Zvolte si oblast:

Kulturní dědictví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 8. 2021 13:30
 • Aktualizace textu a harmonogramu výzev
 • Aktualizace textu a harmonogramu výzev
 • Aktualizace textu - předmět podpory
 • Aktualizace harmonogramu (Inovativní využití kulturního dědictví)
 • Aktualizace textu a harmonogramu výzev
 • Aktualizace textu
 • Aktualizace textu

Podpora zachování kulturních památek – jejich obnovy a smysluplného využití. Hledáme projekty, které propojí ochranu, obnovu a prezentaci kulturního dědictví s trvale udržitelnými podnikatelskými strategiemi a vytváří funkční síť vlastníků, správců, místní a regionální správy, soukromého sektoru, rozvíjející místní komunitu.

Harmonogram výzev:

- Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví - výzva byla ukončena 30. 4. 2020.

- Inovativní využití kulturního dědictví - výzva byla vyhlášena 2.8.2021.

Inovativní využití kulturního dědictví (podrobné informace viz text výzvy)

Podporované kulturní dědictví:

 • nemovité kulturní památky, které jsou samostatně evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (stavební objekty a jejich soubory včetně krajinářských a zahradních kompozic jako součást kulturní krajiny),
 • sbírkové předměty a sbírky muzejní povahy evidované v Centrální evidenci sbírek,
 • movité kulturní památky, které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR,
 • písemné kulturní dědictví (historický fond evidovaný v Centrální evidenci sbírek a v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, unikátní novodobé fondy knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR).

Finanční podpora je určena na:

 • trvalé, opakované nebo jednorázové nekomerční aktivity sloužící veřejnosti zaměřené na inovativní využívání kulturního dědictví (viz specifikace výše) a aktivity, např. trvalé/dočasné expozice a výstavy, koncerty, festivaly, představení, přednášky, besedy, projekce, semináře, kurzy, výtvarné ateliéry, vzdělávací programy, historické cesty, zážitková centra, konference, zájmové kroužky a aktivity pro děti a dospělé vč. sportu, soutěžní akce pro děti, půjčování knih (veřejné knihovny), výzkumné činnosti vázané na předmět podpory (zjištění nových informací o předmětu podpory);
 • aktivity propojující podnikatelskou sféru, místní samosprávu, neziskový sektor a vlastníky a v místě kulturního dědictví;
 • nákupy technického vybavení nezbytného pro realizaci projektu (v případě investičních výdajů do výše 85% celkových způsobilých výdajů);
 • menší stavební a restaurátorské práce nutné pro inovativní využití předmětů podpory (max. 15 % z celkových způsobilých výdajů) (doplňkové aktivity);
 • vzdělávací aktivity v oblasti kulturního podnikání, studijní pobyty a výměna zkušeností s využíváním kulturního dědictví (doplňkové aktivity),
 • digitalizace a aktivity zaměřené na propagaci podpořeného kulturního dědictví (doplňkové aktivity),

Vítané jsou projekty ve spolupráci s partnery z Islandu, Norska a Lichtenštejnska, které podpoří výměnu zkušeností a know how ve využití kulturního dědictví, utváření a rozvoji místních komunit atd.

Za jakých podmínek?

 • Žadatelem mohou být pouze právnické osoby zřízené v ČR nebo mezinárodní organizace působící v ČR.
 • Žadatelem může být pouze subjekt vlastnící/provozující kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (Národní památkový ústav) nebo v Centrální evidenci sbírek nebo v knihovnách evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR. Vyloučeny jsou kategorie „Národní kulturní památky“ a Památky UNESCO.“
 • Partnerem projektu mohou být pouze právnické osoby zřízené v České republice, na Islandu, v Norsku či Lichtenštejnsku nebo mezinárodní organizace působící tamtéž. Oprávněnými partnery jsou také samostatně výdělečně činné fyzické osoby, které mají zákonné bydliště v některém z donorských států.
 • Po dobu realizace nesmí projekty generovat zisk. Naopak, podporujeme kulturní podnikání a příjmy z realizace projektu lze využít v souladu s pravidly programu.
 • V případě movitých a nemovitých kulturních památek, je-li relevantní, musí být přílohou závazné stanovisko ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  
 • V případě začlenění stavebních prací a restaurátorských prací, je-li relevantní, je povinnou přílohou žádosti stavební povolení a projektová dokumentace.

Kolik peněz je možné získat?

 • Alokace: 81,4 mil. Kč.
 • Max. 90 % celkových způsobilých výdajů.
 • Výše grantu: 1 325 000 Kč – 6 625 000 Kč.

Co se hodnotí?

 • inovativnost a kreativita využití kulturního dědictví
 • zapojení a rozvoj místních komunit vč. samosprávy a soukromého sektoru, nová pracovní místa
 • podpora inkluze menšin včetně zlepšení přístupu ke kultuře 
 • nové finanční modely a rozvoj dovedností v oblasti řízení kulturního dědictví
 • spolupráce s donorskými státy (Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem),

Harmonogram

 • Zahájení aktivit od 2. čtvrtletí 2022.
 • Provoz a zpřístupnění kulturního dědictví veřejnosti už během realizace projektu.
 • Všechny projekty musí být ukončeny do 30. dubna 2024.

Ke stažení:

- Prezentace Kulturní dědictví (Zahajovací konference programu) ze dne 28. 5. 2019 je dostupná zde: Prezentace_Kulturní dědictví_Jan Hrdlička (.PDF, 1907 kB)