Zvolte si oblast:

Upřesňující informace k oprávněnosti žadatelů ve výzvě Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění (JU1B)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Zprostředkovatel programu Spravedlnost - Ministerstvo financí upřesňuje informaci týkající se oprávněnosti žadatelů v otevřené výzvě Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění (JU1B). Upřesnění se týká zájmových sdružení právnických osob jakožto oprávněných žadatelů.

Dle výzvy mohou být oprávněnými žadateli nestátní neziskové organizace zřízené jako právnické osoby v České republice, jejichž právní forma je stanovena výzvou v kap. IV a dále je uvedena v příloze Právní formy (příloha č. 8 Pokynu pro žadatele). Vzhledem k tomu, že právní forma zájmové sdružení právnických osob je podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pro výzvu JU1B relevantní právní formou, byla tato právní forma doplněna do seznamu oprávněných žadatelů. Zájmová sdružení právnických osob, která byla do 31. 12. 2013 založena v souladu s ustanoveními § 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a která se nadále řídí výše uvedeným zrušeným předpisem, naplňují rysy nestátní neziskové organizace a tím splňují požadavky na oprávněné žadatele stanovené výzvou JU1B.

Vzhledem k časovému harmonogramu výzvy (vyhlášena dne 14. ledna 2021) a prodloužení uzávěrky pro předkládání žádostí o grant do 31. května 2021, s cílem poskytnout zájemcům více prostoru k vyjednávání základních rysů sítě péče o vězněné a propuštěné uživatele návykových látek formou case management programu, jakož i k vyjednání spolupráce s konkrétními věznicemi, případně dalšími relevantními subjekty, se další prodloužení výzvy nepředpokládá, a to zejména s ohledem na zachování dostatečného časového prostoru pro vlastní implementaci schválených projektů. Za administrativní chybu spojenou s neuvedením relevantní právní formy do seznamu oprávněných žadatelů v IS CEDR se omlouváme.

V návaznosti na výše uvedené upřesnění byl aktualizován text výzvy JU1B kap. IV Oprávnění žadatelé a příloha Právní formy (Příloha č. 8 Pokynu pro žadatele). Tyto dokumenty jsou také k dispozici zde.

Dokumenty ke stažení