Zvolte si oblast:

Program Životní prostředí - Výzva č. SGS-2 „Svalbard“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 9. 12. 2022 ve 12:00 hod. vyhlásil Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ financovaného z Norských fondů 2014–2021, výzvu č. SGS-2. Tato výzva je pojmenována po nejsevernějším norském souostroví „Svalbard.“ Celková alokace výzvy činí 1 000 000 eur (25 000 000 korun českých).

Jaké oblasti podporuje tato výzva?

Z výzvy Svalbard je možné získat podporu projektů zaměřených na monitoring a identifikaci místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi. Žadatelé z řad právnických osob v ní mohou získat podporu na zajištění lokálního měření kvality ovzduší s důrazem
na problematiku vytápění domácností.

Co je možné z výzvy uhradit?

  • Pořízení a instalace senzorů kvality ovzduší za účelem provádění lokálního monitoringu s důrazem na problematiku vytápění domácností (tzv. lokálních topenišť), přičemž provádění senzorového měření kvality ovzduší musí být současně ověřeno referenčním měřením.
  • Zajištění střednědobého lokálního měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností (tzv. lokálních topenišť).
  • Pořízení a instalace doprovodného informačního zařízení (vč. softwaru), umožňujícího zaznamenávat a poskytovat data z prováděného měření.

Jaká je minimální a maximální výše podpory?

Výše podpory, která může být v rámci jednoho projektu udělena, je minimálně 10 000 eur (250 000 Kč) a maximálně 100 000 eur (2 500 000 Kč).

Jaká je míra podpory?

Způsobilé výdaje projektu mohou být, za splnění ostatních podmínek výzvy, hrazeny ve výši až 90 % z prostředků Programu.

Kdo může žádat o podporu?

Žádat o podporu mohou veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby).

Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

Jaká hlavní kritéria musí žádost splňovat?

Programem mohou být podpořeny projekty, které jsou v souladu s platnými právními předpisy, pravidly Finančního mechanismu Norska 2014–2021 a podmínkami podpory stanovenými ve výzvě. Jejich výdaje jsou přiměřené (odpovídající cenám v místě a času obvyklým), vynaložené v souladu s principy 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivity) a jsou jednoznačně identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné.

Jaké jsou povinné přílohy k žádosti?

  • Doklad o vedení bankovního účtu
  • Komunikační plán projektu
  • Je-li relevantní, žadatel předloží podklady dle Pokynu SFŽP ČR pro hodnocení podniku v obtížích.
  • Je-li relevantní, tak dohoda o partnerství, její návrh či oznámení záměru spolupráce (Letter of Intent) v souladu s kapitolou č. 1 výzvy.
  • Je-li relevantní, žadatel předloží také projektovou či obdobnou dokumentaci prokazující technické řešení navrhovaného opatření.
  • V případě, že se jedná o žadatele s právní formou obchodní společnosti, žadatel předloží také doklady k prověření vlastnické struktury z důvodu zamezení potenciálního střetu zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Žadatel je prokazuje vyplněním čestného prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby.

Kdy, kde a jak můžete žádat o podporu?

Tato výzva je vyhlášena 9. 12. 2022 (12:00) a žádosti do ní mohou být předkládány od 9. 12. 2022 (12:00) po celou dobu jejího zveřejnění, nejpozději však do 9. 2. 2023 (12:00).

Celkové trvání procesu hodnocení žádostí, jejich výběr, schvalování a projednání Radou Fondu závisí na počtu předložených žádostí, jejich kvalitě a komplexnosti. Předpokládáme, že žadatelé budou informováni o schválení/zamítnutí žádosti přibližně 3–4 měsíce po ukončení příjmu žádostí.

Podpořené projekty musí být zrealizovány do termínu ukončení jejich plánované realizace, nejpozději však do 30. dubna 2024.

Žádost je možné podat v uvedeném termínu výhradně elektronicky, prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí České republiky, který je dostupný z internetových stránek: https://zadosti.sfzp.cz/

Další podrobnosti naleznete ve vlastním dokumentu Výzva z Programu
č. SGS-2
.

Případné dotazy, prosím, zasílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení