Zvolte si oblast:

Program Životní prostředí - nová výzva „Call-3A Ålesund“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Jaké oblasti podporuje tato výzva?
Z výzvy Ålesund je možné získat podporu na opatření, jejichž cílem je zajistit vhodnou infrastrukturu a analytické metody pro identifikaci vybraných znečišťujících látek ve vodním prostředí. Jedná se zejména o pořízení přístrojů na analýzu mikropolutantů včetně nezbytného souvisejícího laboratorního vybavení a o zavedení a optimalizaci analytických metod pro stanovení koncentrací mikropolutantů a jejich metabolitů.

Co je možné z výzvy uhradit?
Podporováno je konkrétně posílení infrastruktury (pořízení přístrojového vybavení s příslušenstvím a v rámci validace metod na tomto přístrojovém vybavení i příslušných analytických standardů) pro monitoring povrchových vod dle směrnice 2000/60/ES, kterou se
stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Infrastruktura bude určena pro analýzy vzorků po zavedení a optimalizaci analytických metod do rutinní praxe pro stanovení koncentrací polárních mikropolutantů v povrchové vodě za účelem monitoringu prioritních a specifických znečišťujících látek vypouštěných do útvarů povrchových vod. Primárně se zaměřuje na stanovení léčiv a jejich metabolitů a dalších kandidátských prioritních látek, popřípadě prioritních látek uvedených v textu výzvy v Tabulce 1, jejichž zdrojem jsou čistírny odpadních vod.

Do kdy lze předkládat žádosti?
Konečný termín pro předložení žádostí je 30. září 2022 ve 12:00 hodin.

Jaká je minimální a maximální výše podpory?
Výše podpory, která může být v rámci jednoho projektu udělena, je minimálně 200 000 eur (5 200 000 Kč) a maximálně 750 000 eur (19 500 000 Kč). 

Jaká je míra podpory?
Způsobilé výdaje projektu mohou být, za splnění ostatních podmínek výzvy, hrazeny ve výši až 90 % z prostředků Programu. 

Kdo může žádat o podporu?
Žádat o podporu mohou veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby).

Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

Bližší informace naleznete na stránkách Zprostředkovatele Programu - Státního fondu životního prostředí ZDE.