Zvolte si oblast:

Kulturní dědictví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 15. 5. 2019
  • Aktualizace textu a harmonogramu výzev

Program podporuje zachování kulturního dědictví nejen prostřednictvím materiální obnovy, ale také jeho následným smysluplným využitím, neboť tak lze zajistit jeho zachování a místní sociální a ekonomický rozvoj v dlouhodobém měřítku. Proto budou vyhlášeny dvě otevřené výzvy. Jedna výzva se bude týkat ochrany a obnovy nemovitého a movitého kulturního dědictví (i ve vzájemné kombinaci) prostřednictvím větších grantů, včetně strategií pro dlouhodobé využití. Druhá výzva se prostřednictvím menších grantů zaměří na oživení a využití kulturního dědictví, které jev odpovídajícím technickém stavu.

V obou výzvách bude akcentováno posilování kapacit a kulturní podnikání. V obou výzvách budou upřednostněny projekty realizované v úzké spolupráci s partnery z donorských států s cílem podpořit bilaterální spolupráci , jednak jako samostatný cíl a jednak jako způsob hledání společných řešení problémů.

Podpořené projekty by měly propojovat ochranu, obnovu a prezentaci kulturního dědictví s trvale udržitelnými podnikatelskými strategiemi, včetně vytváření sítí vlastníků, správců a manažerů za podpory místních komunit, soukromého sektoru a místní a regionální správy. Vypracované podnikatelské strategie navrhnou využití kulturního dědictví, zapojení místních obyvatel a komunit včetně návrhu zajištění budoucího provozu památky po skončení projektu. Realizace těchto strategií musí být zahájena již v průběhu realizace projektu.

Podpořeny budou rovněž projekty, které kulturní dědictví nejen ochrání a obnoví, ale také v maximální míře zpřístupní veřejnosti prostřednictvím osvětových aktivit a inovativních způsobů prezentace, ať již přímo nebo prostřednictvím jeho digitalizace a sociálních médií. Očekává se inovativní využití soudobých technologií prezentace sbírkových fondů a celkové zlepšení práce s publikem s cílem zvýšení přístupnosti a atraktivity kulturního dědictví pro širokou veřejnost.

Mimo vlastní obnovy kulturního dědictví bude významně podporováno jeho dlouhodobé adekvátní využití a krátkodobě např. formou nových kreativních uměleckých aktivit, tvůrčích dílen, odborných kurzů, konferencí nebo seminářů zaměřených na restaurování a revitalizaci kulturního dědictví, jeho využití a práci s publikem.

Výzva - Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví
Plánované vyhlášení 2. čtvrtletí 2019 (trvání výzvy 4 - 5 měsíců)
Způsobilí žadatelé Pouze právnické osoby z ČR - vlastníci a provozovatelé "Kulturních památek", sbírek registrovaných v CES a knihovních fondů evidovaných v evidenci MK.
Předmět podpory

Nemovité a movité "Kulturní památky", sbírky registrované v CES a knihovní fondy evidované v evidenci MK

  • stavební a nestavební úpravy a opravy památek spočívající zejména v provádění konzervační obnovy, restituci starších stavů, korektivní obnově, udržovacích a stabilizačních opravách a restaurování, prezentace a zpřístupnění široké veřejnosti a využívání vhodnou formou.
  • vytváření optimálního prostředí pro zajištění péče o sbírky a archiválie (zahrnující nezbytná stavební a zejména technická opatření), restaurování a další umělecká a technická opatření zajišťující dlouhodobé uchování a presentaci sbírek a archiválií, veškeré další činnosti směřující k co nejúčinnější presentaci a zpřístupnění kulturního dědictví; v případě sbírek muzejní povahy především inovativní formy presentace, v případě písemného dědictví presentace prostřednictvím současných technických prostředků a technologií po předcházejícím restaurování (v případě papírových nosičů jejich odkyselení) a digitalizaci písemných děl.
  • povinné zpracování a realizace podnikatelských strategií jako nedílná součást projektu
  • krátkodobé nové kreativní umělecké aktivity, tvůrčí dílny, odborné kurzy, konference nebo semináře zaměřené na restaurování a revitalizaci kulturního dědictví, jeho využití a práci s publikem jako žádaná součást projektu
Průřezové zaměření Podpora kulturního dědictví menšin (včetně romského a židovského), aktivity zaměřené na inkluzi a bilaterální spolupráce s partnery z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.
Výše grantu 200 000 EUR - 1 500 000 EUR
Míra spolufinancování Veřejné subjekty, neziskové organizace, církevní organizace 10% Soukromé subjekty 40%
Ukončení projektů Do 30. 4. 2024
Poznámka Fyzické osoby nejsou způsobilými žadateli.
Podpora se netýká "Národních kulturních památek" a "Památek UNESCO".
Při podání žádosti bude vyžadováno stavební povolení (v případech, kde to vyžaduje zákon).

Informace budou průběžně aktualizovány.

Výzva - Inovativní využití kulturního dědictví
Plánované vyhlášení 2. čtvrtletí 2020 (trvání výzvy 4 - 5 měsíců)
Způsobilí žadatelé Pouze právnické osoby z ČR - vlastníci a provozovatelé "Kulturních památek", sbírek registrovaných v CES a knihovních fondů evidovaných v evidenci MK.
Předmět podpory Bude upřesněno.
Průřezové zaměření Podpora kulturního dědictví menšin (včetně romského a židovského), aktivity zaměřené na inkluzi a bilaterální spolupráce s partnery z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.
Výše grantu 50 000 EUR - 250 000 EUR
Míra spolufinancování 10%
Ukončení projektů Do 30. 4. 2024
Poznámka Fyzické osoby nejsou způsobilými žadateli.
Podpora se netýká "Národních kulturních památek" a "Památek UNESCO".
Stavební činnosti budou podpořeny pouze okrajově.

Informace budou průběžně aktualizovány.