Zvolte si oblast:

Informace o průběhu hodnocení výzvy CH2 - Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Do druhé výzvy zaměřené na Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví (CH2), která byla otevřena pro předkládání žádostí o grant od srpna do listopadu 2021, bylo podáno celkem 38 žádostí o grant.

Žádosti o grant, které splnily formální náležitosti a podmínky oprávněnosti (celkem 32), postoupily do hodnocení kvality. Každá žádost o grant byla přidělena k hodnocení dvěma nezávislým odborným hodnotitelům. V případě některých žádostí o grant vznikl rozdíl mezi dvěma bodovými hodnoceními větší než 20 % hodnoty vyššího bodového hodnocení a takové žádosti o grant byly přiřazeny k hodnocení třetímu hodnotiteli. S ohledem na nutnost zajištění třetích posudků se proces hodnocení kvality odbornými hodnotiteli mírně prodloužil. Nyní probíhá kompletace posledních posudků.

Předpokládaný harmonogram dalšího průběhu:

  • Hodnoticí komise: začátek března 2022
  • Verifikace procesu hodnocení a doporučených žádostí o grant: březen - duben 2022
  • Zveřejnění předběžných výsledků: duben 2022
  • Schválení doporučených projektů / zamítnutí nedoporučených žádostí o grant: od 2. poloviny dubna 2022
  • Zveřejnění finálních výsledků: květen 2022

Začátkem března 2022 proběhne jednání hodnoticí komise, která jednotlivé žádosti o grant projedná a vybrané projekty doporučí Zprostředkovateli programu - Ministerstvu financí k udělení podpory.

V druhé polovině března 2022 po ukončení hodnocení kvality zahájí Ministerstvo financí ve spolupráci s externím subjektem verifikaci procesu hodnocení s cílem ověřit, zda hodnocení zajištěné Ministerstvem kultury (partnerem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly výzvy, programu Kultura a Fondů EHP 2014-2020. Proběhne rovněž verifikace jednotlivých žádostí o grant.

Žadatelé projektů doporučených hodnoticí komisí k podpoře budou během března a dubna 2022 informováni dopisem s podrobnými informacemi o dalším postupu. S ohledem na zpoždění v rámci procesu hodnocení si dovolujeme upozornit, že skutečné zahájení realizace projektů se oproti předpokládanému datu zahájení dle žádosti o grant může změnit. Případné úpravy období realizace projektu budou s žadateli jednotlivých žádostí o grant řešeny individuálně. V rámci verifikace doporučených žádostí o grant budou s žadateli rovněž konzultovány podmínky udělení grantu. Poté, co budou stanovené podmínky žadatelem akceptovány, vydá Zprostředkovatel programu schvalovací dopis, kterým stanoví počátek způsobilosti výdajů a umožní zahájení vlastní realizace projektu.

Žadatelé projektů, které nebyly hodnoticí komisí zařazeny na seznam doporučených projektů, budou informováni zprávou na nástěnce v aplikaci CEDR a v závislosti na průběhu verifikace budou následně vyrozuměni o tom, jak bylo o jejich žádosti o grant Zprostředkovatelem programu rozhodnuto.

Finální výsledky výzvy budou zveřejněny po ukončení celého procesu verifikace na www.eeagrants.cz. Informace o hodnocení jednotlivých žádostí o grant nebudou zveřejněny.