Zvolte si oblast:

POSPOLU: POmoc dětem - SPOLUpráce odborníků

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuPOSPOLU: POmoc dětem - SPOLUpráce odborníků
Číslo projektuLP-HRMGSB-007
Realizátor projektu

    Spirála, Ústecký kraj, z. s.

Partner projektu z ČR
 • Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s.
 • Bílý kruh bezpečí, z.s.
 • Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Slezská diakonie
Status

Předpokládaná doba realizace: 1/2023 - 4/2024

Další informace

Cílové skupiny:

 • intervenční centra
 • aktéři interdisciplinární spolupráce
 • děti ohrožené domácím násilím

Konečný uživatel:

 • oběti domácího/genderově podmíněného násilí
 • veřejnost

Webová stránka:

Sociální sítě:

 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 899 377 Kč

Schválený grant

3 899 377 Kč (100 %)

Popis projektu:

Projekt zkvalitní podporu dětem jako zvlášť zranitelných obětem domácho násilí. Děti žijící v rodinách zasažených domácím nebo genderově podmíněným násilím, jsou vnímány jako „neviditelné oběti“. Jsou to děti, kterým systém neumí zajistit včasnou, komplexní a odbornou pomoc. 

Projekt je zaměřen na vytvoření efektivní  platformy fungující napříč Ústeckým a Moravskoslezským krajem.  Zaměří se na posílení odborných kapacit intervenčních center a dalších aktérů účinné pomoci ohroženým dětem.  Do interdisciplinárních týmů budou přizvány subjekty a iniciativy zodpovědné za danou problematiku, či které v regionu pomoc dětem poskytují nově. 

V rámci projektu:

 • Dojde k nastavení a sjednocení kompetencí pracovníků při pomoci ohroženým dětem v akutní fázi řešení domácího násilí (v průběhu vykázání jednoho z rodičů či zákazu kontaktu rodiče s ohroženým dítětem). 
 • Spolupracujícím neziskovým i státním organizacím realizátor poskytne vzdělávání a materiály pro včasnou detekci dopadu násilí na děti, naučí je vést krizový rozhovor s ohroženým dítětem. 
 • Budeme sdílena dobrá praxe. 
 • Bude navržena charakteristika statistických dat, která jsou vhodná o dětech sbírat a analyzovat.

Model spolupráce, vzdělávání a sběru dat bude vyzkoušen v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a přenesen do praxe intervenčních center v celé ČR. V rámci projektu vzniknou funkční spolupracující platformy na regionální a celorepublikové úrovni, proběhnou školení, budou vytvořeny manuály pro odborníky i informační materiály pro rodiče a jejich děti. 

Spoluprací s advokátní kanceláří bude ověřeno, jak je justice připravena v této oblasti hájit práva ohrožených dětí a rodiče. S osobami zodpovědnými za danou problematiku na krajských úřadech bude metodicky nastavena dobrá praxe v obou dotčených krajích. 

Jednou z doprovodných aktivit je i medializace tématu ohrožených dětí a výstupů aktivit projektu. Intervenční centra jsou zřízena cíleně pro pomoc obětem domácího násilí, dopady projektu budou dlouhodobé.