Zvolte si oblast:

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, aneb navštívili jsme další z úspěšných projektů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci našeho seriálu o úspěšných projektech z minulých období Fondů EHP a Norska bychom vám tentokrát rádi blíže představili projekt podpořený z Norských fondů v rámci Programu Dejme (že)nám šanci. Jedná se o projekt s názvem „První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím“. Projekt vedla v České republice jedna z nejdéle působících nestátních neziskových organizací Bílý kruh bezpečí (dále jen BKB), který se dlouhodobě zabývá pomocí obětem trestných činů a domácího násilí a poskytuje jim odbornou a bezplatnou pomoc. Shodou okolností jsme Bílý kruh bezpečí navštívili 4. září, tedy přesně v den jeho 28. výročí vzniku.

Při rozhovoru se nám věnovala přímo prezidentka BKB Petra Vitoušová, která stojí dlouhou dobu v čele organizace a má bohaté zkušenosti v oblasti přímé pomoci obětem trestných činů. Sama také stála za hlavní myšlenkou projektu, tedy zřídit Linku pomoci obětem (kriminality a domácího násilí). Nebudeme ale předbíhat.

Již v září 2001 byla ze strany BKB zprovozněna DONA (DOmácí NÁsilí) linka, poskytující okamžitou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Odděleně zároveň fungovala také linka zaměřující se na pomoc obětem trestných činů. Obě linky byly zpoplatněné a jejich dostupnost byla tedy limitovaná solventností volajících a svým tehdejším technickým vybavením. Cílem projektu v roce 2015 se proto stalo vybudování unikátní bezplatné non-stop telefonické linky s moderně vybavenou ústřednou.
V pravý moment se tehdy objevila možnost získání prostředků z Norských fondů a ze zmíněného programu Dejme (že)nám šanci, jehož zprostředkovatelem byl Open Society Fund. BKB uspěl v otevřené výzvě Programu, a mohl tak začít naplňovat své cíle. A co se tedy díky projektu povedlo?

Dne 1. ledna 2015 byla spuštěna celostátní non-stop linka s evropským harmonizovaným číslem “116 006“, která zároveň spojila téma domácího násilí s tématem trestných činů. Linka se stala bezplatnou, dovolají se tedy mimo jiné také osoby nacházející se v tíživé sociální situaci, lidé bez domova či lidé ekonomicky závislí na násilné osobě. Zlepšilo se také technické zázemí linky. Toto všechno vedlo k mnohonásobnému nárůstu množství volajících, který se nyní pohybuje kolem 8 000 hovorů ročně. BKB tedy v současnosti poskytuje nepřetržitou a nenahraditelnou odbornou a také diskrétní pomoc ženám i mužům ze všech vrstev společnosti postiženým jakýmkoli druhem násilí. Organizace disponuje také odbornými poradci, terapeuty a případovými manažery, kteří jsou připraveni vyjet ke zvlášť zranitelným obětem či pozůstalým.

V rámci projektu došlo také k proškolení profesionálů všech spolupracujících subjektů. Odborníci z BKB proškolili např. pracovníky orgánů činných v trestním řízení, sociálních služeb, pracovníky probační a mediační služby, lékaře ad. Bezplatná odborná linka byla zároveň předmětem masivní celonárodní mediální kampaně. Cílem této kampaně byla nejen propagace samotné linky, ale zároveň pozitivní ovlivnění odborné veřejnosti k osobám postiženým domácím násilím a násilnou kriminalitou. Právě oni jsou s BKB často v kontaktu jako první. Propagační aktivity probíhaly na celonárodní i lokální úrovni.

Zprvu nezamýšleným výstupem projektu bylo také navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce. Zástupcům BKB se povedlo v Praze uspořádat ještě v rámci aktivit projektu první mezinárodní setkání zástupců zřizovatelů linek pomoci obětem kriminality a domácího násilí fungujících na jednotném čísle „116 006“ v zemích EU. Toto historicky první setkání bylo všemi zúčastněnými označováno jako velmi přínosné a inspirativní a došlo k výměně a přenosu velmi zajímavých informací, cenných zkušeností a dobré praxe. Nadnárodní organizace Victim Support Europe, jejíž je BKB členem od roku 1996, se následně ujala organizace dalších jednání a letos se uskuteční již 4. ročník tohoto mezinárodního setkání.

Mezinárodní spolupráce měla také rozměr bilaterální, neboť z Fondu pro bilaterální spolupráci se podařilo podpořit reciproční návštěvy související s výměnou zkušeností mezi pracovníky BKB a zástupci Ministerstva spravedlnosti Norska společně s Azylovým domem pro ženy Oslo Krisesenter.

Jedním z důvodů, proč byl tento projekt vybrán k propagaci, byla také skutečnost, že projekt jednoduše stále žije. Linka dnes úspěšně funguje především za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR. Velice si ceníme toho, že byla vytvořena služba, u které se mohou občané dovolat pomoci v případě ohrožení násilím a že u zrodu této služby stály právě Norské fondy. Na závěr si dovolujeme použít heslo, které bylo využíváno na všech osvětových a edukativních akcích tohoto projektu: „Hledat pomoc je projevem síly oběti“. V případě nutnosti se proto neváhejte na tuto linku obrátit a poradit se s odborníky.