostředků. Proti tomuto právnímu aktu není možné podat odvolání.

 

Vysoký zájem o všechny oblasti podpory, který ve většině výzev několikanásobně převyšuje dostupnou alokaci, potvrdil vhodně zvolené zaměření programu. Současně klade vyšší nároky na zajištění objektivního, nestranného a transparentního hodnocení. Prosíme tedy o trpělivost a oceníme pokud nám v mezičase zašlete na czp@mcfr.cz zpětnou vazbu k nastavení výzev nebo přípravě a podání žádosti v IS CEDR. Vaše podněty nám pomohou s dalšími připravovanými výzvami v programu.

V souladu s Nařízením o implementaci fondů EHP a Norska 2014-2021 musí být ve všech fázích implementace uplatňovány principy transparentnosti, odpovědnosti a efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti, jakož i dodržovány zásady řádné správy a v souladu s požadavky donorských států uplatňována nulová tolerance vůči korupci. V případě podezření na zneužití či nesrovnalosti související s Fondy EHP a Norska, mohou být ze strany veřejnosti podávány stížnosti a upozornění. Více informací naleznete zde.