Zvolte si oblast:

Současné umění

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 6. 2019
 • Aktualizace textu a harmonogramu výzev

Program podpoří vysoce kvalitní aktivity současného umění, které jsou jádrem kulturních a kreativních odvětví a kreativní ekonomiky. Zaměří se na podporu různorodých činností v rámci jednotlivých oblastí současného umění a zejména podporuje meziodvětvový přístup podporou interdisciplinárních činností. Meziodvětvové projekty mohou zahrnovat i prvky audiovizuálního umění (film, digitální hry), avšak samotná audiovizuální tvorba není způsobilou aktivitou. Podporované aktivity by se měly zaměřit především na původní tvorbu a její prezentaci se zvláštním zaměřením na rozvoj a angažovanost publika (s rozvinutou komunikační strategií založenou na znalostech potřeb cílových skupin).

Za účelem podpory inkluzivní a udržitelné společnosti a řešení problémů a jejich příčin, program podpoří komunitní a regionální projekty vyplývající z lokálních potřeb a projekty integrující znevýhodněné skupiny (zejména Romy a další sociální, etnické a kulturní menšiny). V případě menšin bude zvláštní důraz kladen na podporu inkluzivních kulturních akcí (zahrnujících menšiny i většinu), mezikulturního dialogu a partnerské spolupráce různých zainteresovaných stran.

Očekává se, že projekty zahrnou činnosti podporující budování kapacit umělců a kulturních organizací. Budování kapacit bude součástí dalších aktivit v rámci projektů jako například workshopů, seminářů a konzultací pro účastníky. Projekty budou rozvíjet podnikatelské dovednosti, kompetence a know-how, jako například management, marketing, návrhové myšlení, fundraising a hledání nových obchodních a řídících modelů, včetně spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a využívání nových technologií. Tyto tzv. podnikatelské strategie budou rovněž muset řešit otázky směřující ke zlepšení přístupu menšin a znevýhodněných skupin ke kultuře.

Budou upřednostněny projekty realizované v bilaterální spolupráci se subjekty z donorských států, která se bude rozvíjet především prostřednictvím společné tvorby a koprodukce, rezidenčních programů, výměny informací a know-how. Pro vyhledávání partnerů a přípravu žádostí o grant v partnerství se subjekty z donorských zemí mohou potencionální žadatelé o grant využít podpory ze strany programu. Více informací je uvedeno zde.

Podpora oblasti současného umění byla představena na zahajovací konferenci programu Kultura dne 28. 5. 2019. Prezentace je dostupná ke stažení zde: Prezentace_Současné umění_Jan Hrdlička (.PDF, 3160 kB).

Výzva - Současné umění
Plánované vyhlášení 3. čtvrtletí 2019 (trvání výzvy 4-5 měsíců)
2. čtvrtletí 2021 (trvání výzvy 2-3 měsíce)
V případě nevyčerpání alokace může být vyhlášena 3. výzva
 Alokace

3 000 000 EUR

3 000 000 EUR 

Oprávnění žadatelé

Subjekty poskytující kulturní služby, aktivity a statky v oblasti profesionálního současného umění:

 • jakákoliv veřejná či soukromá zisková či nezisková organizace/ subjekt a nestátní (nevládní) organizace, zřízená jako právnická osoba v České republice, nebo mezinárodní organizace/ subjekt či její agentura zřízená či působící v České republice,
 • samostatně výdělečně činné fyzické osoby, které mají trvalé bydliště v České republice.

Oprávněnými žadateli jsou právnické osoby nebo samostatně výdělečně činné fyzické osoby, které mají minimálně 2 letou právní subjektivitu.

Oprávnění partneři

Partneři z donorských států:

 • jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/subjekt, stejně jako nestátní (nevládní) organizace zřízená jako právnická osoba v některém z donorských států, jejichž hlavní předmět činnosti spadá do oblasti kultury a kreativních oblastí, jak je definováno v Nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa,
 • fyzické osoby, které mají trvalé bydliště v Lichtenštejnsku.

Partneři na národní úrovni:

 • jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/subjekt, stejně jako nestátní (nevládní) organizace zřízená jako právnická osoba v České republice nebo mezinárodní organizace/ subjekt či její agentura zřízená či působící v České republice,
 • fyzické osoby nejsou způsobilými partnery.

Oprávněným partnerem je organizace/subjekt, který se bude podílet a efektivně přispívat k realizaci projektu.

Předmět podpory

Předmětem žádosti mohou být níže popsané aktivity zaměřené na podporu profesionálního současného umění. Projekt se může týkat následujících uměleckých oborů: scénických umění (divadlo, tanec a pohybové umění, současný cirkus, klasická a současná hudba), vizuálního umění (výtvarné umění včetně nových médií, architektury, designu a uměleckých řemesel) a literatury. Samotná audiovizuální tvorba (film, digitální hry) nebude podpořena, nicméně může být součástí interdisciplinárních projektů, které budou prioritně podpořeny. Tato prioritní podpora bude zaměřena na takové aktivity, které přispívají k mezioborovému přístupu a tím inovativnímu rozvoji umění a k zohlednění jak obsahových, tak formálních trendů současného umění.

Projekt může zahrnovat tyto hlavní aktivity nebo jejich kombinaci:

 • Aktivity zaměřené na vznik nových uměleckých děl včetně tvůrčích dílen a tvůrčích rezidencí.
 • Aktivity zaměřené na prezentaci a šíření uměleckých děl (např. představení, výstavy, online platformy). Festivaly budou podpořeny pouze v případě, že budou zahrnovat dílčí výstupy zaměřené na vznik a prezentaci nových děl – např. formou tvůrčích dílen a tvůrčích rezidencí, uvedením nových děl, vzniklých v rámci projektu).
 • Aktivity zaměřené na rozvoj a zapojení publika podložené či umožňující vznik komunikační strategie vycházející ze znalostí potřeb cílových skupin.
 • Aktivity zaměřené na řešení současných společenských výzev prostřednictvím umění. Tyto aktivity se mohou týkat např. propojení oblasti umění a vzdělávání, využití umění při prevenci nežádoucích společenských jevů, jakými jsou např. rasismus a xenofobie.

Projekty mohou mít komunitní a regionální rozsah vycházející ze znalosti lokálních/místních potřeb.

Průřezové zaměření
 • Je žádoucí, aby výše zmíněné aktivity braly zřetel i na integraci znevýhodněných skupin (zejména Romy, ale i další sociální, etnické a kulturní menšiny). V případě menšin bude zvláštní důraz kladen na podporu inkluzivních kulturních akcí (zahrnujících menšiny i většinu), mezikulturního dialogu a partnerské spolupráce různých zainteresovaných stran.
 • Bilaterální spolupráce s partnery z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.
Výše grantu 50 000 EUR - 200 000 EUR
Předpokládané zahájení realizace projektů  2. čtvrtletí 2020
Míra spolufinancování 10%
Délka projektu      6 - 24 měsíců
Ukončení projektů Do 30. 4. 2024

 Informace budou průběžně aktualizovány.