Zvolte si oblast:

Kulturní dědictví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 16. 7. 2020
 • Aktualizace textu a harmonogramu výzev
 • Aktualizace textu a harmonogramu výzev
 • Aktualizace textu - předmět podpory
 • Aktualizace harmonogramu (Inovativní využití kulturního dědictví)

Program podporuje zachování kulturního dědictví nejen prostřednictvím materiální obnovy, ale také jeho následným smysluplným využitím, neboť tak lze zajistit jeho zachování a místní sociální a ekonomický rozvoj v dlouhodobém měřítku. Proto budou vyhlášeny dvě otevřené výzvy. Jedna výzva se bude týkat ochrany a obnovy nemovitého a movitého kulturního dědictví (i ve vzájemné kombinaci) prostřednictvím větších grantů, včetně strategií pro dlouhodobé využití. Druhá výzva se prostřednictvím menších grantů zaměří na oživení a využití kulturního dědictví, které jev odpovídajícím technickém stavu.

V obou výzvách bude akcentováno posilování kapacit a kulturní podnikání. V obou výzvách budou upřednostněny projekty realizované v úzké spolupráci s partnery z donorských států s cílem podpořit bilaterální spolupráci , jednak jako samostatný cíl a jednak jako způsob hledání společných řešení problémů.

Podpořené projekty by měly propojovat ochranu, obnovu a prezentaci kulturního dědictví s trvale udržitelnými podnikatelskými strategiemi, včetně vytváření sítí vlastníků, správců a manažerů za podpory místních komunit, soukromého sektoru a místní a regionální správy. Vypracované podnikatelské strategie navrhnou využití kulturního dědictví, zapojení místních obyvatel a komunit včetně návrhu zajištění budoucího provozu památky po skončení projektu. Realizace těchto strategií musí být zahájena již v průběhu realizace projektu.

Podpořeny budou rovněž projekty, které kulturní dědictví nejen ochrání a obnoví, ale také v maximální míře zpřístupní veřejnosti prostřednictvím osvětových aktivit a inovativních způsobů prezentace, ať již přímo nebo prostřednictvím jeho digitalizace a sociálních médií. Očekává se inovativní využití soudobých technologií prezentace sbírkových fondů a celkové zlepšení práce s publikem s cílem zvýšení přístupnosti a atraktivity kulturního dědictví pro širokou veřejnost.

Mimo vlastní obnovy kulturního dědictví bude významně podporováno jeho dlouhodobé adekvátní využití a krátkodobě např. formou nových kreativních uměleckých aktivit, tvůrčích dílen, odborných kurzů, konferencí nebo seminářů zaměřených na restaurování a revitalizaci kulturního dědictví, jeho využití a práci s publikem.

Podpora pro oblast revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví byla představena na zahajovací konferenci programu Kultura dne 28.5.2019. Prezentace je dostupná zde: Prezentace_Kulturní dědictví_Jan Hrdlička (.PDF, 1907 kB).

Výzva - Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví
Plánované vyhlášení 3. čtvrtletí 2019 (trvání výzvy 4 - 5 měsíců)
Alokace  18 764 705 EUR
Oprávnění žadatelé

Subjekty vlastnící/provozující kulturní dědictví*:

 •  jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/subjekt a nestátní (nevládní) organizace zřízená jako právnická osoba v České republice,
 • mezinárodní organizace/subjekt či její agentura zřízená či působící v České republice.

* Kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (Národní památkový ústav) nebo v Centrální evidenci sbírek nebo v knihovnách evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR. Vyloučeny jsou kategorie „Národní kulturní památky“ a Památky UNESCO.“

Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

Oprávnění partneři

Partneři z donorských států: 

 • jakákoliv veřejná či soukromá, komerční či nekomerční organizace/subjekt, stejně jako nestátní (nevládní) organizace zřízená jako právnická osoba v některém z donorských států,
 • mezinárodní organizace/subjekt či její agentura zřízená či působící v některém z donorských států,
 • samostatně výdělečně činné fyzické osoby, které mají trvalé bydliště v některém z donorských států.

Partneři na národní úrovni: 

 • jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/subjekt, stejně jako nestátní (nevládní) organizace zřízená jako právnická osoba v České republice,
 • mezinárodní organizace/subjekt či její agentura zřízená či působící v České republice.

Oprávněným partnerem je organizace/subjekt nebo fyzická osoba, kteří se budou podílet a efektivně přispívat k realizaci projektu.

Předmět podpory

V rámci nemovitého kulturního dědictví se podpora týká:

 • nemovitých „Kulturních památek“ (KP), které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jedná se nejen o stavební objekty a jejich soubory, ale i o krajinářské a zahradní kompozice jako součást kulturní krajiny.

Pozn. Uchování a obnova nemovitostí (které nejsou samostatně evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako KP) v památkově chráněných územích nebude podpořena.

V rámci movitého kulturního dědictví se podpora týká:

 • sbírkových předmětů a sbírek muzejní povahy evidovaných v Centrální evidenci sbírek,
 • movitých „Kulturních památek“ (KP), které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR,
 • písemného kulturního dědictví, respektive jeho nejvýznamnější části. Restaurován, digitalizován, odborně zpracován a prezentován může být nejen historický fond (evidovaný v Centrální evidenci sbírek a v Ústředním seznamu kulturních památek ČR), ale rovněž unikátní novodobé fondy knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR.

Podpořeny budou následující aktivity:

 • stavební a nestavební úpravy a opravy nemovitých kulturních památek spočívající zejména v provádění konzervační obnovy, restituci starších stavů, korektivní obnově, udržovacích a stabilizačních opravách a restaurování, prezentace a zpřístupnění široké veřejnosti a využívání vhodnou formou,

 • vytváření optimálního prostředí pro uložení a zajištění péče o movité kulturní památky, sbírky a knihovní fondy (zahrnující nezbytná stavební a zejména technická opatření), restaurování a další umělecká a technická opatření zajišťující jejich dlouhodobé uchování, veškeré činnosti směřující k jejich zpřístupnění a dalšímu využití (např. inovativními formami presentace, digitalizací, atd.),

 • povinné zpřístupnění kulturního dědictví (v maximální možné míře) a jeho prezentace, tzn. dlouhodobé adekvátní využití vhodnou formou jako nedílná součást projektu:

  • v případě nemovitého kulturního dědictví se jedná o přístupnost pro širokou veřejnost (s využitím např. pro kulturní a vzdělávací aktivity, volnočasové aktivity, komunitní setkávání, inovativní způsoby prezentace kulturního dědictví, podnikání směřující k sociální soudržnosti, atd. ),
  • v případě movitého kulturního dědictví se jedná o přístupnost pro širokou veřejnost nebo přístupnost pro studijní účely vč. on-line přístupu k digitalizovanému kulturnímu dědictví.
 • povinné zpracování a realizace podnikatelských strategií jako nedílná součást projektu.

Podpořeny budou následující doplňkové aktivity, které mohou být jednotlivými nebo opakovanými jednorázovými akcemi (akce, které mohou být pouze součástí výše uvedených aktivit):

 • tvůrčí dílny, odborné kurzy, konference nebo semináře zaměřené na restaurování a revitalizaci kulturního dědictví, jeho využití, management a práci s publikem, a dále kulturní akce, komunitní setkání, nové kreativní aktivity, atd. jako žádaná součást projektu.´

Podíl neinvestičních prostředků na celkové částce požadovaného grantu musí činit minimálně 15 %.

Průřezové zaměření
 • Podpora kulturního dědictví menšin (včetně romského a židovského).
 • Aktivity zaměřené na inkluzi a bilaterální spolupráci s partnery z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Pro vyhledávání partnerů a přípravu žádostí o grant v partnerství se subjekty z donorských zemí mohou potencionální žadatelé o grant využít podpory ze strany programu. Více informací je uvedeno zde.
Výše grantu 200 000 EUR - 1 500 000 EUR
Míra spolufinancování Veřejné subjekty, neziskové organizace, církevní organizace 10% Soukromé subjekty 40%
Předpokládané zahájení realizace projektů  2. čtvrtletí 2020
Ukončení projektů Do 30. 4. 2024
Poznámka
 • Fyzické osoby nejsou způsobilými žadateli.
 • Podpora se netýká "Národních kulturních památek" a "Památek UNESCO".

Povinnou součástí žádosti musí být:

 • stavební povolení s nabytím právní moci (platné před ukončením výzvy) nebo souhlas nebo stanovisko příslušného stavebního úřadu, že stavební povolení nebo souhlas není vyžadováno (platí pro nemovité kulturní dědictví); 
 • projektová dokumentace pro stavební povolení;
 • závazné stanovisko ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči;
 • souhlasné stanovisko EIA nebo je třeba doložit stanovisko příslušného orgánu, že posuzování vlivu EIA není potřeba (platí pro nemovité kulturní dědictví);                   

Informace budou průběžně aktualizovány.

 

Výzva - inovativní využití kulturního dědictví
Plánované vyhlášení 4. čtvrtletí 2020 (trvání výzvy 4 - 5 měsíců)
Oprávnění žadatelé

Pouze právnické osoby z ČR - vlastníci a provozovatelé "Kulturních památek", sbírek registrovaných v CES a knihovních fondů evidovaných v evidenci MK.

Předmět podpory

Bude upřesněno.

Průřezové zaměření
 • podpora kulturního dědictví menšin (včetně romského a židovského),
 • aktivity zaměřené na inkluzi a bilaterální spolupráce s partnery z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.
Výše grantu 50 000 EUR - 250 000 EUR
Míra spolufinancování 10%
Ukončení projektů Do 30. 4. 2024
Poznámka
 • Fyzické osoby nejsou způsobilými žadateli.
 • Podpora se netýká "Národních kulturních památek" a "Památek UNESCO".
 • Stavební činnosti budou podpořeny pouze okrajově.

Informace budou průběžně aktualizovány.