Zvolte si oblast:

Domácí a genderově podmíněné násilí - Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 17. 12. 2020
  • Výměna pokynu (publicita úprava)
  • Aktualizace Pokynu pro žadatele
  • Aktualizace Pokynu pro žadatele a přílohy č. 3

Dne 17. prosince 2020 byl aktualizován text Pokynu pro žadatele výzvy HROVA3, a to z důvodu upravení podmínek povinných prvků aktivity Publicita projektu s ohledem na velikost přiděleného grantu. Aktualizovaný Pokyn zároveň žadatelům nově umožňuje doložit ve výjimečných a řádně odůvodněných případech Prohlášení o budoucí spolupráci namísto Čestného prohlášení o vlastnictví, které bylo doposud, v případě zvolení typu aktivit 1, povinnou přílohou žádosti o grant. V souvislosti s touto úpravou byla aktualizována rovněž Příloha 3 – Kontrolní list. Provedené úpravy textů jsou v dokumentech vyznačeny.

Cílem této otevřené výzvy je přispět k posílení kapacity systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí. Výzva podporuje zajištění dostupnosti specializovaných služeb (ambulantních, pobytových, krizových a terénních) osobám ohroženým domácím a genderově podmíněným násilím a tím se snaží reagovat na dlouhodobý nedostatek specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí.

Konkrétně se výzva zaměřuje na zřizování center pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a na zavádění inovačních opatření, které povedou ke zlepšení kvality a efektivity poskytovaných specializovaných služeb ze strany stávajících poskytovatelů. Typy oprávněných aktivit jsou detailněji specifikovány v textu výzvy.

Alokace výzvy: HROVA 3 - 51 581 481 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 15. 3. 2021 (12:00 hod).

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy.

Pro přípravu žádosti o grant žadatelé využijí Pokyn pro žadatele s řadou příloh, vč. kontrolního listu, díky kterému si mohou žadatelé ověřit oprávněnost jejich záměru a připravenost jejich žádosti k předložení v informačním systému.

Text výzvy a Pokyn pro žadatele jsou ke stažení na této stránce.

Aktualizace dokumentů

Dne 17. prosince 2020 byl aktualizován text Pokynu pro žadatele výzvy HROVA3, a to z důvodu upravení podmínek povinných prvků aktivity Publicita projektu s ohledem na velikost přiděleného grantu. Aktualizovaný Pokyn zároveň žadatelům nově umožňuje doložit ve výjimečných a řádně odůvodněných případech Prohlášení o budoucí spolupráci namísto Čestného prohlášení o vlastnictví, které bylo doposud, v případě zvolení typu aktivit 1, povinnou přílohou žádosti o grant. V souvislosti s touto úpravou byla aktualizována rovněž Příloha 3 – Kontrolní list. Provedené úpravy textů jsou v dokumentech vyznačeny.

IS CEDR

Žádosti v rámci vyhlášené výzvy budou předkládány elektronicky výhradně prostřednictvím informačního systému CEDR. Vstup do IS CEDR je možný přes banner CEDR na hlavní stránce www.norskefondy.cz nebo na www.norskefondy.cz/cedr, kde je také ke stažení návod pro přístup a registraci v IS CEDR.

K dispozici pro názornost je také video návod na vyplnění žádosti (vytvořen původně pro program Kultura) o grant přímo v aplikaci, dostupný zde.

Ilustrativní vzorové žádosti o grant na projekty v programu Lidská práva jsou k dispozici zde.

Dotazy

Dotazy týkající se výzvy (např. podání žádosti o grant, podmínek výzvy, způsobu hodnocení a udělení finančních prostředků) lze zasílat e-mailem na:

  • czp@mfcr.cz (jak dotazy k obsahovému zaměření výzvy, věcným záměrům, tak dotazy technického charakteru, např. oprávněnost výdajů, spolufinancování, indikátory apod.).
  • Často kladené dotazy a odpovědi budou zveřejňovány v sekci Často kladené dotazy.

Dokumenty ke stažení