Zvolte si oblast:

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky (HITECARLO)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt byl zaměřen na problematiku záchytu CO2 ze spalin na vápenatých sorbentech za vysokých teplot. Jedná se o moderní technologii dekarbonatace spalin, která je v současné době vyvíjena na několika špičkových výzkumných pracovištích ve světě. Výzkumný tým projektu tvořený pracovníky Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, Fakulty strojní ČVUT v Praze a ÚJV Řež, a.s. tak úspěšně rozšířil počet výzkumných týmů pracujících na této problematice.

Byly sestaveny tři unikátní experimentální aparatury pro sledování procesu vysokoteplotní sorpce CO2 na vápenatých sorbentech, na kterých byly testovány vzorky vápenatých sorbentů z různých lokalit v ČR. Byly zjišťovány adsorpční kapacity jednotlivých testovaných vzorků pro CO2 a jejich pokles v opakovaných cyklech vlivem deaktivace sorbentu. Dále byla sestavena laboratorní aparatura pro sledování procesu koroze vybraných vzorků konstrukčních materiálů v podmínkách procesu vysokoteplotní karbonátové smyčky, na které byly testovány vybrané konstrukční materiály v různých prostředích. S použitím vhodných analytických metod bylo vyhodnoceno chování těchto konstrukčních materiálů v různých typech prostředí.

"Projekt HITECARLO umožnil zahájit výzkum v nové oblasti – oblasti vysokoteplotní sorpce CO2 z plynů. Tato problematika navazuje na výzkum nízkoteplotní sorpce CO2 z plynů, kterým se pracoviště hlavního řešitele úspěšně zabývá již celou řadu let. Výsledky projektu HITECARLO napomohly k získání dalších finančních prostředků EU pro pokračování výzkumu v rámci projektu Coalbypro. O zapojení do daných výzkumných aktivit projevili velký zájem studenti." řekl Karel Ciahotný, hlavní řešitel VŠCHT Praha

Z experimentálních dat byly stanoveny rychlostní konstanty pro reakci CO2 se sorbentem i rychlostní konstanty rozkladu vzniklého vápence v procesu kalcinace. Tyto parametry byly využity v matematickém modelu procesu vysokoteplotní karbonátové smyčky o výkonu 250 kWth, který byl sestaven na pracovišti ČVUT v Praze. Na spoluřešitelském pracovišti ÚJV Řež, a.s. byl vypracován jednodušší matematický model procesu vysokoteplotní karbonátové smyčky, který byl následně využit k návrhu malého pilotního zařízení technologie vysokoteplotní karbonátové smyčky o výkonu 40 kWth a byla vypracována projektová dokumentace pro výrobu tohoto zařízení.

Stránky projektu: https://hitecarlo.vscht.cz/