Zvolte si oblast:

Trest a pomoc nejsou v rozporu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

PRAHA 15. dubna (VS ČR) - V Tereziánském sále Břevnovského kláštera se za přítomnosti zástupců Velvyslanectví norského království v Praze, ředitelství norské nápravné služby, Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva financí ČR, vedení Vězeňské služby ČR a zapojených věznic, garantů, lektorů a odborné veřejnosti uskutečnila slavnostní závěrečná konference projektu Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů.

V rámci závěrečné konference projektu byly představeny jednotlivé programy. Příspěvky zaznívala napříč slova o významu trestu, který mění; o trestu a pomoci, které nejsou ve vzájemném rozporu; o vzájemné obohacující spolupráci mezi norskou nápravnou službou a Vězeňskou službou ČR, která s léty vyrostla v partnerství a přátelství.   

Závěrečná konference projektu 15. dubna 2024, Břevnovský klášter

 

Realizace projektu s rozpočtem přes 40 milionů korun, financovaná z Norských fondů, byla zahájena v březnu 2020. Hlavním cílem projektu je zlepšení služeb pro vězněné osoby prostřednictvím převzatých a na české podmínky lokalizovaných programů (program Motivátor, Pappa program) a zavedení zcela nových programů pro uživatele drog (program substituční léčba, program ochranné léčení, doléčovací program). Projekt bude ukončen 30. dubna 2024.  

Pro potřeby pilotáže jednotlivých programů byly také estetizovány, upraveny a plně vybaveny prostory zapojených 9 organizačních jednotek v celkové výši 20 mil. Kč. Např. ve Věznici Plzeň byly komplexně zrekonstruovány nevyužívané suterénní prostory v původně dezolátním stavu, ve Věznici Rapotice byl k tomuto účelu zrekonstruován objekt, který byl původně armádou využíván jako sklad pohonných hmot. Výsledkem rekonstrukce jsou estetické a plně funkční prostory, připravené pro realizaci terapeutických programů a odborné zacházení. Norskými partnery byli proškoleni garanti a lektoři jednotlivých programů, přeloženy a vytištěny byly také potřebné manuály, pracovní listy, edukační brožurky a metodiky.   

V rámci 1. dne konference byl po úvodních slovech představen střednědobý motivační program Motivátor, který se zaměřuje na přípravu odsouzených, ale i chovanců, se specifickými kriminogenními riziky k zapojení do navazujících terapeutických programů. Do programu Motivátor se zapojila Věznice a Ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava, Vazební věznice Praha Ruzyně, Věznice Plzeň a Rapotice a v pilotní fázi jej pod vedením 16 proškolených lektorů absolvovalo 86 odsouzených i chovanců. V odpolední části 1. dne konference byl více představen také Pappa program, jehož cílem je posílit práva dítěte a u vězněných otců schopnost zvládat a uplatňovat svou otcovskou roli. Do programu, který je založen na dialogu, se zapojilo 10 proškolených lektorů a 47 odsouzených z Věznice Bělušice, Věznice Horní Slavkov, Věznice Pardubice, Věznice Znojmo. Součástí programu byly také pořádány akce Den s dítětem (setkání rodin účastníků programu). Současně vznikly poučné brožury a videa pro děti, rodiny a vězněné otce.

Program 2. dne konference byl zaměřen na odbornou péči a programy pro uživatele drog. Jedná se o tři programy pro uživatele drog: jednotný standard ochranného léčení a doporučené „evidence-based“ postupy pro poskytování ochranného léčení v rámci specializovaných oddílů pro výkon ochranného léčení (dále jen „SPOOL“), zahrnující i přípravnou fázi na zařazení klienta do SPOOL. V rámci substituční léčby byla vyvinuta psychosociální komponenta substituční terapie, která doplňuje farmakologickou část substituční léčby. Doléčovací program, určený absolventům terapeutických programů specializovaných oddílů pro uživatele drog, si klade za cíl udržet pozitivní změny, ke kterým došlo v průběhu terapie, až do propuštění z vězení. Programy byly pilotovány ve Věznici a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava, Vazební věznici a Ústav pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác a Věznici Nové Sedlo a celkem se do nich zapojilo 61 odsouzených. V rámci projektu byly také zakoupeny dávkovače metadonu do dvou věznic. Cílem této investice bylo nejen zajistit komfort pro práci zdravotnického personálu, běžný v civilu, ale také zvýšit bezpečnost podávání tohoto léčivého přípravku.  

Jednotlivé programy a jejich výsledky budou nyní vyhodnoceny, standardizovány a rozšířeny do dalších vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence.

Rekonstruované venkovní prostory, věznice Bělušice

 

Text: Vězeňská služba ČR

Foto: Fondy EHP a Norska

O projektu: Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů