Zvolte si oblast:

Příležitosti a plánované výzvy v oblasti kultury

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 17. 8. 2018
  • Oprava roku

Dlouhodobými cíli Fondů EHP a Norska je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a přijímajícími státy.

V období 2014-2021 přispěje Program „Kultura“ k sociálnímu a hospodářskému rozvoji prostřednictvím revitalizace kulturního dědictví a prostřednictvím kulturních a kreativních aktivit, které podpoří regionální rozvoj a sociální inkluzi.

Specifické zaměření Programu

Česká republika má dlouhodobý problém s řešením některých lidskoprávních otázek. OSN například České republice doporučila zlepšit integraci Romů do společnosti, bojovat s rasizmem a xenofobií. U projektů současného umění bude kladen důraz na podporu kulturních projevů menšin a bude řešena problematika inkluze včetně zpřístupňování kultury (např. romské menšině). Podpora kulturního dědictví menšin (včetně romského a židovského) a aktivity zaměřené na inkluzi budou zdůrazněny v příslušných výzvách a přímo podpořeny prostřednictvím předem definovaného projektu (Vybudování památníku obětem romského holokaustu v Letech u Písku). Ve všech výzvách bude rovněž akcentováno posilování kapacit, kulturní podnikání a bilaterální spolupráce s donorskými státy.

Program podpoří oblast kulturního dědictví a současného umění prostřednictvím nejméně šesti otevřených výzev a jednoho předem definovaného projektu.

Kulturní dědictví

Program podpoří zachování kulturního dědictví nejen prostřednictvím materiální obnovy, ale především jeho následným smysluplným využitím, neboť jen tak lze zajistit jeho zachování a místní rozvoj v dlouhodobém měřítku. Proto budou pro oblast kulturního dědictví vyhlášeny dvě otevřené výzvy.
První výzva bude vyhlášena ve druhém čtvrtletí roku 2019 a bude se týkat ochrany a obnovy movitého a nemovitého kulturního dědictví prostřednictvím větších grantů (200 tis. – 1.500 tis. EUR), včetně strategií pro dlouhodobé využití a jejich realizace. S ohledem na další zdroje financování nebudou podpořeny „Národní kulturní památky“ a „Památky UNESCO“.
Druhá výzva bude vyhlášena ve druhém čtvrtletí roku 2020, a prostřednictvím menších grantů (50 tis. – 250 tis. EUR) se zaměří na oživení a využití kulturního dědictví, které je v odpovídajícím technickém stavu.
Předběžně upozorňujeme, že pro stavební činnosti bude vyžadováno předložení platného stavebního povolení již v rámci podání žádosti o grant. Dále upozorňujeme, že v oblasti kulturního dědictví nebudou fyzické osoby způsobilými žadateli.

Současné umění

V oblasti současného umění budou realizovány nejméně dvě výzvy vyhlášené ve druhém čtvrtletí roku 2019 a ve druhém čtvrtletí roku 2021 s cílem podpořit kvalitní a původní uměleckou tvorbu a její prezentaci (s preferencí interdisciplinárních činností) v rámci scénického umění (divadlo, tanec a pohybové umění, nový cirkus, klasická a současná hudba), vizuálního umění (výtvarné umění včetně architektury a designu (s výjimkou produkce), tradiční a současná řemesla) a literatury prostřednictvím grantů ve výši 50 tis. – 200 tis. EUR.
Nově bude v polovině roku 2019 vyhlášena nejméně jedna výzva věnovaná podpoře umělecké kritiky. Nejméně jednou výzvou bude podpořeno budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem prostřednictvím grantů ve výši 10 tis. – 50 tis. EUR.

Bilaterální spolupráce

Ve všech výzvách budou upřednostněny projekty realizované v úzké spolupráci s partnery z donorských států s cílem podpořit bilaterální spolupráci, jednak jako samostatný cíl a jednak jako způsob hledání společných řešení problémů. Proto bude vždy, před každou z výše uvedených výzev, vyhlášena výzva na individuální cesty do donorských států za účelem dojednání partnerské spolupráce s předem vybraným partnerem, s nímž byl již navázán kontakt. Rovněž plánujeme uspořádání kontaktního semináře v Norsku se zaměřením na průmyslové dědictví a všeobecný kontaktní seminář v České republice zaměřený na inovativní využití památek. Pro oblast současného umění plánujeme uspořádání semináře s prezentací českého kulturního sektoru potenciálním partnerům projektů z donorských států.

Příprava programu

Zaměření programu „Kultura“ bylo navrženo ve spolupráci s partnery programu a vychází z aktuálních koncepcí jednotlivých oblastí sektoru kultury v České republice a také ze současných potřeb kulturních a kreativních odvětví v České republice identifikovaných na odborné konzultaci, která proběhla se zúčastněnými stranami na podzim roku 2017.
Koncept programu „Kultura“ byl donory předběžně akceptován v červnu 2018 a nyní je připravována „Dohoda o programu“, ve které bude oficiálně odsouhlaseno zaměření programu a jeho nastavení. Definitivní znění programu tedy bude známo na podzim tohoto roku po podpisu dohody mezi Českou republikou a zástupci donorů. Z tohoto důvodu zatím nelze pokládat výše uvedené informace za závazné.