Zvolte si oblast:

Současné umění

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 15. 5. 2019
  • Aktualizace textu a harmonogramu výzev

Program podpoří vysoce kvalitní aktivity současného umění, které jsou jádrem kulturních a kreativních odvětví a kreativní ekonomiky. Zaměří se na podporu různorodých činností v rámci jednotlivých oblastí současného umění a zejména podporuje meziodvětvový přístup podporou interdisciplinárních činností. Meziodvětvové projekty mohou zahrnovat i prvky audiovizuálního umění (film, digitální hry), avšak samotná audiovizuální tvorba není způsobilou aktivitou. Podporované aktivity by se měly zaměřit především na původní tvorbu a její prezentaci se zvláštním zaměřením na rozvoj a angažovanost publika (s rozvinutou komunikační strategií založenou na znalostech potřeb cílových skupin).

Za účelem podpory inkluzivní a udržitelné společnosti a řešení problémů a jejich příčin, program podpoří komunitní a regionální projekty vyplývající z lokálních potřeb a projekty integrující znevýhodněné skupiny (zejména Romy a další sociální, etnické a kulturní menšiny). V případě menšin bude zvláštní důraz kladen na podporu inkluzivních kulturních akcí (zahrnujících menšiny i většinu), mezikulturního dialogu a partnerské spolupráce různých zainteresovaných stran.

Očekává se, že projekty zahrnou činnosti podporující budování kapacit umělců a kulturních organizací. Budování kapacit bude součástí dalších aktivit v rámci projektů jako například workshopů, seminářů a konzultací pro účastníky. Projekty budou rozvíjet podnikatelské dovednosti, kompetence a know-how, jako například management, marketing, návrhové myšlení, fundraising a hledání nových obchodních a řídících modelů, včetně spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a využívání nových technologií. Tyto tzv. podnikatelské strategie budou rovněž muset řešit otázky směřující ke zlepšení přístupu menšin a znevýhodněných skupin ke kultuře.

Budou upřednostněny projekty realizované v bilaterální spolupráci se subjekty z donorských států, která se bude rozvíjet především prostřednictvím společné tvorby a koprodukce, rezidenčních programů, výměny informací a know-how.

Výzva - Současné umění
Plánované vyhlášení 2. čtvrtletí 2019 (trvání výzvy 4-5 měsíců)
2. čtvrtletí 2021 (trvání výzvy 2-3 měsíce)
V případě nevyčerpání alokace může být vyhlášena 3. výzva
Způsobilí žadatelé Právnické osoby a fyzické osoby podnikající z ČR - subjekty poskytující kulturní služby, aktivity a statky v oblasti profesionálního současného umění s právní subjektivitou min. 2 roky.
Předmět podpory Podpora kvalitní a původní umělecké tvorby a její prezentace v rámci scénického umění (divadlo, tanec a pohybové umění, nový cirkus, klasická a současná hudba), vizuálního umění (výtvarné umění včetně architektury a designu, tradiční a současná řemesla) a literatury.
Bude upřesněno.
Průřezové zaměření
  • Aktivity zaměřené na inkluzi Romů a dalších sociálních, etnických a kulturní menšin.
  • Zlepšení přístupu menšin a znevýhodněných skupin ke kultuře.
  • Bilaterální spolupráce s partnery z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.
Výše grantu 50 000 EUR - 200 000 EUR
Míra spolufinancování 10%
Délka projektu      6 - 24 měsiců
Ukončení projektů Do 30. 4. 2024

 Informace budou průběžně aktualizovány.