Zvolte si oblast:

Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 1. 2023
  • Aktualizace informací
  • Doplnění odkazu na sociální sítě a další info o projektu

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuPosílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR)
Číslo projektuLP – PDP3 - 001
Realizátor projektu

Kancelář veřejného ochránce práv

Partner projektu z donorského státu

Norgesnasjonaleinstitusjon for menneskerettigheter (Norwegian National Human Rights Institution)

Status

Předpokládaná doba realizace: 1.12.2019 - 31.12.2023

Další informace

Cílová skupina: Zaměstnanci veřejného sektoru (v oblasti lidských práv), veřejnost

Webové stránky:

https://www.ochrance.cz/projekty/posileni-aktivit/

Sociální sítě:

https://www.facebook.com/verejny.ochrance.prav

Série sedmi osvětových videí #AničkaVloguje: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWNv_IxgJdEJRcfAUHCC1fZ6J1NiW4qh2

Úmluva o právech dětí ve znění srozumitelném dětem:

https://deti.ochrance.cz/aktualne/chces_konecne_porozumet_umluve_o_pravech_ditete/

Schválený grant

38 250 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Veřejný ochránce práv od samého počátku chrání osoby před jednáním vybraných veřejných úřadů a institucí, čímž přispívá k ochraně základních práv a svobod. Jeho referenčním rámcem je nejen prostá zákonnost, nýbrž vedle principů dobré správy rovněž principy demokratického právního státu, mezi něž v moderních demokraciích neodmyslitelně patří ochrana základních práv a svobod. V následujících letech se navíc působnost ochránce rozrostla o výsostně lidskoprávní agendy jako je např. ochrana osob omezených na svobodě a agenda rovného zacházení a ochrany před diskriminací.

Současný stav je takový, že Kancelář veřejného ochránce práv (dále jen „Kancelář“), která plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti ochránce, má k dispozici dostatečné zdroje na pokrytí výkonu svých základních úkolů. Nedostává se však dalších prostředků na širší okruh aktivit s celospolečenským dopadem, které by přispívaly k systémovým změnám.

Projekt cílí na vyvážení zmiňovaného stavu tím, že personálně posiluje čtyři odbory Kanceláře:

  1. Posílení činnosti sekretariátu ochránce a jeho zástupce s cílem důsledně a systematicky uplatňovat mezinárodní a ústavní standardy ochrany lidských práv ve výstupech ochránce;
  2. Posílení prevence špatného zacházení (odbor dohledu nad omezováním osobní svobody);
  3. Posílení ochrany ohrožených dětí a jejich rodin a podpora práv dětí (odbor rodiny, zdravotnictví a práce);
  4. Posílení práva na rovné zacházení a ochranu před diskriminací (odbor rovného zacházení).

Projekt umožní provádění analytické, výzkumné a osvětové činnosti, které napomohou zlepšení situace ohrožených a marginalizovaných skupin, a to jak z hlediska ochrany jejich práv, tak z hlediska získávání kompetencí při jejich prosazování.

Bilaterální aktivity:

Kancelář vybuduje nové partnerství s Norwegian National Human Rights Institution (dále jen „NHRI“), která působí jako norská národní lidskoprávní instituce a má zkušenosti s uplatňováním lidskoprávního přístupu ve své činnosti. Zaměstnanci Kanceláře navštíví tuto norskou instituci, aby získali know-how, příklady dobré praxe a inspirovali se v metodách práce. Toto umožní identifikovat nové metody a přístupy, které bude možné implementovat do práce ochránce, aby mohl efektivně, inovativně a komplexně uplatňovat lidskoprávní přístupy ve své činnosti. S odstupem času bude přínos přijatých opatření zhodnocen.

Dalším výsledkem spolupráce bude vypracování interní analýzy Kanceláře k problematice NHRI v České republice. Následně bude vytvořen český a anglický článek (spoluautorství ze strany norské NHRI) k témuž tématu.