Zvolte si oblast:

Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 6. 2019
 • Aktualizace textu a harmonogramu výzev
 • Aktualizace informací, změna názvu a harmonogramu výzvy

Program podporuje posilování kapacit stávajících i nově vznikajících oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem a jejich členů (dále jen asociace). Pro rozvoj současného umění je důležitá podpora spolupráce zainteresovaných stran prostřednictvím asociací, které by měly být schopny zastupovat a prosazovat společné potřeby a zájmy svých členů (např. veřejné financování, právní status umělců, sponzorství ze strany soukromých subjektů a podnikatelské strategie), a to zejména ve vztahu k veřejnosti i soukromému sektoru.

Program podpoří aktivity zaměřené na rozvoj a posilování dovedností asociací a jejich členů, mapování jejich potřeb a formulaci argumentů, posilování spolupráce na národní i evropské úrovni (s odpovídajícími protějšky z donorských států), včetně výměny informací a know-how.

Budou upřednostněny projekty realizované v bilaterální spolupráci se subjekty z donorských států, která se bude rozvíjet především prostřednictvím rezidenčních programů, výměny informací a know-how. Pro vyhledávání partnerů a přípravu žádostí o grant v partnerství se subjekty z donorských zemí mohou potenciální žadatelé o grant využít podpory ze strany programu. Více informací je uvedeno zde.

Podpora pro oblast posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem byla představena na zahajovací konferenci programu Kultura dne 28.5.2019. Prezentace je dostupná ke stažení zde: Prezentace_Posilování kapacit_Eva Žáková (.PDF, 1089 kB).

Výzva - posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem
Plánované vyhlášení 3. čtvrtletí 2019 (trvání výzvy 4-5 měsíce)
V případě nevyčerpání alokace může být vyhlášena 2. výzva.
Alokace  500 000 EUR
Oprávnění žadatelé
 • Jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/ subjekt a nestátní (nevládní) organizace, zřízená jako právnická osoba v České republice, nebo mezinárodní organizace/ subjekt či její agentura zřízená či působící v České republice, která je zaregistrována jako oborová asociace, síť či platforma v oblasti profesionálního současného umění.
 • Délka existence právnické osoby není omezena.
 • Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.
Oprávnění partneři

Partneři z donorských států:

 • Jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/ subjekt, stejně jako nestátní (nevládní) organizace zřízená jako právnická osoba v některém z donorských států nebo mezinárodní organizace/ subjekt či její agentura zřízená či působící v některém z donorských států.

Partneři na národní úrovni:

 • Jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/ subjekt, stejně jako nestátní (nevládní) organizace zřízená jako právnická osoba v České republice nebo mezinárodní organizace/ subjekt či její agentura zřízená či působící v České republice.
 • Fyzické osoby nejsou způsobilými partnery.
Předmět podpory

Předmětem žádosti mohou být níže popsané aktivity zaměřené na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem, včetně podpory stávajícího provozu. Projekt se může týkat všech uměleckých oblastí a měl by zahrnovat následující aktivity nebo jejich kombinaci:

 • aktivity zaměřené na profesionalizaci oborových zastřešujících organizací, sítí a platforem,
 • aktivity zaměřené na rozvoj a posílení dovedností a kompetencí oborových zastřešujících organizací, sítí a platforem a jejich členů například v oblastech jako je management, leadership, fundraising a nové byznys modely, a to například formou workshopů, couchingu a dalších forem,
 • aktivity zaměřené na mapování potřeb vybraných uměleckých aktérů a oblastí například formou výzkumu, sběru dat, studií, analýz a dalších šetření s cílem formulovat argumenty pro kulturní politiku a kulturní advokacii v oblasti umění,
 • aktivity zaměřené na práci s publikem, které budou v rámci projektu ověřovány a které povedou ke konkrétním výstupů směřujících k nastavení strategických opatření. Tato opatření budou relevantní pro celou uměleckou oblast/ oblasti (nikoliv pouze pro jednu organizaci),
 • aktivity zaměřené na posilování a propagaci spolupráce jak na národní, tak na evropské úrovni (s odpovídajícími protějšky z Donorských států), včetně výměny informací a know-how prostřednictvím například seminářů, workshopů, studií, výzkumu atd.

Projektová žádost musí být jasně vymezena oproti oblasti podpory: umělecká kritika. Nebudou podpořeny takové projekty, které budou zaměřené výhradně na podporu tématu umělecké kritiky. Zároveň nebude podpora určena na podporu provozních nákladů oborové organizace, sítě či platformy.

Průřezové zaměření
 • Podpora sociálních, etnických a kulturních menšin.
 • Bilaterální spolupráce s partnery z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.
Výše grantu 10 000 EUR - 50 000 EUR / 60 000 EUR v případě bilaterální spolupráce s donorskými státy
Míra spolufinancování 10%
Délka projektu  6 - 24 měsíců
Ukončení projektů Do 30. 4. 2024

Informace budou průběžně aktualizovány.