Zvolte si oblast:

Vypořádejme se s porodnickým násilím

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 5. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuVypořádejme se s porodnickým násilím
Číslo projektuLP-HROVA3-015
Realizátor projektu

Liga lidských práv

Partner projektu z ČR

Vzájemné soužití

Status

Předpokládaná doba realizace: 11/2021 – 11/2023

Další informace

Cílová skupina: Romové, ženy, oběti domácího/genderově podmíněného násilí

Webové stránky:

https://porodnictvibeznasili.cz/
https://www.facebook.com/centrum.pro.obeti.porodnickeho.nasili
https://www.facebook.com/centrum.pro.obeti.nedobrovolne.sterilizace

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 478 004 Kč

Schválený grant

4 478 004 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Účelem projektu je posílení kapacity systému pro prevenci a boj proti genderově podmíněnému násilí prostřednictvím vytvoření dvou center pomoci obětem porodnického násilí a nedobrovolné sterilizace.

V oblasti nedobrovolných sterilizací je hlavním cílem odškodnění všech obětí sterilizací dle zákona, pokud o to projeví zájem. Ženy čekaly na odškodnění desítky let a dlouho za něj bojovaly, čelily stigmatizaci a zaslouží si dosažení spravedlivého zadostiučinění za tento nenapravitelný zásah do základních lidských práv.

V oblasti dalších forem porodnického násilí je cílem umožnit ženám se účinně bránit proti porušení jejich práv a zároveň dosáhnout pomocí právních prostředků nápravných opatření a systémových změn.

Celkově je cílem projektu realizovat strategické cíle ve vládní Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030, a to zlepšením prevence špatného zacházení a násilí na ženách v průběhu porodu a zlepšení uplatňování svobodného a informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb v oblasti porodní péče, a realizovat doporučení vzešlé z Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen.