Zvolte si oblast:

Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 27. 4. 2021 13:00
 • Aktualizace textu a harmonogramu výzev
 • Aktualizace informací, změna názvu a harmonogramu výzvy
 • Aktualizace informací
 • Aktualizace dokumentu Posilování kapacit
 • Aktualizace harmonogramu

Podpora stávajících i nově vznikajících oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem a jejich členů tak, aby byly schopny efektivně zastupovat a prosazovat společné potřeby a zájmy zejména ve vztahu k veřejné správě i samosprávě, soukromému sektoru či veřejnosti. Hledáme subjekty, které rozvíjí dovednosti svých členů a mapují jejich potřeby, formulují argumenty, spolupracují na národní i evropské úrovni. Druhá výzva zohledňuje také změny v modelech fungování v souvislosti s pandemií Covid-19.

Finanční podpora je určena na:

 • profesionalizaci oborových zastřešujících organizací, sítí a platforem ve všech uměleckých oblastech;
 • rozvoj a posílení dovedností a kompetencí v oblastech managementu, leadershipu, fundraisingu, nových obchodních modelů apod.;
 • mapování potřeb vybraných uměleckých aktérů a oblastí (např. formou výzkumu, sběru dat, studií, analýz a dalších šetření) s cílem formulovat argumenty pro kulturní politiku a kulturní advokacii v oblasti umění;
 • práci s publikem a nastavení strategických opatření pro celou uměleckou oblast/ oblasti (nikoliv pouze pro jednu organizaci);
 • posilování a propagaci spolupráce na národní, a evropské úrovni (s odpovídajícími protějšky z donorských států), včetně výměny informací a know-how (semináře, webináře, workshopy, studie, výzkum atd.).

Doporučujeme navrhnout aktivity tak, aby mohly být operativně přizpůsobeny aktuální pandemické situaci v době jejich konání (např. online setkání, webináře, workshopy, konference, festivaly).        

Za jakých podmínek?

 • Žadatelem může být pouze subjekt zaregistrovaný jako oborová asociace, síť či platforma v oblasti profesionálního současného umění (právnické osoby zřízené v ČR, mezinárodní organizace působící v ČR).
 • Nelze žádat o podporu běžných provozních nákladů.
 • Investice menšího rozsahu (např. nákupy technického vybavení) nezbytné pro realizaci projektu max. 15% celkových způsobilých výdajů.
 • Po dobu realizace nesmí projekty generovat zisk. Naopak, podporujeme kulturní podnikání a příjmy z realizace projektu lze využít v souladu s pravidly programu.
 • Aktivity se musí uskutečnit na území České republiky a/nebo na území partnerů donorských států.

Kolik peněz je možné získat?

 • Max. 90 % celkových způsobilých výdajů.
 • Výše grantu: 265 000 Kč – 1 325 000 Kč /1 590 000 Kč v případě bilaterální spolupráce.

Co se hodnotí?

 • inovace a originalita;
 • dopad na rozvoj oboru a veřejnost;
 • spolupráce mezi jednotlivými segmenty v rámci jednoho uměleckého oboru a/nebo napříč různými obory;
 • spolupráce s donorskými státy (Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem).

Harmonogram

 • První výzva byla ukončena 15. 4. 2020.
 • Druhá výzva je plánována na 4-7/2021 s předpokládaným začátkem projektů v 2/2022.
 • Všechny projekty musí být ukončeny do 30. dubna 2024.

Více informací: