Zvolte si oblast:

Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 8. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Zlínský kraj
Název programuKultura
Název projektuZabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě
Číslo projektuKU-CH1-009
Realizátor projektu

Národní muzeum v přírodě

Partner projektu z donorského státu

Roros Municipality (NOR)

Partner projektu z ČR

Technické muzeum v Brně
Český výbor ICOM

Status

Předpokládaná doba realizace: 04/202-04/2024

Další informace

Cílová skupina: Romové, veřejnost, děti a mládež (0-17 let)

Webové stránky: https://www.nmvp.cz/o-nas/projekty-granty/zabezpeceni-sbirek-narodniho-muzea-v-prirode

Sociální sítě: https://www.facebook.com/NarodniMuzeumVPrirode

Celkové způsobilé výdaje projektu

31 133 258 Kč

Schválený grant

28 019 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Záměrem Projektu je zvýšení ochrany jedinečného sbírkového fondu Národního muzea v přírodě (NMP). Projekt se soustředí na rozvoj bezpečnostního systému zejména s ohledem na ochranu sbírky jeho největší pobočky - Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (VMP) a to zejména v oblasti prevence vzniku požáru, krádeží, vandalismu, terorismu a ostatních nezákonných činností.

Projekt zároveň řeší vybudování velína (pultu centralizované ochrany), který bude umístěn ve VMP, ale v budoucnu zde budou centrálně monitorovány i ostatní 4 pobočky NMP (Příkazy, Zubrnice, Veselý kopec a Hlinsko). Součástí Projektu je i spolupráce s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem. Práce na bezpečnostním systému tvoří jednolitý celek, který ve své celistvosti umožní vybudovat bezpečné VMP, a to jak ke vztahu k sbírkám, tak i s ohledem na politiku ochrany muzeí jako měkkých cílů. Současně s instalacemi systémů technické ochrany budou zpracovány nové organizační směrnice NMP, které zajistí jejich efektivní využívání – jedná se zejména o plány organizace strážní a dozorčí služby, havarijní plán, depozitární řád, návštěvní řád expozic a výstav, směrnice k povolování vstupů do objektů organizace, evakuační plán a operativní karty objektů apod.

Projekt nevykazuje významná rizika, jde napříč mnoha cílovými skupinami. Významně přispěje ke zvýšení počtu a kvality sbírkových předmětů v expozicích. Projekt je realizován s norským partnerem Roros kommune, kde byl obdobný projekt v minulosti realizován. Partnerství bude probíhat zejména v přenosu informací o využití zabezpečovací techniky, dobré praxe a zkušeností s maximální publicitou v ČR i v Norsku. Dalším partnerem je Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, se kterým NMP v oblasti bezpečnosti sbírek dlouhodobě spolupracuje. V oblasti mezinárodní publicity je partnerem i Český výbor ICOM.