Zvolte si oblast:

Umělecká a kulturní kritika

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 6. 2019
 • Aktualizace textu a harmonogramu výzev
 • Aktualizace textu a harmonogramu výzev, změna názvu

Program podporuje profesionální kulturní a uměleckou kritiku, která je nedílnou součástí tvůrčího procesu, je nezbytná pro umělce i pro příjemce umění a širší veřejnost. Podpořené projekty by měly přispět ke společenskému dialogu, zvýšení povědomí o umělecké kritice a propagaci kvalitního současného umění. Podpořené projekty by měly napomoci profesnímu růstu uměleckých kritiků. Měly by usilovat o výměnu zkušeností a spolupráci mezi samotnými kritiky, kritiky a umělci a publikem a o mezioborovou spolupráci na národní i mezinárodní úrovni (především s donorskými státy). Projekty mohou přispět rovněž k rovnosti a integraci znevýhodněných skupin (především Romů) např. prostřednictvím aktivit zaměřených na kulturní a uměleckou kritiku děl znevýhodněných skupin nebo na ně zacílených.

Budou upřednostněny projekty realizované v bilaterální spolupráci se subjekty z donorských států, která se bude rozvíjet především prostřednictvím rezidenčních programů, výměny informací a know-how. Pro vyhledávání partnerů a přípravu žádostí o grant v partnerství se subjekty z donorských zemí mohou potencionální žadatelé o grant využít podpory ze strany programu. Více informací je uvedeno zde .

Podpora pro oblast umělecké a kulturní kritiky byla představena na zahajovací konferenci programu Kultura dne 28.5.2019. Prezentace je dostupná ke stažení zde: Prezentace_Umělecká kritika_Eva Žáková (.PDF, 817 kB).

Výzva - Umělecká a kulturní kritika
Plánované vyhlášení 3. čtvrtletí 2019 (trvání výzvy 4-5 měsíců)
V případě nevyčerpání alokace může být vyhlášena 2. výzva.                   
Alokace  500 000 EUR
Oprávnění žadatelé
 • Jakákoliv veřejná či soukromá zisková či nezisková organizace/ subjekt a nestátní (nevládní) organizace, zřízená jako právnická osoba v České republice, nebo mezinárodní organizace/ subjekt či její agentura zřízená či působící v České republice.
 • Oprávněnými žadateli jsou právnické osoby, poskytující služby a vykonávající aktivity v oblasti profesionální umělecké a kulturní kritiky, které mají minimálně 2 letou právní subjektivitu.
 • Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

Oprávnění partneři

Partneři z donorských států:

 • Jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/ subjekt, stejně jako nestátní (nevládní) organizace zřízená jako právnická osoba v některém z donorských států nebo mezinárodní organizace/subjekt či její agentura zřízená či působící v některém z donorských států.
 • Fyzické osoby, které mají trvalé bydliště v Lichtenštejnsku nebo na Islandě.

Partneři na národní úrovni:

 • Jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/ subjekt, stejně jako nestátní (nevládní) organizace zřízená jako právnická osoba v České republice nebo mezinárodní organizace/subjekt či její agentura zřízená či působící v České republice.                      
 • Fyzické osoby nejsou způsobilými partnery.
Předmět podpory

Je možné žádat o podporu směřující k posílení infrastruktury umělecké kritiky, sdílení znalostí, posilování kompetencí a dovedností a spolupráci v oblasti umělecké kritiky. Projekty mohou zahrnovat všechny umělecké oblasti. Projekty by se měly zaměřit na následující aktivity a především na jejich kombinaci:

 • aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o umělecké a kulturní kritice, jakými jsou např. laboratoře, semináře, diskuse, konference,
 • různé formy umělecké a kulturní kritiky, které zvyšují zájem o kulturní nabídku a o účast ve veřejné debatě týkající se významu a obsahu této nabídky,
 • laboratoře, semináře a další vzdělávací akce posilující kompetence a dovednosti uměleckých kritiků v oblastech jakými jsou např. kritické myšlení a nové technologie,
 • vzdělávací akce zaměřené na zvýšení manažerských kompetencí a dovedností v oblasti umělecké a kulturní kritiky, jakými jsou například nové obchodní modely.
 • aktivity zaměřené na mezioborovou spolupráci,
 • aktivity zaměřené na posílení spolupráce mezi různými aktéry (kulturní organizace, kritici, umělci, media, vzdělávací a akademická sféra),
 • inovativní formy a formáty umělecké a kulturní kritiky, které mohou přitáhnout a zapojit do dialogu nové publikum,
 • aktivity zaměřené na uměleckou a kulturní kritiku děl znevýhodněných skupin (především Romů, ale i dalších sociálních, etnických a kulturních menšin) nebo na ně zacílených.

Upřednostněny budou ucelené projekty systémově podporující uměleckou a kulturní kritiku.

Projekty mohou zahrnout sérii různorodých oprávněných aktivit, které budou založeny na spolupráci různorodých subjektů s cílem zajistit co nejvýraznější dopad projektů.

Na projektech se mohou podílet subjekty primárně zaměřené na uměleckou a kulturní kritiku, jakými jsou odborné časopisy a další média a kulturní a vzdělávací organizace jakými jsou např. galerie, festivaly, knihovny a školy.

Neoprávněné aktivity:

 • nelze žádat o podporu běžných provozních nákladů 
 • nelze žádat výhradně o podporu finančně nákladného vývoje technologií
 • nelze žádat o podporu pouze/výhradně na tvorbu kritických textů

Projektová žádost musí být jasně vymezena oproti oblasti podpory: Podpora posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem. Podpora v rámci této výzvy není určena na posilování fungování asociací, sítí a platforem kritiků.

Průřezové zaměření
 • Podpora sociálních, etnických a kulturních menšin.                       
 • Bilaterální spolupráce s partnery z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.
Výše grantu 10 000 EUR - 50 000 EUR
Míra spolufinancování 10%
Délka projektu   6 - 24 měsíců
Ukončení projektů Do 30. 4. 2024

Informace budou průběžně aktualizovány.