Zvolte si oblast:

Upřesňující informace pro žadatele k požadavku na doložení platného certifikátu odborné způsobilosti ve výzvě Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění (JU1B)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Zprostředkovatel programu Spravedlnost - Ministerstvo financí upřesňuje na základě dotazů od žadatelů informace týkající se požadavku na doložení platného certifikátu odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby, který uděluje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „certifikát odborné způsobilosti“), jakožto povinné přílohy žádosti o grant v otevřené výzvě Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění (JU1B).

Podmínkou pro podání žádosti o grant je doložení platného certifikátu odborné způsobilosti. Je-li žadatelem organizace, která jako zástupce projektového konsorcia podává žádost o grant na realizaci projektu v partnerství, avšak tento subjekt v rámci projektu nebude klientům poskytovat odbornou péči formou case management programu (tj. zástupce konsorcia bude během realizace projektu zajišťovat jiné činnosti, které nezahrnují přímou práci s klienty v podobě poskytování odborné péče - např. řízení či koordinaci projektu, administrativní činnosti, publicitní aktivity apod.), pak tato organizace nemusí být držitelem certifikátu odborné způsobilosti.

Zástupce projektového konsorcia, který není držitelem certifikátu odborné způsobilosti, lze považovat za oprávněného žadatele ve výzvě JU1B pouze v případě, že bude v rámci příloh žádosti o grant doložen certifikát odborné způsobilosti (prostá kopie je dostačující) za každou organizaci, která bude v rámci projektu formou case management programu poskytovat odborné služby klientům. Současně musí být splněna podmínka, že držitel platného certifikátu odborné způsobilosti, který bude v rámci projektu formou case management programu poskytovat klientům odbornou péči, musí po dobu nejméně 3 let před podáním žádosti o grant kontinuálně provozovat alespoň jednu službu na základě certifikátu odborné způsobilosti uděleného v souladu s platným certifikačním řádem (Usnesení vlády ČR č. 931 ze dne 16. 12. 2019 - Pravidla systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a jejich blízké). Součástí povinných příloh žádosti o grant je dále Prohlášení o činnosti organizace vyplněné jak za zástupce projektového konsorcia, který figuruje v roli žadatele, tak za každou organizaci, která bude v rámci projektu formou case management programu poskytovat odborné služby klientům.

V návaznosti na výše uvedené upřesnění byl aktualizován Pokyn pro žadatele a Kontrolní list pro ověření splnění kritérií formálních náležitostí a oprávněnosti (Příloha č. 3 Pokynu pro žadatele). Tyto dokumenty jsou také k dispozici zde.

Dokumenty ke stažení