Zvolte si oblast:

Norské fondy podpoří inkluzi Romů a posilování jejich postavení. Pro obě vyhlášené výzvy se bude konat seminář pro žadatele!

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Na konci června tohoto roku vyhlásilo Ministerstvo financí, zprostředkovatel programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí, ve spolupráci s Úřadem vlády ČR dvě otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant na financování projektů se zaměřením na oblast Začleňování Romů a posilování jejich postavení.

Projekty, které budou podpořeny z Norských fondů 2014 – 2021, by měly pomoci ke zlepšení situace v oblasti lidských práv a boji proti diskriminaci a extremismu v České republice. Výzvy Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni (HROVA1A) s finanční alokací ve výši 22 880 000 Kč a Budování kapacit romských poradců (HROVA1B) s finanční alokací ve výši 34 320 000 Kč mají za cíl vytvářet potřebná opatření, která pomohou v aktivizaci a zplnomocňování Romů a zajistí účinnou podporu při integraci romské menšiny a posílení fungování regionální a místní integrace. Minimální výše grantu u obou výzev je 1 300 000 Kč, maximální výše byla stanovena na 7 800 000 Kč. Důležitou informací je, že ani u jedné z výzev není požadováno projektové spolufinancování ze strany příjemce grantu.

Výzva 1A posílí romské platformy v krajích

Záměrem výzvy 1A - Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni je pokračovat v aktivitách podporujících budování romské občanské společnosti prostřednictvím vytváření romských platforem v krajích a na místní úrovni. Jednotlivé aktivity projektu by měly podporovat komunitní práci a přispět ke zlepšení soužití Romů s majoritou. Součástí projektu mohou být workshopy, kurzy či školení směřující k získání znalostí či kompetenci podporujících integraci Romů. Aktivity projektu rovněž mohou přispět k prohlubování vědomostí o Romech (historii, kultuře, vzdělávání, sociálním vyloučení) pro orgány veřejné správy. Dalším příkladem podporované aktivity je také poskytování zpětné vazby o implementaci Romské strategie na krajské nebo místní úrovni.

Výzva 1B přispěje k rozšíření sítě poradců

Mezi podporované aktivity výzvy 1B - Budování kapacit romských poradců patří vytvoření akreditovaného vzdělávacího kurzu pro romské poradce či zaměstnance veřejné správy a dále budování kapacit romských poradců, a to například vytvořením koordinační platformy na úrovni kraje s cílem výměny zkušeností a know-how, zřízením pracovního místa romského poradce nebo studijními cestami a stážemi romských poradců. Cílem výzvy je také podpořit síťování romských poradců se všemi relevantními aktéry v oblasti romské integrace (např. navazování kontaktů s romskými aktéry v rámci obcí s rozšířenou působností či krajů, romskými a proromskými organizacemi, poskytovateli soc. služeb apod.). Celkovým záměrem je podpořit ucelené projekty, které propojí více podporovaných aktivit.

K oběma výzvám se budou v průběhu září 2020 konat dva semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty předložené do oblasti Začleňování Romů a posilování jejich postavení. První z nich se uskuteční 9. září v Praze, následovat bude seminář 18. září v Olomouci. Cílem semináře bude představit obsahové zaměření obou vyhlášených výzev a způsob podávání žádostí o grant. Účastníci semináře budou také seznámeni se systémem pro podávání žádostí o grant IS CEDR a konkrétními aspekty, které souvisí s vyplňováním žádosti.

Více informací k programu, vyhlášeným výzvám a semináři pro žadatele naleznete na těchto webových stránkách: www.norskefondy.cz/lidskaprava.