Zvolte si oblast:

Výzva k výběru externích hodnotitelů pro hodnocení kvality projektů v programu Lidská práva

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 4. 2021
  • Úprava textu

Ministerstvo financí poptává odborníky z oblasti lidských práv na pozice externích hodnotitelů pro vypracování expertního hodnocení (posudků) žádostí o grant předkládaných do výzvy na malé grantové schéma „Podpora výzkumu, zvyšování povědomí a zlepšení národního provádění standardů v oblasti lidských práv (HRMGSA)“ vyhlášené v programu Lidská práva, který je podpořen z Norských fondů 2014-2021.

Program Lidská práva je z pozice zprostředkovatele programu řízen Ministerstvem financí. Na implementaci programu z pozice odborného konzultanta se podílí rovněž Úřad vlády – odbor lidských práv a ochrany menšin.

Podmínkou pro zařazení uchazeče do databáze externích hodnotitelů jsou minimálně 2 roky praxe v oblasti zaměření výzvy HRMGSA a prokazatelné zkušenosti s hodnocením projektů nebo zkušenosti s projektovým řízením. Hodnotitel se nesmí podílet na přípravě ani zpracování žádostí o grant podaných ve výzvě HRMGSA. Hodnotitel dále nesmí být v pracovněprávním vztahu s žadateli takových žádostí o grant, pro které bude zajišťovat expertní hodnocení kvality.

Externí hodnotitel musí splňovat požadavky, kterými vyloučí střet zájmu. Za střet zájmů se považuje situace, kdy osoba zapojená do hodnoticího procesu má přímé nebo nepřímé zájmy, jež jsou nebo se jeví jako neslučitelné s nestranným a/nebo objektivním výkonem funkcí souvisejících s hodnoticím procesem. Tyto zájmy se mohou týkat ekonomických zájmů, politické či národnostní spřízněnosti, rodinných či citových vazeb, jiných společných zájmů s žadatelem nebo jeho partnerem či jakýchkoli jiných zájmů, jež mohou ovlivnit nestranný a objektivní výkon povinností osoby zapojené do hodnoticího procesu.

Hodnocení jednotlivých žádostí o grant je ohodnoceno částkou 5.000 Kč za posudek.

Hodnocení žádostí o grant by mělo probíhat na přelomu června/července 2021.

Pokud byste měl/a zájem o zařazení do databáze externích hodnotitelů, zašlete nám prosím vyplněnou žádost o zaregistrování do databáze hodnotitelů (příloha č. 1). Společně s vyplněnou žádostí je nezbytné zaslat Váš profesní životopis, ze kterého musí jednoznačně vyplývat Vaše odbornost v oblasti lidských práv a také Vaše zkušenosti s hodnocením projektových žádostí či projektovým řízením. Naskenovanou kopii vyplněné a podepsané žádosti či elektronicky podepsanou žádost zašlete spolu s životopisem nejpozději do 4. 5. 2021 na email Helena.Caslavska@mfcr.cz a v kopii na Vlastimil.Vanek@mfcr.cz.

Vyplnění a odeslání žádosti o zařazení do databáze externích hodnotitelů automaticky nezakládá nárok na pozici externího hodnotitele pro expertní hodnocení žádostí o grant. Výběr externích hodnotitelů provede zprostředkovatel programu na základě počtu obdržených žádostí o grant v příslušné výzvě. O zařazení do databáze externích hodnotitelů včetně následujících kroků budou uchazeči informováni, a to v průběhu května 2021 po uzávěrce vyhlášené výzvy HRMGSA. Externí hodnotitelé, kteří budou vybráni pro provedení expertního hodnocení, musí disponovat kvalifikovaným certifikátem (povinně k využití pro podpis zpracovaného posudku v informačním sytému CEDR).

Další informace o výše uvedené výzvě HRMGSA naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na manažerku programu Lidská práva Helenu Čáslavskou (tel.: 257 042 597, email: Helena.Caslavska@mfcr.cz, v kopii na Vlastimil.Vanek@mfcr.cz).

Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s Nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR).

Dokumenty ke stažení