Zvolte si oblast:

#OurStories: Lokální akce, globální dopad: studenti z Přelouče se zapojují do projektu Mladí pro klima

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Klimatická změna je jednou z nejnaléhavějších globálních výzev současné doby a její dopad je patrný po celém světě. Česká republika není výjimkou. Zvyšující se průměrné teploty, nárůst extrémních meteorologických jevů a další dopady klimatické změny zasahují do života každého občana. Projekt Mladí pro klima zapojuje mladé lidi, vzdělavatele a samosprávy do ovlivňování klimatické změny. Je realizován Střediskem ekologické výchovy SEVER a zaměřuje se na motivaci a zapojení mladé generace do ochrany klimatu na místní úrovni. Snaží o změnu myšlení, posílení odpovědnosti vůči přírodě a přípravu nové generace na budoucnost v harmonii s životním prostředím.

„Projekt klade důraz na roli mladých lidí, kteří aktivně mění své okolí k lepšímu. Spolupracují s místními aktéry a vytvářejí místní akční plány pro ochranu klimatu. Cílem je dát mladým pocit, že mohou ovlivnit své prostředí. Projekt má dvě části - první cyklus se zaměřuje na tvorbu místního akčního plánu pro klima, který je následně představen zastupitelstvu a komunitě. Druhý cyklus pak zahrnuje realizaci konkrétních opatření na ochranu klimatu v daném místě“, shrnuje hlavní principy projektu Pavlína Radiměřská, garantka projektu Mladí pro klima ze Střediska ekologické výchovy SEVER. 

Přelouč 1

Pavlína Radiměřská, garantka projektu Mladí pro klima

Studenti z Přelouče se výzev nebojí

Projekt Mladí pro klima zaujal učitele i studenty Gymnázia a Střední odborné školy v Přelouči, která se ekologii a ekologické výchově věnuje dlouhodobě. V rámci školy funguje již několik let ekologický kroužek, který vede paní učitelka Eva Kroft. 

„S myšlenkou zapojit se do projektu Mladí pro klima přišla kolegyně, která vede ekokroužek, a já jsem rád, že jsme se rozhodli spojit síly také s Pardubickým krajem a městem Přelouč. Chystáme se v areálu školy rekultivovat venkovní prostory a vytvořit z nich funkční, výukovou a komunitní zahradu,“ říká ředitel školy, pan Miroslav Pavlata.

Prosazení komunitní zahrady je velkým úspěchem studentů, kteří s nápadem přišli a nebáli se svůj projekt prezentovat vedení školy i města. V zahradě naplánovali jezírko, vyvýšené záhony, venkovní učebnu nebo třeba odpočinkové zóny a herní prvky. Zahrada bude sloužit nejen k výuce, ale také k odpočinku nebo jako komunitní místo pro pořádání workshopů. 

Vedení školy
Vedení školy: ředitel Miroslav Pavlata, zástupkyně ředitele Jana Brandová

„V projektu mě překvapilo, že se do něj zapojili žáci různých věkových skupin s velkým zájmem a nadšením, což je neobvyklé, protože obvykle vidíme, že mladší žáci jsou zapálenější a s postupem věku jejich angažovanost klesá. Tady však byli žáci primy i septimy motivovaní a aktivní. Viděla jsem je pracovat na terénních průzkumech a spolupracovat se spolužáky z jiné části školy, kteří jim pomáhali s vizuálními materiály pro jejich prezentaci projektu“, chválí přístup studentů zástupkyně ředitele školy, paní Jana Brandová. 

Podpora místní samosprávy a komunity je klíčová 

Bez otevřeného přístupu místní samosprávy a podpory komunity by ale projekt zůstal jen na papíře.  Jejich zapojení v Přelouči bylo klíčové a napomohlo vytvoření unikátního projektu, který bude mít přínos nejen pro studenty školy, ale i pro občany města. 

„My ve městě se snažíme k ekologii přistupovat aktivně. A i proto jsme nápad, který vzešel z gymnázia, uvítali. Jsme moc rádi, že naši občané budou moci tohoto prostoru využívat“, vyjadřuje podporu projektu místostarosta Přelouče, pan Ivan Moravec. 
 

Místostarosta Přelouče

Ivan Moravec, místostarosta Přelouče

Komunitní zahrada je stále ještě v přípravě, ale studenti ekokroužku se již aktivně zapojují do údržby pozemku. V prostorách budoucí zahrady řeší ekologickou údržbu travnatých ploch a vytváří vhodné podmínky pro místní modrásky a další hmyz. Připravují informační kartičky k šetrné údržbě trávníku. Motivují další spolužáky, aby se do projektu zapojili. 

Žáci školy Přelouč

Studenti ekokroužku se aktivně zapojují do ekologické údržby školního pozemku 

„Snažíme se probudit v mladých lidech nadšení pro práci a péči o přírodu, protože ta má pro nás velký význam. Podporujeme kritické myšlení, schopnost argumentace a smysl pro spolupráci s dospělými. Klíčovým cílem je, aby mladí lidé měli k přírodě pozitivní vztah a uměli se aktivně angažovat ve společnosti. A co je důležité? Nebát se. Ty věci vás pak budou neskutečně naplňovat, bude vám to dělat radost“, uzavírá paní Eva Kroft, učitelka a vedoucí ekokroužku. 

Kroft

Eva Kroft, učitelka a vedoucí ekokroužku

V projektu Mladí pro klima našlo inspiraci mnoho škol

Do projektu Mladí pro klima se zapojilo mnoho dalších základních a středních škol v České republice, které připravily řadu inspirativních iniciativ. Například na Základní škole Telecí se děti zapojily do vytvoření jezírka na zadržování vody, což má pozitivní vliv na biodiverzitu v daném místě. 

Dalším příkladem je Základní škola Eduarda Nápravníka v Býšti, kde si žáci připravili místní akční plán pro svou obec. Realizovali nová pítka pro ptáky, zorganizovali již třikrát Den bez aut, připravili akci Mňamka týdne ve školní jídelně s cílem omezit plýtvání potravinami, učili mladší děti v družině správnému třídění odpadu a uspořádali trh přebytků rostlin na zahradních slavnostech.  

Další zajímavé iniciativy připravili studenti Gymnázia v Šumperku, kteří uspořádali komunitní sběrovou kampaň a postavili hmyzí hotely na pozemku školy. Na ekologické konferenci v Hradci Králové prezentovali návrh na přestavbu školního dvora s cílem zlepšit klimatické podmínky v okolí školy. Navrhli třeba odstranění asfaltu, použití propustných povrchů a zelených prvků, a zřízení venkovních učeben. Doufají, že se jejich návrh dočká realizace. 

Komunikace a týmová spolupráce 

Podobných příkladů po celé České republice je mnoho. Důležité však není jen konání ekologických  aktivit a sledování změn, které díky nim nastanou, ale také prohlubování vztahů mezi žáky i v širší komunitě. Žáci se učí posilovat dovednosti, jako je komunikace, řešení konfliktů a hledání kompromisů, které využijí i ve svém budoucím životě. Zároveň spojují místní občany nad klíčovým tématem dnešní doby.   

„Obdivuji ty děti zvláště za neuvěřitelnou vytrvalost, kterou prokazují v projektu, i přes mnohé obtíže a výzvy. Projekt je totiž dlouhodobý a mnohdy se vyskytnou situace, které nejsou jednoduché. Děti však neztrácejí motivaci a i přes obtíže pokračují, což je nesmírně obdivuhodné“, shrnuje závěrem Pavlína Radiměřská.
 

Informace o Programu Active Citizens Fund

Informace o projektu Mladí pro klima

Více o Fondech EHP a Norska

 

Název projektu: Mladí pro klima
Realizátor projektu: Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.
Partner projektu: -
Program: Active Citizens Fund
Grant: 2 107 625 Kč
Cíl projektu: Projekt se zaměřuje na aktivizaci, posílení a zapojení mladých do rozhodování při řešení klimatické změny a na zvýšení akceptace jejich participace v rozhodování ze strany veřejné správy a široké veřejnosti. Soustředí se na zapojení mladých a dalších aktérů do navrhování a uskutečňování praktických adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.