Zvolte si oblast:

Výzva k výběru externích hodnotitelů pro hodnocení kvality projektů v programu Řádná správa věcí veřejných

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí poptává odborníky na oblast občanské participace na pozice externích hodnotitelů pro vypracování expertního hodnocení (posudků) žádostí o grant předkládaných do výzvy malého grantového schématu „Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací“ (dále jen MGS 1) vyhlášené v programu Řádná správa věcí veřejných, který je podpořen z Fondů EHP 2014-2021.

Program Řádná správa věcí veřejných je z pozice zprostředkovatele programu řízen Ministerstvem financí a na jeho implementaci programu se z pozice mezinárodní partnerské organizace podílí rovněž Rada Evropy.

Podmínkou pro zařazení uchazeče do databáze externích hodnotitelů jsou minimálně 2 roky praxe v oblasti zaměření výzvy MGS 1, prokazatelné zkušenosti s hodnocením projektů nebo zkušenosti s projektovým řízením a znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2. Hodnotitel se nesmí podílet na přípravě ani zpracování žádostí o grant podaných ve výzvě MGS 1. Hodnotitel dále nesmí být v pracovněprávním vztahu s žadateli takových žádostí o grant, pro které bude zajišťovat expertní hodnocení kvality.

Externí hodnotitel musí splňovat požadavky, kterými vyloučí střet zájmu. Za střet zájmů se považuje situace, kdy osoba zapojená do hodnoticího procesu má přímé nebo nepřímé zájmy, jež jsou nebo se jeví jako neslučitelné s nestranným a/nebo objektivním výkonem funkcí souvisejících s hodnoticím procesem. Tyto zájmy se mohou týkat ekonomických zájmů, politické či národnostní spřízněnosti, rodinných či citových vazeb, jiných společných zájmů s žadatelem nebo jeho partnerem či jakýchkoli jiných zájmů, jež mohou ovlivnit nestranný a objektivní výkon povinností osoby zapojené do hodnoticího procesu.

Hodnocení jednotlivých žádostí o grant je ohodnoceno částkou 5.000 Kč za posudek.
Hodnocení žádostí o grant se předpokládá v listopadu a prosinci 2021.

Pokud byste měl/a zájem o zařazení do databáze externích hodnotitelů, zašlete nám prosím vyplněnou žádost o zaregistrování do databáze hodnotitelů (příloha č. 1). Společně s vyplněnou žádostí je nezbytné zaslat Váš profesní životopis, ze kterého musí jednoznačně vyplývat Vaše odbornost v oblasti občanské participace, Vaše zkušenosti s hodnocením projektových žádostí či projektovým řízením a Vaše znalost anglického jazyka.

Upozorňujeme zájemce, že žádosti o grant budou zpracovány v angličtině. Externí hodnotitel musí mít znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 a musí být schopen zcela porozumět anglicky psanému textu žádosti o grant. Posudky budou externí hodnotitelé vypracovávat v českém jazyce.

Naskenovanou kopii vyplněné a ručně podepsané žádosti či elektronicky podepsanou žádost zašlete spolu s životopisem nejpozději do 14. 10. 2021 na e-mail Petr.Sulzenko@mfcr.cz.

Vyplnění a odeslání žádosti o zařazení do databáze externích hodnotitelů automaticky nezakládá nárok na pozici externího hodnotitele pro expertní hodnocení žádostí o grant. Výběr externích hodnotitelů provede zprostředkovatel programu na základě počtu obdržených žádostí o grant v příslušné výzvě. O zařazení do databáze externích hodnotitelů včetně následujících kroků budou uchazeči informováni, a to na přelomu října a listopadu 2021 po uzávěrce vyhlášené výzvy MGS 1. Externí hodnotitelé, kteří budou vybráni pro provedení expertního hodnocení, musí disponovat kvalifikovaným certifikátem (povinně k využití pro podpis zpracovaného posudku v informačním sytému CEDR). Další informace o výše uvedené výzvě MGS 1 naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na manažera programu Řádná správa věcí veřejných Mgr. Petr Sulženka (tel.: 257 042 556, e-mail: Petr.Sulzenko@mfcr.cz).

Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s Nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR).

Dokumenty ke stažení