Zvolte si oblast:

Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví – Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty (prodloužena do 30.4. 2020)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 21. 1. 2021 13:00
  • Změna názvu přílohy
  • Text výzvy byl aktualizován - úprava je vyznačena v přiloženém dokumentu.
  • Aktualizace informací k semináři pro žadatele
  • Aktualizace textu
  • Aktualizace Pokynů, textu výzvy, CEDR a video
  • Odstranění náhledu na videa (s motivovým obrázkem to bylo zavádějící)
  • Aktualizace přílohy (Přístup do IS CEDR)
  • Výzva prodloužena do 30.4. 2020
  • Informace o veřejné podpoře

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 10. 12. 2019 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na obnovu a oživení českého kulturního dědictví.

Výzva je určena všem, kteří usilují o obnovu zapsaných kulturních památek a o jejich oživení. Cílem je podpořit takové projekty, které propojí ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití, které bude trvale udržitelné a bude mít pozitivní dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Hledáme výjimečné projekty, které mají vizi o využití obnovené památky a které vytvoří sítě vlastníků, správců a manažerů, místních komunit, soukromého sektoru a místní a regionální správy a zaručí, že obnovené kulturního dědictví bude fungovat i po ukončení projektu. Projekty mohou využít odbornou asistenci nebo inspiraci z donorských zemí v rámci partnerské spolupráce. Velmi vítanou současní projektů jsou vzdělávací akce nejen v oblasti obnovy či restaurování, ale také v rámci managementu kulturních památek a kulturním podnikání.

Předpokladem pro zapojení do výzvy je příprava předložení projektů (včetně projektové dokumentace a stavebního povolení) nejpozději do 30. 4. 2020. Začátek projektů se předpokládá na podzim 2020 a jejich dokončením nejpozději do 30. 4. 2024.

Alokace výzvy: 482 252 918 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 30. 4. 2020 (12:00 hod). Uzávěrka byla prodloužena v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v Evropě.

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy.

Pro přípravu žádosti o grant žadatelé využijí Pokyn pro žadatele s řadou příloh, vč. kontrolní listu, díky kterému si mohou ověřit oprávněnost jejich záměru a připravenost jejich žádosti k předložení v informačním systému.

Text výzvy, pokyn pro žadatele jsou ke stažení na této stránce. Text výzvy a Pokyn pro žadatele byl aktualizován a zpřesňuje některé části v důsledku častých dotazů a také způsob vyplnění žádosti v IS CEDR. Výzva obsahuje aktualizaci, která zohledňuje situaci v oblasti movitého kulturního dědictví. Provedené změny jsou vyznačeny v přiloženém souboru na konci této stránky.

Ke stažení jsou k dispozici nejčastěji kladené otázky a odpovědi.

S ohledem na vysoký zájem ze strany žadatelů se předpokládá cca 10% úspěšnost a půlroční hodnotící proces. Z tohoto důvodu doporučujeme žadatelům před zpracováním žádosti o grant nejprve pečlivě zhodnotit soulad jejich projektu se zaměřením, cíli a hodnotícími kritérii výzvy.

Upřesnění pravidel veřejné podpory

V souladu s výzvou (kapitola 12 výzvy „Proces hodnocení žádostí a výběru projektů“) upřesňujeme podmínky režimů veřejné podpory, v jejichž rámci bude podpora poskytována, tj. dle Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), resp. dle nařízení o podpoře de minimis. Zprostředkovatel programu zvolí režim podpory na základě kompatibility projektu/příjemce s podmínkami režimů podpory. Před poskytnutím podpory Zprostředkovatel programu ověří, zda projekty doporučené k podpoře splňují podmínky předmětného režimu. Specifikace podmínek je k dispozici ke stažení na konci této stránky.

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele v oblasti kulturního dědictví proběhl 15. 1. 2020 v Praze (Maltézské nám. 1 - Konírna). Na semináři byla představena výzva a podmínky pro předložení žádosti. Videozáznam ze semináře je k diszpozici na uvedeném odkaze.

IS CEDR

Žádosti v rámci vyhlášených výzev budou předkládány elektronicky výhradně prostřednictvím informačního systému CEDR. Vstup do IS CEDR je možný přes banner CEDR na hlavní stránce www.fondyehp.cz. nebo na www.fondyehp.cz/cedr.

Ke stažení je návod pro přístup a registraci v IS CEDR a také video návod na vyplnění žádosti o grant přímo v aplikaci dostupný zde.

Dotazy

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant a žádosti o konzultace projektových záměrů je možné směřovat na e-mailem na adresu fondyehp@mkcr.cz, kterou spravuje Ministerstvo kultury jako odborný partner programu.

S dotazy technického charakteru (např. na oprávněnost výdajů, spolufinancování, indikátory, atp.) se obracejte na adresu czp@mfcr.cz, kterou spravuje Ministerstvo financí -zprostředkovatel programu.

Dokumenty ke stažení