Zvolte si oblast:

Současné umění – Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty (prodloužena do 15. 4. 2020)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 21. 1. 2021
  • Aktualizace informací k semináři pro žadatele (16.1.2020)
  • Aktualizace informací a příloh
  • Úprava pořadí příloh
  • Aktualizace přílohy (Přístup do IS CEDR)
  • Doplnění přílohy (Grant Application Form - EN)
  • Prodloužení termínu pro předkládání žádostí (do 2.4.2020)
  • Prodloužení termínu pro předkládání žádostí (do 15.4.2020)
  • Veřejná podpora - nové informace

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Arts Council Norway a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 26. 11. 2019 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů se zaměřením na současné umění.

Výzva je určena všem, kteří chtějí od podzimu 2020 realizovat výjimečné profesionální kulturní a kreativní počiny v České republice. Hledáme inovativní projekty, které se nebojí reagovat na aktuální společenské výzvy / vychází z regionálních potřeb / otevírají mezikulturní dialog / jsou otevřeny mezioborové spolupráci / zaměřují se na původní tvorbu a její prezentaci / rozvíjí publikum / nebojí se koprodukce / posilují management kulturních organizací a umělce v jejich činnosti.

Alokace výzvy: 77 100 000 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 15. 4. 2020 (12:00 hod). Uzávěrka byla prodloužena v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v Evropě.

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy.

Pro přípravu žádosti o grant žadatelé využijí Pokyn pro žadatele s řadou příloh, vč. kontrolní listu, díky kterému si mohou ověřit oprávněnost jejich záměru a připravenost jejich žádosti k předložení v informačním systému.

Text výzvy, pokyn pro žadatele jsou ke stažení na této stránce. Pokyn pro žadatele byl aktualizován a zpřesňuje některé části v důsledku častých dotazů a také způsob vyplnění žádosti v IS CEDR. Provedené změny jsou vyznačeny v přiloženém souboru na konci této stránky.

Ke stažení jsou k dispozici nejčastěji kladené otázky a odpovědi.

Upřesnění pravidel veřejné podpory

V souladu s výzvou (kapitola 12 výzvy „Proces hodnocení žádostí a výběru projektů“) upřesňujeme podmínky režimů veřejné podpory, v jejichž rámci bude podpora poskytována, tj. dle Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), resp. dle nařízení o podpoře de minimis. Zprostředkovatel programu zvolí režim podpory na základě kompatibility projektu/příjemce s podmínkami režimů podpory. Před poskytnutím podpory Zprostředkovatel programu ověří, zda projekty doporučené k podpoře splňují podmínky předmětného režimu. Specifikace podmínek je k dispozici ke stažení na konci této stránky.

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele pro oblasti podpory Současné umění, Umělecká a kulturní kritika, Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem proběhl 16. 1. 2020 v Praze (Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1 - Konírna). Na semináři byla představena výzva a podmínky pro předložení žádosti. Videozáznam je k dispozici na uvedeném odkaze.

IS CEDR

Žádosti v rámci vyhlášených výzev budou předkládány elektronicky výhradně prostřednictvím informačního systému CEDR.

Vstup do IS CEDR je možný přes banner CEDR na hlavní stránce www.fondyehp.cz. nebo na www.fondyehp.cz/cedr.

Ke stažení je návod pro přístup a registraci v IS CEDR. K dispozici je také video návod na vyplnění žádosti o grant přímo v aplikaci dostupný zde .

Dotazy

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant a žádosti o konzultace projektových záměrů je možné směřovat na e-mailem na adresu fondyehp@mkcr.cz, kterou spravuje Ministerstvo kultury - odborný partner programu.

S dotazy technického charakteru (např. na oprávněnost výdajů, spolufinancování, indikátory, atp.) se obracejte na adresu czp@mfcr.cz, kterou spravuje Ministerstvo financí - zprostředkovatel programu.

Dokumenty ke stažení