Zvolte si oblast:

Násilí je možné zastavit. Končí mezinárodní projekt Úřadu vlády pro prevenci domácího a sexualizovaného násilí.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Končí úspěšný mezinárodní projekt Úřadu vlády zaměřený na prevenci domácího a sexualizovaného násilí. Závěrečná konference nazvaná Násilí je možné zastavit představila v první polovině dubna výsledky čtyřleté spolupráce, mezi něž patří třeba proškolení stovek policistů a policistek i dalších profesí pomáhajících obětem a tisíců studujících v prevenci domácího a sexualizovaného násilí. Projekt v roce 2022 získal první místo v kategorii Rovnost, diverzita a inkluze cen SDGs (Cílů udržitelného rozvoje).

Vedoucí silou projektu byl Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády, partnersky se podílela norská organizace Alternativa k násilí a české nevládní organizace.

„Přes tisíc proškolených osob, které přicházejí do kontaktu s oběťmi domácího násilí. Více než 8 tisíc žáků a žákyň, kteří prošli našimi edukativními workshopy na školách. Tento projekt je ukázkovým příkladem praktického a pozitivního dopadu na posílení systému prevence domácího a sexualizovaného násilí,“ komentuje výsledky projektu zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková Šimáčková.

„V projektu jsme se zaměřili na některá nejvíce bolavá místa stávajícího systému prevence násilí a pomoci obětem. Kromě školení policie a dalších profesí přicházejících do kontaktu s oběťmi považuji za zásadní edukativní aktivity přímo na základních a středních školách. Našimi workshopy prošlo přes 8 tisíc žáků a žákyň a jejich pozitivní zpětná vazba i zpětná vazba vyučujících potvrzuje, že o téma sexualizovaného násilí i sexuální výchovy je dnes obrovská poptávka,“ dodává Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů.

„Alternativ til Vold s Úřadem vlády spolupracuje již přes deset let na zlepšení pomoc obětem domácího násilí. Jsem ráda, že zkušenosti, které jsem v Norsku načerpala při práci s tématem násilí díky projektu, mohu přenášet do Česka. Vytvoření české verze edukativního filmu Zuřivec, vydání knihy Násilí je možné zastavit i stovky proškolených profesionálů výrazně přispívají k prevenci násilí v české společnosti a k citlivější pomoci obětem,“ konstatuje Barbora Jakobsen, klinická psycholožka z norské organizace Alternativ til Vold.

„Pro dlouhodobou pomoc obětem jsou ale vedle projektu zásadní také systémová opatření. Proto se nyní soustředíme na přípravu nového zákona o domácím násilí. Ten přinese jednotnou definici domácího násilí, zlepšení ochrany obětí v přestupkovém řízení i prodloužení vykázání násilné osoby ze společného obydlí z deseti na čtrnáct dnů. Zákon je nyní projednáván legislativní radou vlády a věřím, že jej brzy schválí vláda. Důležité je také dostatečné a udržitelné financování specializovaných služeb i programů pro původce násilí. V současnosti také probíhá příprava nového programového období fondů EHP a Norska, budu proto usilovat, aby pomoc obětem domácího násilí nadále patřila mezi podporované oblasti,“ doplňuje Klára Laurenčíková Šimáčková.

Na konferenci zazněly příspěvky shrnující jak čtyřletou spolupráci na projektu, tak možnosti spolupráce budoucí.

 

Co se v rámci projektu také podařilo?

•    Velkým úspěchem je spolupráce s Policií ČR: proškolili jsme na 250 policistů a policistek v problematice domácího a sexualizovaného násilí a on-line násilí s ohledem na zvlášť zranitelné oběti. Valná většina účastníků a účastnic z řad policie semináře ocenila jako velmi přínosné.

•    Proškolili jsme také stovky úředníků, úřednic a osob z řad pedagogického personálu v oblasti prevence násilí. Ve školách jsme uspořádali workshopy pro 8,5 tisíc žáků, žaček, studentů a studentek s tématem prevence sexuálního násilí. Vydali jsme metodické příručky a pracovní sešity pro úřady i školy.

•    Publikovali jsme druhé vydání knihy Násilí je možné zastavit, která vysvětluje celé spektrum témat psychologie násilí a osvětluje ho z mnoha perspektiv – dospělých a dětí, kteří jsou násilí v rodině vystaveni, těch, kdo se ho dopouští, i psychologů a psycholožek, kteří s násilím pracují.

•    V prosinci 2022 náš projekt získal první místo v kategorii Rovnost, diverzita a inkluze cen SDGs (Cílů udržitelného rozvoje).

 

Text a foto: Úřad vlády ČR

Více o projektu: Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí