Zvolte si oblast:

Současné umění

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 21. 5. 2021 14:00
 • Aktualizace textu a harmonogramu výzev
 • Aktualizace textu a příloh
 • Aktualizován text a přílohy

Pro rozvoj současného umění v podmínkách současné krize spojené s pandemií Covid-19 je více než kdy předtím důležitá podpora vysoce kvalitních aktivit současného umění. Podporujeme původní tvorbu a její prezentaci se zvláštním zaměřením na rozvoj a zapojení publika, kulturní podnikání a spolupráci v umění.

Finanční podpora je určena na:    

 • vznik nových uměleckých děl včetně tvůrčích dílen a tvůrčích rezidencí,
 • prezentaci a šíření uměleckých děl (např. představení, výstavy, on-line platformy, festivaly) - pouze v kombinaci se vznikem nových děl (např. formou tvůrčích dílen a tvůrčích rezidencí, uvedením nových děl vzniklých v projektu),
 • rozvoj a zapojení publika (realizace/ vznik komunikační strategie),
 • aktivity zaměřené na řešení současných společenských výzev prostřednictvím umění,
 • spolupráci s partnery z donorských států (např. společná tvorba a koprodukce, rezidenční programy, výměna informací a know-how),
 • budování kapacit umělců a kulturních organizací v kulturním podnikání a uměleckých a technických dovednostech (pouze v kombinaci s hlavní aktivitou/ aktivitami výše).
 • kritické zhodnocení/získání zpětné vazby na nově vznikající či prezentovaná umělecká díla, která jsou jádrem projektu (např. diskuse, semináře, blogy, laboratoře) - pouze v kombinaci s hlavní aktivitou/ aktivitami výše.

Vítané jsou komunitní a regionální projekty, které vyplývají z místních potřeb a projekty, které se zaměřují na znevýhodněné skupiny (zejména Romy a další sociální, etnické a kulturní menšiny) a podporují inkluzivní kulturní akce a mezikulturní dialog.

Za jakých podmínek?

 • Žadatelem může být pouze subjekt poskytující kulturní služby, aktivity a statky v oblasti profesionálního současného umění, který má minimálně 2 letou právní subjektivitu (právnické osoby zřízené v ČR, mezinárodní organizace působící v ČR) / oprávnění k podnikání (OSVČ s trvalým bydlištěm / sídlem v ČR).
 • Zaměření na scénické umění, vizuální umění nebo literaturu. Audiovizuální umění (film, digitální hry) pouze jako součást mezioborových projektů.
 • Po dobu realizace nesmí projekty generovat zisk. Naopak, podporujeme kulturní podnikání a příjmy z realizace projektu lze využít v souladu s pravidly programu.

Kolik peněz je možné získat?

 • Alokace (po navýšení): 7 318 316 EUR (cca 190,5 mil. Kč)
 • Max. 90 % celkových způsobilých výdajů
 • Výše grantu: 1 325 000 Kč – 5 300 000 Kč

Co se hodnotí?

 • mezioborový přístup a interdisciplinární aktivity,
 • rozvoj a zapojení publika,
 • budování a rozvoj kapacit umělců a kulturních organizací,
 • podpora umělecké a kulturní kritiky,
 • koprodukce a spolupráce s donorskými státy (Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem),
 • reflexe aktuálních společenských výzev, podpora mezikulturního dialogu a inkluzivní aktivity.

Harmonogram

 • První výzva byla ukončena 15. 4. 2020.
 • Druhá výzva je plánovaná na 5-8/2021 s předpokládaným začátkem projektů v 3/2022. 
 • Všechny projekty musí být ukončeny do 30. dubna 2024.

Ke stažení: