Zvolte si oblast:

#StopNenavisti: Osvěta o různých formách násilí vůči veřejně aktivním ženám

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektu#StopNenavisti: Osvěta o různých formách násilí vůči veřejně aktivním ženám
Číslo projektuLP-HRMGSC-016
Realizátor projektu

Fórum 50 %, o.p.s.

Status

Předpokládaná doba realizace: 11/2022 - 10/2023

Další informace

Cílová skupina: 

  • Političky a ženy aktivní ve veřejném životě (novinářky, občansky aktivní ženy, akademičky)
  • Klíčoví atéři (zástupci politických stran, specializovaných pracovních skupin zaměřených na gender, soukromého, akademického i neziskového sektoru)
  • Veřejnost

Webová stránka:

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 427 911 Kč

Schválený grant

1 427 911 Kč (100 %)

Popis projektu

Projekt otevírá v českém prostředí zcela nové téma – genderově podmíněné násilí na političkách a veřejně aktivních ženách. Ačkoli data pro český kontext chybí, zahraniční studie upozorňují, že se jedná o závažný a velmi rozšířený jev jak v reálném, tak kybernetickém prostoru. Ojedinělé medializované výpovědi českých veřejně aktivních žen existenci tohoto problému potvrzují. Násilí či obtěžující chování tak může být jednou z hlavních bariér pro vyšší politickou a veřejnou participaci žen. 

Protože tato problematika nebyla dosud v českém kontextu specificky uchopena a popsána, ambicí projektu je především základně zmapovat situaci u nás, seznámit odbornou i laickou veřejnost s existencí a šíří problému a načrtnout možná řešení. Projekt lze chápat jako pilotní, na který by bylo vhodné v budoucnu navázat dalšími kroky a aktivitami.

Aktivity projektu sledují 3 různé roviny problému. Na individuální úrovni se zaměří na přímou podporu samotných političek a veřejně aktivních žen, které díky workshopům a semináři budou různé formy násilí více reflektovat a umět se jim lépe bránit. Na systémové rovině bude prostřednictvím kulatého stolu otevřena diskuze o problému s relevantními aktéry s cílem pojmenovat příčiny a hledat systémová řešení, včetně přenosu dobré praxe. Ta pak budou shrnuta v příručce a šířena klíčovým aktérům, kteří mohou přispět ke změně. Na úrovni osvěty bude za pomoci kampaně zvýšeno povědomí široké veřejnosti o existenci násilí na političkách a veřejně aktivních ženách a zároveň bude veřejnost více motivována na tento problém upozorňovat a vyžadovat jeho řešení.