Zvolte si oblast:

Informace o průběhu hodnocení výzvy CA2 - Současné umění II.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 2. 2022 9:00
  • Aktualizace harmonogramu

Do druhé výzvy zaměřené na Současné umění (CA2), která byla otevřena pro předkládání žádostí o grant od druhé poloviny května do konce srpna 2021, bylo podáno celkem 40 žádostí o grant.

Žádosti o grant, které splnily formální náležitosti a podmínky oprávněnosti (celkem 37), postoupily do hodnocení kvality. Každá žádost o grant byla přidělena k hodnocení dvěma nezávislým odborným hodnotitelům. V případě některých žádostí o grant vznikl rozdíl mezi dvěma bodovými hodnoceními větší než 30 % hodnoty vyššího bodového hodnocení a takové žádosti o grant byly přiřazeny k hodnocení třetímu hodnotiteli. S ohledem na nutnost zajištění třetích posudků se proces hodnocení kvality odbornými hodnotiteli mírně prodloužil a v prosinci 2021 proběhla kompletace posledních posudků.

Předpokládaný harmonogram dalšího průběhu:

  • Hodnoticí komise: 1. polovina února 2022
  • Verifikace procesu hodnocení a doporučených žádostí o grant: únor - březen 2022
  • Zveřejnění předběžných výsledků: 1. polovina března 2022
  • Schválení doporučených projektů / zamítnutí nedoporučených žádostí o grant: od 2. polovina března 2022
  • Zveřejnění finálních výsledků: duben 2022

V první polovině února 2022 proběhne jednání hodnoticí komise, která jednotlivé žádosti o grant projedná a vybrané projekty doporučí Zprostředkovateli programu - Ministerstvu financí k udělení podpory.

V únoru 2022 po ukončení hodnocení kvality zahájí Ministerstvo financí ve spolupráci s externím subjektem verifikaci procesu hodnocení s cílem ověřit, zda hodnocení zajištěné Ministerstvem kultury (partnerem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly výzvy, programu Kultura a Fondů EHP 2014-2020. Proběhne rovněž verifikace jednotlivých žádostí o grant.

Žadatelé projektů doporučených hodnoticí komisí k podpoře budou během března 2022 informováni dopisem s podrobnými informacemi o dalším postupu. S ohledem na zpoždění v rámci procesu hodnocení si dovolujeme upozornit, že skutečné zahájení realizace projektů se oproti předpokládanému datu zahájení dle žádosti o grant může změnit. Případné úpravy období realizace projektu budou s žadateli jednotlivých žádostí o grant řešeny individuálně. V rámci verifikace doporučených žádostí o grant budou s žadateli rovněž konzultovány podmínky udělení grantu. Poté, co budou stanovené podmínky žadatelem akceptovány, vydá Zprostředkovatel programu schvalovací dopis, kterým stanoví počátek způsobilosti výdajů a umožní zahájení vlastní realizace projektu.

Žadatelé projektů, které nebyly hodnoticí komisí zařazeny na seznam doporučených projektů, budou informováni zprávou na nástěnce v aplikaci CEDR a v závislosti na průběhu verifikace budou následně vyrozuměni o tom, jak bylo o jejich žádosti o grant Zprostředkovatelem programu rozhodnuto.

Finální výsledky výzvy budou zveřejněny po ukončení celého procesu verifikace na www.eeagrants.cz. Informace o hodnocení jednotlivých žádostí o grant nebudou zveřejněny.