Zvolte si oblast:

Prevence duševních onemocnění u dětí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Podpora duševního zdraví a prevence duševních onemocnění u dětí

Tato oblast podpory Programu Zdraví v rámci EHP fondů 2014 – 2021 je zaměřena na podporu duševního zdraví dětí a prevenci duševních onemocnění u dětí. Podporované aktivity a opatření budou zaměřeny na následující oblasti:

1. Zlepšení rodičovských dovedností s cílem předcházení duševních poruch u dětí;

Podporované aktivity:

Implementace programů zaměřených na zlepšení dovedností rodičů a pečovatelů s cílem předejít duševním problémům u dětí a mladých lidí, které jsou aplikovatelné jak na rodiny, ve kterých se duševní onemocnění nevyskytují, tak na vysoce rizikové skupiny, kdy mají rodiče vážné duševní problémy, jsou závislí na drogách, alkoholu nebo svoje děti týrají. Programy by měly být zaměřeny na včasnou detekci problematického chování u dětí či jeho prevenci předtím, než dojde k rozvinutí duševního onemocnění. Dále budou podpořeny aktivity zaměřené na práci s rodinami s dětmi, které již duševní poruchou trpí.

2. Implementace inovativních a/nebo zdokonalení stávajících diagnostických postupů, léčebných či sociálně-rehabilitačních metod a/nebo vytvoření multidisciplinárních týmů za účelem poskytování péče pro děti trpící duševní poruchou nebo pro děti, u kterých je větší riziko výskytu duševní poruchy;

Podporované aktivity:

Zavedení vylepšených forem diagnostických, terapeutických, rehabilitačních a léčebných programů a metod pro děti a adolescenty, kteří trpí duševní poruchou nebo u nich existuje riziko výskytu duševního onemocnění (např. aktivity zavádějící screeningové programy, dotazníkové metody určené ke kvantifikaci symptomů a závažnosti různých duševních poruch, dále implementace strukturovaných nebo semi-strukturovaných diagnostických nástrojů/postupů a metod hodnocení, využití moderních technologií jako například elektronické/online prvky při léčbě, diagnostika, „evidence based“ léčebné programy, koordinovaná spolupráce multidisciplinárních týmů, apod.).

3. Poskytování výcviku a vzdělávání zdravotnickým odborníkům pracujícím s duševně nemocnými dětmi, stejně jako rodičům, učitelům a školním psychologům. Implementace vzdělávacích programů ve školách za účelem zvýšení povědomí o duševním zdraví mezi dětmi;

Podporované aktivity:

Iniciativy zaměřené na vzdělávání dětí a dospívajících (např. workshopy a semináře ve školách) za účelem zvýšení jejich povědomí o problematice duševního zdraví, podpory jejich odolnosti vůči duševním problémům a vlastní schopnosti porozumění a zvládání emocí včetně efektivní komunikace a zvládání stresu. Iniciativy soustředěné na vzdělávání a trénink rodičů, pečovatelů a členů rodiny s cílem předcházení duševním poruchám u dětí
a adolescentů. Iniciativy zaměřené na výcvik zdravotnických pracovníků a ostatních odborníků, jehož cílem bude zlepšení jejich praktických schopností a profesionální rozvoj s ohledem na jejich znalosti a schopnosti v oblasti dětského duševního zdraví.

4. Podpora zvýšení povědomí o tématu duševního zdraví dětí mezi veřejností. Propagační aktivity zaměřené na vysokoškolské studenty medicíny a psychologie za účelem zvýšení jejich zájmu o dětskou psychiatrii a psychologii.

Podporované aktivity:

Iniciativy zvyšující povědomí o duševním zdraví dětí s cílem posílení prevence a povědomí veřejnosti o problémech, které mohou způsobit duševní poruchy u dětí.